PROCESSKONSTVERK .....

.
 

 

 

 

Processkonstverk nr 36a ..
SOCIAL SCIENCE PARK "HEDEN"

från 2013,,,,,,,,,,,,,,...........

  .......... 

.Programförklaring II ..

Globala utmaningar - lokala aktiviteter och glokal hållbarhet
Social Science Park Heden ska tackla global hållbarhets utmaningar genom lokala initiativ inom olika forskningsområden inom den sociala sektorn. Detta ska ske i samverkan med 3xScience Park Göteborg och bli det komplement som krävs för hållbarhet..........

   ..........Invånarna får närhet till forskningsfronten

Social Science Park ska ge näringslivet och invånarna närhet till forskningsfronten så att spetsforskningen enklare kan komma till nytta. Den ömsesidiga närheten mellan invånarna, universitets studenter, lärare, forskare och näringslivet kommer att ge alla en bättre överblick av det egna kompetensbehovet. På så sätt skapas förutsättningar för glokal hållbarhet.

 

.......

 ..........


Nya idéer utvecklas

Genom fysisk närhet och gemensamma processer/projekt kan nya idéer utvecklas med syftet att initiera och adressera viktiga samhällsbyggnadsfrågor.
Det ska finns stora möjligheter att koppla processerna till kommande EU- projekt för internationell kunskapsöverföring.

 

..........
..........ÅRLIG UTSTÄLLNING AV NYA INNOVATIONER

 ..........

................................................................................................................

Processkonst som verktyg och komplement
till forskningen.

Medborgarkraften har under många år verkat för att i den fysiska miljön skapa förutsättningar för att få den akademiska verksamheten, forskning och utbildning, att integreras mer i samhället och få till stånd en tvåvägs-kommunikation där allmänheten upptäcker den akademiska världen och vice versa.

Social Science Park ska utveckla samverkansmiljöer som ska fungera som katalysatorer i den glokala tillväxten.

......................
..................................LOKAL VALUTA KAN BLI AKTUELL
Definition
Processkonst är en konstform där verkets budskap eller urform utvecklat från ett embryo förverkligas i en process under medverkan av uttolkare.
Syftet är att som komplement till traditionell forskning och utveckling skapa förutsättningar för en hållbar samhällsutveckling som ligger i fas med tiden.

   Digitala spel som verktyg i samhällsplaneringen


Det hittills mycket begränsade medborgarinflytandet åsyftas nu, såväl internationellt som inom Sverige, att genomsyra hela planeringen.

Med diverse digitala spel är det möjligt att få alla medborgare delaktiga i utvecklingen.


........
......KRAFTBALANSSPEL FÖR
......HÅLLBAR UTVECKLING


 

  

 

..Medborgaranda

Göteborg skall bli regioncentrum, för en region, som skall utvecklas hållbart. Forskningen visar att medborgerlig gemenskap är en säker grund för socioekonomisk tillväxt. Därför etableras arenor och nätverk, som möjliggör medborgerligt engagemang i alla stadsdelar, ledande till ett blomstrande föreningsliv och ökat intresse för samhällsutveckling. Segregation och utanförskap elimineras. Fred och trygghet främjas. En inkluderande mönsterstad skapas.

.......
................ ...........................
........................ .........................TILL HISTORIK .........

  

 


..

 

 

 

  

 

........................................................................................................................NÄSTA!