PROCESSKONSTVERK .....

.
 

 

 

 

Processkonstverk nr 37a .
"GÖTEBORG GLOKALT"

från 2013,,,PREKARIATET I

  .......... 

............................................................................................................

Prekariatet


Prekär betyder mycket bekymmersam.

Utvecklingsekonomen Guy Standing kallar den snabbt växande grupp människor som tvingas underkasta sig osäkra anställningsvillkor och stå ut med kortvariga och dåligt betalda arbeten för "prekariatet".


Länk till en video med Guy Standing om sin bok Prekariatet.

http://urplay.se/Produkter/178940-En-bok-en-forfattare-Prekariatet


.. .

   ..........


En ny samhällsklass är i vardande.

Varför växer prekariatet och vart för det oss?

Om vi inte lär oss att förstå prekariatet riskerar dess framväxt att driva samhället mot en infernopolitik.

Vi måste öppna ögonen för det globala prekariatet.

Där finns både vrede och rädsla men många som dras in i det letar efter något bättre...

Prekariatet kan vara ett förebud om
tjugohundratalets "goda samhälle".

I förordet av Guy Standings bok
"Prekariatet Den nya farliga klassen" skrivs:
Finanskrisen som inleddes 2008 har fått
globaliseringens dolda verklighet att stiga upp till ytan.
En global anpassning pressar tillbaka höginkomstländerna medan låginkomstländerna lyfter.

På 1970-talet lyckades en grupp ekonomer vinna politikernas uppmärksamhet att tillväxt och utveckling var beroende av marknadens konkurrenskraft. Ett tema var att länder borde öka flexibiliteten på arbetsmarknaden. Detta blev i praktiken en agenda för att flytta över risker och och osäkerhet på arbetarna. Följden har blivit framväxten av ett globalt prekariat utan någon fast förankring. Dessa håller nu på att utvecklas till en ny farlig klass.

 ..........Prekariatet
Termen prekariatet användes först av franska sociologer på 1980-talet som beteckning för tillfälliganställda och säsongsarbetare. Tillfälligstatusen utgör en central aspekt av prekariatet.

I Italien har precariato, mer än bara beteckna människor i tillfälliga och dåligt avlönade arbeten, kommit att stå för en osäker tillvaro som ett normalt livs

Vissa har knutit begreppet till avsaknaden av en fast yrkesbaserad identitet eller brist på kontroll över det egna arbetet.

Man kan säga att prekariatet består av människor som saknar de sju former av arbetsrelaterad trygghet enligt nedan.

Arbetsmarknadstrygghet
Anställningstrygghet
Yrkestrygghet
Arbetsplatsrygghet
Kompetemnsutvecklingstrygghet
Inkomstrygghet
Representationstrygghet

 ..........

 

Förutom trygghet i arbetslivet och säkra sociala inkomster saknar de som hör till prekariatet yrkesrelaterad identitet.

Prekariatet upplever sig inte som en del i en solidarisk arbetsgemenskap. Detta förtärker känslan av utanförskap.

Arbetet är instrumentellt (för öerlevnad)
opportunistiskt (man tar vad man kan få)
och prikärt (otryggt).

Ett sätt att betrakta prekariatet är som "naturaliserade" eller icke fullvärdiga medborgare.

Prekarisering:
En process hur det går till när människor "prekariseras". Att prekariseras är att utsättas för påfrestningar och erfarenheter som leder till en prekariattillvaro, ett liv i stunden, utan en trygg identitet eller den känsla av utveckling som uppnås genom arbete och livsstil.
..

   

................................................................................................................
.....
.......

.Social inkomst


Social inkomst kan delas upp i sex beståndsdelar.

1. Egenproduktion

2. Penningarvode

3. Värdet av stödet från familjen

4. Tjänsteförmåner

5. Statliga förmåner

6. privata intäkter

 

  


.
Varför prekariatet växer...

Globaliseringens tidsålder (1975-2008) var en period när ekonomin separerades från samhället och finansiärer och nyliberala ekonomer försökte skapa en global marknadsekonomi baserad på konkurrens och indivudualism.

Prekariatet har växt på grund av de politiska åtgärder och institutionella förändringar som genomfördes under denna period.

Följden blev en trend mot behovsprövad socialhjälp och från det till workfare.

Innebörden är att allt behandlas som en handelsvara.

 

................... .......................................................PREKARIATET II.....

  

 


..

 

 

 

  

 

........................................................................................................................NÄSTA!