.debatt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEDAGOGEN OCH SOCIALA HUSET

Ur GP 2002 11 11
Pedagogen ett steg närmare centrum
Flytten av lärarhögskolan från Mölndal till centrala göteborg har kommit ett steg närmare ett förverkligande. Länsstyrelsen har avvisat de överklaganden som kommit in.
Länsstyrelsens hantering av ärendet har gått rekordsnabbt. Kommunfullmäktige antog i början av september en ny detaljplan för sociala huset.
När besvärstiden gick ut i mitten av oktober hade två överklaganden kommit in. Hyresgäsdtföreningen centrum ansåg att parkeringsfrågan inte var löst...
En ökad konkurrens om p-platser är inte, menar länsstyrelsen, skäl för att upphäva planen.
...det kan bli så att vi överklagar till regeringen, men det är en sak för styreslen att ta ställning till säger ordföranden i Hyresgästföreningen centrum.
Boende föreningen City Sydväst ansåg att planen på ett tiotal punkter stred mot plan och bygglagen. Föreningen ansåg bland annat att områdets unika kulturella värde inte värnats och att tillbyggnaden av Sociala huset är en förvanskning och ett stilbrott.
Länsstyrelsen avfärdar föreningens överklagande och hävdar att den inte har rätt att klaga.
Regeringen är nu den enda instans som kan säta käppar i hjulet för kommunen och universitetets planer att placera placera lärarhögsklan i Sociala huset.
Tre veckor har Hyresgästföreningen på sig att att överklaga till regeringen.- Vi ligger än så länge lågt och avvaktar ett eventuellt överklagande.
_____________________________________________________________

Pedagogens flytt försenas ytterligare
Det dröjer innan spaden kan sättas i marken för lärarhögskolan vid Sociala huset. Detaljplanen för området har överklagats till länsstyrelsen.
Kommunfullmäktige antog i början av september en ny detaljplan för Sociala huset. Planen är en förutsättning för att lärarhögskolan skall kunna byggas.

När besvärstiden nyligen gick ut hade två överklaganden kommit in till kommunen. Hyresgästföreningen i centrum anser att parkeringsfrågan inte är löst. Föreningen pekar på¨att ett stort antal studenter tar sig till området. En del av dem kommer att ta sig dit med bil.

Förtätar stadsbilden negativt

Dessutom skall den personal som ska arbeta på lärarhögskolan ha plats för sina bilar.
Det innebär, menar föreningen, att redan tidigare svåra trafikproblem med en kaotisk parkeringssituation kommer att förvärras ytterligare.
Boendeföreningen City Sydväst anser att planen på ett tiotal punkter strider mot plan- och bygglagen.

Föreningen pekar bland annat på att områdets unika kulturella värde inte värnas. Kvarteret är klassat som riksintresse när det gäller kulturminnesvård.
Dessutom förtätar nybygget på parkeringsplatsen vid Gamla Latin stadsmiljön på ett mycket negativt sätt.
Föreningen anser vidare att denna nya byggnad inte stämmer överens med övriga hus i området och att tillbyggnaden av Sociala Huset är en förvanskning och ett stilbrott.

Skolan färdig 2005 eller 2006

Styrelsen för Göteborgs universitet kommer inom kort tvingas ta ställning till hur man tidsmässigt skall ställa sig till projektet.

Antingen kan styrelsen besluta att påbörja projekteringen innan ärendet slutligt avgjorts. Då kan skolan stå färdig år 2005.

Men det är en chansning då både länsstyrelsen och i ett senar3e skede Mijödeparementet kan stoppa planen. I så fall kan de pengar som lagts ner på projekteringen ha kastats i sjön.

Om styrelsen i stället väljer att avvakta tills alla kvarnar malt färdigt kan skolan tas i bruk tidigast år 2006.

____________________________________


Ur GP 2002 08 29
Ja till flytt av lärarhögskolan
Med rösterna 10-3 sade kommunstyrelsen i går för sin del ja till detaljplanen som öppnar för en ny lärarhögskola i Sociala huset med närmare omgivningar. Bara vänsterpartiet och kristdemokraterna sade nej. Dessa båda partier anser att stora kulturhistoriska värden går förlorade när planen omsätts i verkligheten. Nästa torsdag , 5 september, kan kommun-fullmäktige anta detaljplanen.

Utställning detaljplan
Sista dagen för skriftliga synpunkter är den 7 maj 2002

Upplysningar om förslaget lämnas av distrikt Centrum
Lennart Widén tfn 61 15 69 eller
Sven-Olof Ohlsson tfn 61 22 18

 

GP 30 mars 2002
Också Gamla Latin föreslås bli en del av Nya Pedagogen om denna ska kunna få plats innanför Vallgraven. Det stora nybygget på skolgården har blivit mindre men högre.

Tillbyggnden med en glaskropp i mitten av Sociala huset som i förslaget kallas "gemensamhetshuset har däremot inte behövts förändras.

Det vinnande arkitektförslaget för denna delen av Nya Pedagogen har till skillnad från nybygget på Gamla Latins gård mötts av mest positiva omdömen.

Nils Olov Halling på Göteborgs universitet hoppas att Nya Pedagogen ska kunna börja byggas hösten 2003 och i så fall stå färdig våren 2005.
Den 2 april kan Byggnadsnämnden ta formell ställning till det nu omarbetade förslaget till detaljplan för Nya Pedagogen.

GP 9 jan 2002
Vindsvåning kan inredas åt Pedagogen
Planerna för Pedagogen fortsätter att modifieras. Enligt gårdagens redogörelse har det vinnande förslaget till byggnad vid Gamla Latin minskat med från 11 000 till 9 000 kvadratmeter bland annat genom att kapa en våning. Nu har byggnaden också vridits 90 grader, så att den smalare delen hamnar mot kanalen och fler träd kan bevaras.
Det nya förslaget, som presenteras om en månad, visar nya möjligheter att utnyttja vinden på den gamla skolan.

GP 26 sept
Ett pedagogiskt alternativ
Nya Pedagogen får plats utan att Gamla Latins
skolgård byggs igen, hävdar Christer Harling.


Sociala husets cirkelform fullbordas och huvudentrén vänds mot Grönsakstorget
som skymtar längs till höger.
På det gamla latinläroverkets gård till vänster återuppbyggs gymnastiksalen.

Den allra största skillnaden mot universitetets och kommunens
byggförslag är synen på det gamla latinläroverkets skolgård.
Christer H vill återuppbygga gymnastiksalen och fullborda sociala husets tänkta cirkelform.
Universitetet och Kigab vill bygga en stor undervisningsbyggnad på skolgården och komplettera sociala huset med en glaskropp som från mitten av dagens halvcirkel skjuter ut genom öppningen mot norr.

Christer H - Stadsplanen i det här området präglas av 1850-talets ideal som var "Hus i park".Det går enkelt att återskapa.

 

Synpunkter!....Inlägg