.........
START

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eXTReMe Tracker

 
  

.debatt

..{2}.forum...  

sammanfattning

Hållbart samhällsbyggande
- en granskning av Boverket


bakgrund

Ur utredningen

Hållbart samhällsbyggande
- en granskning av Boverket

referat av artikel i tidskriften Plan: AP

Målet för samhällsbyggandet är att alla människor nu och i framtiden ska tillförsäkras en god miljö och goda sociala levnadsvillkor.

Utredningen om Boverket bedömer i sitt betänkande
(SOU 2009:57) att det behövs en statlig myndighet med ansvar för ett långsiktigt hållbart samhällsbyggande och föreslår att regeringen utvecklar en samlad politik för ett hållbart samhällsbyggande, som underlag för styrningen av Boverket och andra berörda myndigheter.

Betänkandet överlämnades den 11 juni 2009 till miljöminister Andreas Carlgren.

En samlad politik för ett långsiktigt hållbart samhällsbyggande

De övergripande samhällsfrågorna drivs nu i hög grad av sektorsintressen. Det finns enligt utredningens mening ett behov av att samordna den sektorsdrivna samhällsplaneringen, och utredningen anser att den ansvariga myndigheten behöver ha ett tydligare uttryckt mandat för att kunna utföra sin uppgift.

I dag saknas ett övergripande helhetsperspektiv i samhällsbyggandet och enligt utredningens mening bör en samlad politik för ett hållbart samhällsbyggande utformas som kan ge ett samlat helhetsperspektiv som underlag för regeringens samordnande styrning av Boverket och andra berörda myndigheter.

Boverkets verksamhetsstyrning

Utredningen har funnit att Boverket är en välskött myndighet såtillvida att det uppfyller kraven i det ekonomiadministrativa regelverket.
Boverkets situation med en hög grad sektoriserad och decentraliserad verksamhetsstyrning ger dock inte utrymme för vare sig övergripande och strategiskt tänkande eller självständig utveckling av verksamheten.
Verket har svårt att hantera nya frågor och akuta uppdrag med omprioritering av resurser.

Utredningen anser bland annat att följande riktlinjer bör gälla för myndighetens verksamhet.

• Myndigheten ska ha auktoritet i sin kärnverksamhet och arbeta medborgarorienterat, rättssäkert och effektivt i sin författningsenliga verksamhet.
I sin utåtriktade verksamhet ska verket prioritera sådant arbete som leder till handfasta verktyg för tillämparna.

Utredingen föreslår att Boverket bland annat

• ser över sin organisation i syfte att ge förutsättningar för en bättre sammanhållen styrning av verksamheten.


Regeringskansliets styrning

För hållbart samhällsbyggande finns inte någon gemensamt utvecklad politik.

Utredningen konstaterar sammanfattningsvis att olika departement styr Boverket utan utvecklad samordning sinsemellan inom ramen för en ännu inte utvecklad gemensam politik i en sektoriserad och decentraliserad verksamhetsstyrning.

Utredingen föreslår vidare att regeringen

• ger Boverket i uppgift att fungera som nationellt samordningsorgan i frågor om samhällsplanering.

• ger Boverket ökade möjligheter att påverka forskning och utredning inom området hållbart samhällsbyggande.

Boverkets uppgifter i framtiden
En bild redovisar översiktligt Boverkets centrala uppgifter.

• Samhällsplanering och bebyggelseutveckling
• byggande och förvaltning
• Boendefrågor
• Bidraghantering

Utredningen bedömer att verksamheten inom området Samhällplanering och bebyggelseutveckling inte fullt ut möter Boverkets avsedda uppgifter inom området.

Synpunkter!....Inlägg