.debatt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11) City: Höghus .
ur artikel i GP
Tidigare veckans bild..tät stadVeck.......För
........................
Tidigare veckans bild Gårda om några år?

2002 10 17
Ur debattinlägg i GP
Vi måste bygga för framtiden
Framtidens förutsättningar måste finnas för ögonen när vi planerar och bygger. Det gäller att aktivt arbeta för att lösa de problem som finns, skriver Hans Knutsson.

I sitt svar på mitt inlägg om möjligheterna till och behovet av att förtäta staden ber Claes Caldenby mig utveckla mina visioner. Men först, de exempel jag valde i mitt tidigare inlägg var exempel på den statiska syn på staden som präglar debatten.
När vi idag diskuterar Göteborgs utbyggnad kan vi inte bara göra det utifrån dagssituationen. En byggnad skall förhoppningsvis stå i hundratalet år och stadens struktur bygger vi fast för en längre tid. Vi måste planera och bygga med framtidens förutsättningar för ögonen.

Men så till det mer konkreta. Låt mig helt kort peka på tre områden där jag själv upplevt att försiktigheten är stor och det finns utrymme att förtäta staden.

Gör ingen glad
Markområden i anslutning till våra vägar och leder utgör en stor men svårutnyttjad markreserv.

Mark utan "större betydelse för göteborgaren" och som inte gör någon glad.

Genom att bygga delar av dessa områden skulle vi kunna få en vackrare entré till staden, slippa dra in biltrafiken till de centralaste delarna och utnyttja central men värdelös mark. Kanske viss byggnation kan ske över lederna så vi åter kan binda ihop olika stadsdelar som trafiklederna skilt åt.

Visst, skälen mot kan göras många, dålig kollektivtrafik och svårtillgängligt för cykel och gående, buller, dålig luft och så vidare. men som sagt, det är inte bara dagsläget som gäller. Vi måste bygga för framtiden och aktivt arbeta på att lösa de problem som finns.

Många av våra vackra 50 och 60-tals områden strax utanför den centrala stadskärnan står inför ett naturligt behov av upprustning.

Här finns möjligheter till förtätning. Antingen genom påbyggnad av befintliga hus, kompletteringsbebyggelse i anslutning till friytor och inte minst en förtätning kring en befintlig torgbildning för att åter få liv i det lokala centrat. Då skulle många av de brister dessa områden uppvisar kunna elimineras.

Stora delar av centrala Göteborg består av hus som genom historien byggts på med både en och två våningar men som vi idag upplever som genuina. Vi borde i många fall även idag kunna tilllåta oss ett generösare synsätt på denna typ av tillägg till staden. Självfallet måste sedan den arkitektoniska utformningen och genomförandet ske på ett mycket omsorgsfullt sätt men det är nästan för självklart för att behöva påpekas. Där upplever jag också att stadsbyggnadskontoret har en mycket hög kompetens.

Släpp aktörer fria
Till sist något om plan- och genomförandeprocessen. Jag anar att mycket av rädslan för förändring bottnar i en oro från stadsbyggnadskontorets sida för vad som händer om vi släpper alla aktörer fria.

Det har ja full förståelse för, staden skulle bli ett kaos. Den rädslan kan lätt leda till en naturlig reaktion att försöka bromsa. Men samtidigt ligger mycket av genomförandekraften av projekt hos de stora byggherrarna och byggbolagen. I stället för att försöka bromsa projekten måste stadsbyggnadskontoret försöka kanalisera denna kraft till goda och intressanta projekt.

I dagens nätverkssamhälle tror jag vi måste prova nya modeller för planarbete. Att i ett tidigare skede identifiera olika intressen och sakägare för att redan i programskedet sätta sig ner tillsammans och diskutera det tilltänkta projektet. Då kan närboende tidigare få komma till tals, fastighetsägare utveckla sina behov och stadsbyggnadskontoret lotsa in projekten så det bildar en helhet i staden.

Och kanske inte minst, genomförandetiden kunde kortas samtidigt som förståelsen för varandras sunpunkter ökade.

Hans Knutsson
arkitekt SAR

Nästa sida!

Synpunkter!....Inlägg