.........START
  

.debatt

...............forum...
sammanfattning

Bostäder: Örnfälts väg
I det nya förslaget är husen överlag mindre än planerat. Byggnaderna vid Stallegårdsvägen ska även anpassas så att de passar in bland de så kallade engelska villorna som redan finns på gatan. Dessutom blir de tre planerade flerfamiljshusen vid Hästeviksagatan två, som skall utformas så att de passar in i den omgivande miljön. Antalet hus på bergsluttningen blir också färre.
Förändringarna innebär runt 55-75 nya lägenheter i flerbostadshus och 8-12 nya villor.
ccccccccccccccccccccccc
bakgrund
Källfelt Byggnads AB önskar uppföra flerbostadshus i form av "stadsvillor" och loftgångshus vid Örnfelts väg och Stallegårdsvägen.

BOSTÄDER VID ÖRNFELTS VÄG

2006-11-23

Antagande av detaljplan för bostäder vid
Örnfelts väg
Kommunstyrelsen tillstyrker byggnadsnämndens förslag i skrivelse den 6 september 2006 och förteslår att kommunfullmäktige beslutar:
Detaljplan för Bostäder vid Örnfelts Väg ...antas.
...Utan omröstning beslöt kommunstyrelsen att bifalla ordföranden Göran Johanssons yrkande.

Göteborg den 15 november 2006
GÖTEBORGS KOMMUNSTYRELSE

Detaljplan för
BOSTÄDER VID ÖRNFELTS VÄG
inom stadsdelarna Nya Varvet och Älvsborg i Göteborg

underrättelse inför antagande

Ovanstående förslag till detaljplan har varit utställt för granskning under tiden 8 juni - 23 augusti, 2005. De yttranden som kom in har, tillsammans med förslag till åtgärder, sammanställts i ett "utställningsutlåtande". Detta utlåtande och "samrådsredogörelsen" över tidigare inkomna yttranden översändes enligt bestämmelserna i plan- och bygglagen. Dessutom översändes för kännedom övriga handlingar i ärendet som utgör byggnadsnämndens beslutsunderlag.

Ärendet finns på dagordningen för Byggnadsnämndens sammanträde den 5 september 2006. Byggnadsnämnden föreslås då besluta, att föreslå Kommunfullmäktige att anta detaljplanen.

Fredrik Söderberg
Planarkitekt

2005-06-02

Utställningshandlning

Detaljplan för
BOSTÄDER VID ÖRNFELTS VÄG
inom stadsdelarna Nya Varvet och Älvsborg

Utställningstid: 8 juni - 23 augusti, 2005

Yttrande: Senaste svarsdatum den 23 augusti 2005

Kommentarer till Medborgarkraften i Älvsborgs synpunkter.


BOSTÄDER VID ÖRNFELTS VÄG

Medborgararkraften i Älvsborgs:s synpunkter på detaljplaneförslaget

 

Samråd detaljplan


BOSTÄDER VID ÖRNFELTS VÄG
inom stadsdelarna Nya Varvet och Älvsborg

Samråd detaljplan januari 2005

Stadsbyggnadskontoret har på uppdrag av Byggnadsnämnden upprättat samrådshandlingar för detaljplan för planområdet som omfattar den sydvästra delen av Nya Varvet och den intilliggande sydöstra delen av Stora Billingen.

Syftet med förslaget är att bevara den befintliga bebyggelsen och att komplettera området med ny bostadsbebyggelse samt att möjliggöra en utvidgning av Nya Varvets kyrkogård. Sammanlagt möjliggörs ett tillskott om 60-80 lägenheter i flerbostadshus samt 8 enbostadshus.

Den tillkommande bebyggelsen skall anpassas till de kulturhistoriska värden som återfinns i Nya Varvet och stämma väl överens med karaktären hos den befintliga bebyggelsen på platsen. De byggnader som föreslås är mindre flerbostadshus, som är placerade så att de tillsammans skapar en småskalig miljö med tydliga gaturum, samt ett fåtal enbostadshus som kan byggas genom att några fastigheter kan delas.

Stora Billingen höjdpartier föreslås bevarade som naturmark. Tillfart sker från Hästeviksgatan vi Örnfelts Väg, Stallegårdsvägen och Billingegatan.

 

Detaljplaneförslaget visas under tiden
15 december 2004 - 1 februari 2005 på följande platser:

Stadsbyggnadskontoret
Köpmansgatan 20 (vid Gustaf Adolfs Torg)
Öppet måndag-fredag kl 8-16

Stadsdelförvaltningen Älvsborg
Redegatan 9
Öppet måndag-fredag kl 8-16.30.

.......................................................

Stadsbyggnadskontoret informerar

Program för
BOSTÄDER VID ÖRNFELTS VÄG
inom stadsdelarna Nya Varvet och Älvsborg

Ett attraktivt område för bostäder
Nya Varvet är ett eftertraktat område för framtida bostäder. Där finns utbyggd kommunal
service och kollektivtrafik. Området ligger nära vatten och intill ett attraktivt grönområde.

Källfelt Byggnads AB önskar uppföra flerbostadshus i form av "stadsvillor" och loftgångshus vid Örnfelts väg och Stallegårdsvägen.

Nu prövas det aktuella projektet
Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett program för att pröva möjligheten att bebygga det aktuella området norr Hästeviksgatan med flerbostadshus.
Samtidigt redovisas en möjlighet att komplettera bebyggelsen vid Billingegatan med småhus.
Den befintliga kulturhistoriska miljön skall bevaras och skyddas.

Detta skall diskuteras under samrådet
Är det rätt att bebygga flerbostadshus vid Örnfelts väg och vid Stallegårdsvägen?
Är det lämpligt med utökad småhusbebyggelse väster om Billingegatan?


Synpunkter på materialet skulle vara SBK tillhanda senast den 4 juli 2001.
Om det blir aktuellt att bygga bostäder startar ett nytt skede i planeringsprocessen.
I samband med detta finns ytterligare två
tillfällen att lämna synpunkter på materialet.

Fastighetsnämnden 2001 08 13
9.
Yttrande över program för bostäder vid Örnfelts väg inom stadsdelen Nya Varvet och Älvsborg.
Tillstyrks

Ur GP Nära Väster
2001 12 19

Nu har stadsbyggnadskontoret samanställt alla synpunkter och genomfört vissa förändringar och i tisdags beslöt byggnadsnämnden att godkänna det omarbetade programmet som nu skall ligga till grund för en detaljplan.

Det blir ingen ny gata till villorna på sluttningen.

Önskemålet från fastighetsbolagen var nämligen att bygga 13 småhus, nio på en ny gata vid Billingegatan. Dessutom ville man bygga 2-3 våningar höga flerbostadshus vid Hästeviksgatan- Örnfelts väg. Grotteparken, vid Billingegatans södra del och vid Stallegårdsvägen. Vid Stallegårdsvägen fanns även planer på en gruppbostad.
Totalt skulle det bli runt 100 lägenheter och 12 - 15 villor.

Men bebyggelsen skulle bli för omfattande, med tanke på Nya Varvets kulturhistoriska värden, samt områdets natur- och rekreationsvärden.

I det nya förslaget är husen överlag mindre än planerat. Byggnaderna vid Stallegårdsvägen ska även anpassas så att de passar in bland de så kallade engelska villorna som redan finns på gatan.
Dessutom blir de tre planerade flerfamiljshusen vid Hästeviksagatan två, som skall utformas så att de passar in i den omgivande miljön. Antalet hus på bergsluttningen blir också färre.

Förändringarna innebär runt 55-75 nya lägenheter i flerbostadshus och 8-12 nya villor.

Nästa sida!

Synpunkter!....Inlägg