Nyheter: Brev; Övriga (Ej från eller till MIÄ)

 Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret

Utskriftsdatum 2004-05-25 Till BN 2004-04-27

Diarienummer 0477/04


Sida 1/1


Hans Ander............................................................Byggnadsnämnden
Tfn 031/6115 79

 


Planerade och pågående byggprojekt i stadsdelen Älvsborg


Byggnadsnämnden föreslås besluta

att ..... ............som svar översända kontorets yttrande till SDN Älvsborg


ÄRENDET

SDN Älvsborg framhåller i en skrivelse till byggnadsnämnden och fastighetsnämnden att man ser det som angeläget att planerade och pågående byggprojekt hanteras välvilligt av nämnderna.

Nämnden understryker att det råder brist på flerfamiljsbostäder och möjligheter för äldre till alternativa boenden i stadsdelen, att det är viktigt både för äldre och yngre att bostäder kan erbjudas för ett kvarboende i stadsdelen samt atÄlvsborg är en attraktiv stadsdel och nya bostäder skapar en flyttkedja som vore bra för hela kommunen.

Nämnden önskar särskilt att byggprojekten på Nya varvet, Fiskebäcks Hamn och Billingen behandlas och beslutas snarast.


KONTORETS KOMMENTAR

De av SDN Älvsborg prioriterade planerna ingår i 2004 års verksamhetsplan godkänd av Byggnadsnämnden 2004-03-23.

Stora Billingen / ca 48 Igh

Godkändes av BN 2004-01-27 och antogs av KF 2004-03-18

Nya Varvet - Örnfäldts väg / ca 671gh

Pro grammet godkändes 2001-12-11. Ett samrådsförslag till detaljplan är under utarbetande, men exploatören tvekar att ingå det planavtal som erfordras med hänvisning till den osäkerhet som råder beträffande utvärderingen aven nyligen genomförd arkeologisk undersökning. Ett godkännande aven kommande detaljplan bedöms preliminärt kunna ske i januari 2005.

Fiskebäcks Hamn / ca 140 Igh

En del av området är tänkt för äldreboende. Uppdrag för detaljplan, baserat på tidigare godkänt program gavs av BN 2004-02-17. Ett godkännande av planen beräknas ske i januari 2005.

Kjell-Ove Eskilsson Stads byggnadsdirektör

Barbro Sundström Distriktschef


Byggprojekt j Älvsborg.doc