.........START


krafter i obalans


plattan


bevaras


samtal


kyrkan


förtvivlan


trygghet


Gamla allén


stenstad


lateralt tänkande


 

 

 

.debatt

...............forum...
MEDBORGARKRAFTEN (ILLUSTRERAD VERSION)
 

sammanfattning

Göteborg:
Processkonst
Heden

FÖRSLAG 1
Brev till
Stadsbyggnads-
direktör
Lars Ivarson

bakgrund
Förtätning av
City

 

PROCESSKONSTVERK NR 22 steg 2 HEDEN 2008-AUGUSTI AP
FÖRSLAG 1

 

Öppet brev till
Stadsbyggnadsdirektör Lars Ivarson

Göteborg 2008-10-29

___________________

Öppet brev till

Göteborgs Byggnadsnämnd
Stadsbyggnadsdirektör Lars Ivarson
Box 2554
403 17 Göteborg


Angående ny detaljplan för Avenyn - Heden - Evenemangsstråket.

Din vädjan till bl.a. medborgarna om hjälp med förslag till användningen av Exercisheden har medborgarkraften.com uppmärksammat.


Vi har också uppmärksammat att Göteborg för att hävda sig som turiststad såväl som presumtiv kulturhuvudstad eller utställningsstad i samband med 400-årsdagen behöver något alldeles extra, helst någonting som aldrig tidigare skådats.

Medborgarkraften.com vill därför bidra med ett förslag, i form av ett processkonstverk, till områdets användning, som bygger på översiktsplanens intentioner, att med utgångspunkt från krafter i balans bygga "den goda staden".

Förslaget har en tydlig medborgarinriktning. Det bygger på medborgarnas delaktighet i processen mot ett uthålligt samhälle och "den goda staden". Anläggningen avses också bli en oas för personlig utveckling och en förebild för omvärlden.

Förslaget som bygger på en mängd aktuella utredningar, artiklar och seminarier är omfattande med ett flertal länkar till fördjupade studier. Det presenteras i sin helhet på medborgarkraftens hemsida www.medborgarkraften.com under länken "Heden".

Med detta brev bifogas ett utdrag ur förslaget.

Vi är tacksamma för synpunkter!

Medborgarkraften i Älvsborg /ordf. Holger Wassgren
Medborgarkraften.com/ Arne Person


Arne Person
telefon: 031/291893
e-mail: arne.person@hem.utfors.se

____________________________

Nästa sida!

 

 

 

...

 

............