.........
START

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eXTReMe Tracker

 
  

.debatt

..{2}.forum...  

sammanfattning
EKONOMI

Modeller för en ny världsordning


bakgrund

Ur
artikel i GP
av Mattias Hagberg
ref arnepe1

Modeller för en ny världsordning
Mattias Hagberg skriver "Den ekonomiska krisen har blixtbelyst vår ekonomis svagheter - utan tillväxt får vi stora problem. Men ska vi klara klimatomställningen måste vi också påbörja resan mot en ny ekonomisk modell."

Anders borg slår fast att den ekonomiska politiken måste även fortsättningsvis vara starkt expansiv så att vi kan förhindra att arbetslösheten biter sig fast.

De flesta regeringarna världen över har satsat ofantliga summor på att stimulera ekonomin. Det har handlat att få igång efterfrågan, det vill säga konsumtionen, så att produktionen tar fart.

Den ekonomiska krisen har visat vår ekonomis svagheter; utan tillväxt får vi stora problem.

Det finns bara ett problem. När allt om några år snurrar med full fart igen kommer vi oundvikligen att förr eller senare att stå inför den moderna ekonomins absoluta gräns: ekologin.

Det förefaller som om vi står inför ett olösligt dilemma som kan uttryckas enkelt:

Å ena sidan är den ekonomiska tillväxten, så som vi känner den, ohållbar. Den leder till massiv miljöförstöring som undergräver grunden för hela vår ekonomi.

Å andra sidan är nolltillväxt oundvikligen förenat med ekonomisk kris och arbetslöshet, pricis så som vi mött dem under det senaste året.

Detta är ett dilemma. Vad Göra?
Hos den svenska offentligheten finns det inte mycket att hämta.
Få vågar debattera hur vi ska leva i en värld med växande befolkning, knappa resurser och accelererande miljöproblem.

För snart tio år sedan tillsatte den brittiska regeringen en särskild hållbarhetskommission med uppgift att undersöka de stora framtidsfrågorna. Sedan dess har den pubkicerat en rad intressanta och kontroversiella rapporter om framtidens ekonomi.

Tim Jackson, professor i hållbar utveckling har skrivit en bok; Prosperity without growth -economics för a finite planet, som med stor sannolikhet kan komma att definiera diskussionen om tillväxt och välstånd för många år framåt.

Tim Jackson frågar sig helt enkelt vad välstånd egentligen är och vad vi skall ha det till.
För honom är välstånd synonymt med vår möjlighet att "blomstra", såväl fysiskt som psykiskt och socialt.
Det handlar om att må bra och känna sig delaktig och nyttig.

Tim Jackson har fortsatt med att skissa några vägar till hållbar framtid utan jakt på profit och ständiga konsumtionskickar.

Hans recept kan sammanfattas så här:

Först och främst måste vi sätta upp strikta och reella gränser för vår ekonomi. Såväl resursutnyttjande som utsläpp måste begränsas kraftigt; den finansiella sektorn behöver reformeras så att den passar en ekonomi utan tillväxt och den rika delen av världen måste hjälpa den fattigare delen att bli hållbar.

För det andra måste vi påbörja resan mot en ny ekonomisk modell. Vi måste finna nya mått på välstånd.
Vi måste finna nya sätt att se på investeringar.

I framtiden kan investeringar inte drivas av krav på kommande avkastning utan i stället ses som investeringar i samhällsbyggnad. Annars kommer vi aldrig att få till stånd de investeringar i ny grön teknik som är nödvändiga, eftersom dessa ofta ger låg avkastning.

För det tredje behövs en ny social logik, som tar oss bortom dagens konsumtionsinriktade samhällsklimat.
Vi måste lära oss att mäta lycka i stället för materiell framgång och vi måste stärka den sociala sammanhållningen.

För att lyckas med allt detta behöver vi mycket politik, konstaterar Tom Jackson.

Vi måste se mer politisk styrning från såväl toppen som från botten.

Frågorna om hur framtidens ekonomi skall organiseras måste upp på bordet.

Mattias Hagberg undrar varför vi har så svårt för att prata om detta i Sverige. Förmodligen finns det en enkel förklaring. Det svenska samhället är ovanligt starkt förankrat i föreställningen om ständig industriell tillväxt.

Hela samhället, från höger till vänster har mobiliserats för tillväxt.

__________

Synpunkter!....Inlägg