.........
START
..........
  debatt...............forum......

Verksamheter i västra hamnen, Nya Varvet


Planområdet sett från Lilla Billingen


Illustrationsritning


Utsnitt ur föreslagen bebyggelse

Verksamheter i västra hamnen, Nya Varvet
(Källa: Stadsbyggnadskontorets hemsida.)

Ärendet var uppe på byggnadsnämndens föredragningslista för mötet den 30 april.

Verksamheter i västra hamnen, Nya Varvet
(Källa: Stadsbyggnadskontorets hemsida.)

Utställning detaljplan

Stadsbyggnadskontoret har på uppdrag av Byggnadsnämnden upprättat förslag till detaljplan för verksamheter i västra hamnen inom stadsdelen Nya Varvet.

Förslaget syfte är att göra det möjligt att uppföra byggnader för kontor, småindustri och hantverk. Bebyggelsen utformas med hänsyn till områdets kulturhistoriska värde.
Förslaget överensstämmer med kommunens översiktsplan.

Detaljplaneförslaget finns utställt under tiden 23 januari - 19 februari 2002 på följande platser: - Stadsbyggnadskontoret, Köpmansgatan 20 (vid Gustaf Adolfs Torg).
Öppet måndag-fredag kl 8.00-16.00.
- Stadsdelsförvaltningen Älvsborg, Redegatan 9. Öppet måndag-fredag kl 8.00-16.30. Upplysningar om förslaget lämnas av distrikt Väster, Klas Svanbom, tfn 61 17 47
eller Kjell Jonasson, tfn 743 80 30.

Skriftliga synpunkter på förslaget tas emot av Byggnadsnämnden,
Box 2554, 403 17 Göteborg, senast den 19 februari 2002.
E-postadress: sbk@stadsbyggnad.goteborg.se

Den som inte senast under utställningstiden framfört skriftliga synpunkter på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.
__________________________
Ur samrådshandlingen för:

Detaljplan för
VERKSAMHETER I VÄSTRA HAMNEN
Inom stadsdelen
Nya Varvet i Göteborg

Stadsbyggnadskontoret har upprättat samrådshandling för rubr. detaljplan.

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt uppföra byggnader för kontor, småindustri och hantverk.Bebyggelsen utformas med hänsyn till områdets kulturhistoriska värde.

Förslaget innebär i huvudsak att ett utfyllt strandparti i västra delen av Nya Varvet, mellan Stora Billingen tas i anspråk. Området användes idag som upplagsplats för småbåtar mm.

Förutsättningar
Källfelt Byggnads AB har begärt upprättande av detaljplan för ett område inom fastigheten 726:23 för att där kunna uppföra byggnader för kontor, småindustri och hantverk.

Planområdet är ca 23 300kvm varav ca 5 200kvm är vattenområde och 4 300kvm anslutningsväg.
Marken ägs av Källfelts Byggnads AB.

Gällande planer
Enligt såväl gällande översiktsplan, ÖP93, som förslaget till ny översiktsplan, får marken inom planområdet användas för arbetsplatser.

Riksintresse
Planområdet ingår i riksintresseområde K8o)5, Nya Varvet, enligt Miljöbalken kapitel 3§6. Riksintresset innebär att området ska skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada kulturmiljön. Riksintresset motiveras bl a med att "Nya Varvet är en unik marin miljö vid Göta Älv".

Bebyggelse
Inom planområdet finns enstaka skjul och bodar.

Gator och trafik
Gång- och cykeltrafik
Kommunens avsikt är att planerat gång- och cykelstråk utmed södra Älvstranden ska passera genom planområdet. I planförslaget har stråket bundits samman med Örlogsvägen, som är tillgänglig för allmän gång- och cykeltafik. Allmänheten ska kunna passera utmed strankanten genom planområdet och i gränderna mellan husen.

Gator och ev cykel- och gångbanor inom plan-området ska utformas i samråd med kommunen i samband med prövningen av bygglov.

Genomförande
Genomförandetiden utgår 5 år efter det datum då planen vunnit laga kraft.

Fastighetsnämnden
2001 05 07
18.
Yttrande över förslag till detaljplan för verk-samheter i Västra hamnen. Nya Varvet inom stadsdelen Nya Varvet. Samrådsremiss.

Ur GP Nära Väster
2001 12 19
En företagsby i kreativ miljö. Det var grund-tanken när byggherren Källfelt kom på idén att bygga sjömagasin i västra hamnen, Nya Varvet.

Nu är detaljplanen klar att ställas ut så att allmänheten kan tycka till.

_ Vår grundtanke är att skapa en företagsby, säger Lennart Källfelt. Det är så många som håller på med olika typer av verksamhet i hemmet. Till slut kanske de andra i familjen tycker att det tar för stor plats. Då kan man hyra en lokal här.
______________

Synpunkter!....Inlägg

Åter forum!