.........
START

Älvsborgs Egnahemsförenings debattartikel i GP 2004 01 20

  

.debatt

...............forum...
Dagsläget
Stora Billingen
SBK har nu sammanställt synpunkterna som överlämnas till byggnadsnämnden. Beslut i februari eller mars. Om planen godkännes kommer den att ställas ut.
ccccccccccccccccccccc
bakgrund

2007-05-03
ur artikel i GP
HSB:s gräddhylla-dyr för bospararna
HSB bygger trendigt och ibland så dyrt att medlemmarna inte har råd. En del som flyttar till exklusiva nybyggen hämtas därför utanför den egna bostadskön.

HSB bildades av medlemmar i Hyresgästföreningen för att bygga gemensamt ägda bostäder till rikliga kostnader. Något liknande skulle behövas idag anser Barbro Engman, ordförande i Hyresgästföreningen Riks.

2007-01-29
GP-artikel referat
1500 slåss om 49 hus
Husen på Stora Billingen kan börja byggas i juni. Det blir 49 st bostadsrätter. Arkitekten arbetar fortfarande med bygglovshandlingarna. Vägens sträckning genom området är inte klar.

Intresset är mycket stort. Omkring 1500 personer har anmält sitt intresse för att köpa. Ingen vet ännu hur mycket husen kommer att kosta och inte heller vad avgiften kommer att bli.

Husen kommer att få träfasad med brutna tegeltak i 30 graders vinkel. De kommer att målas i bergfärger.
Varje hus får en egen uteplats. Det blir inga staket runt husen. Sprängningar kommer att minimeras. Det blir delvis murar runt den planerade vägen. Varje hus får en egen carport. Det blir dåligt med plats för hushåll med mer än en bil.
Ett befintligt hus skall bevaras. Det skall byggas om till ett 50-60 kvadratmeter stort gemensamhetshus för föreningen. att användas till möten, mindre kalas och kanske gästrum. Det andra befintliga huset skall rivas.
AP

2004- 03-18

Stora Billingen
Detaljplan för

BOSTÄDER OCH BADPLATS VID STORA BILLINGEN
Inom stadsdelen Älvsborg i Göteborg

Vid Göteborgs Kommunfullmäktiges sammanträde den 18 mars antas planen.
______________________________________

Stora Billingen
Detaljplan för

BOSTÄDER OCH BADPLATS VID STORA BILLINGEN
Inom stadsdelen Älvsborg i Göteborg
Ärendet bordlades vid byggnadsnämndens möte den 20 januari efter Älvsborgs Egnahemsförenings debattartikel i GP. Se artikeln!

 

Stora Billingen
Detaljplan för

BOSTÄDER OCH BADPLATS VID STORA BILLINGEN
Inom stadsdelen Älvsborg i Göteborg

Medborgarkraften i Älvsborg ........Älvsborg 2003 06 29


Byggnadsnämnden
Box 2554
403 17 Göteborg


Synpunkter på förslag till detaljplan för
Bostäder och badplats vid Stora Billingen

Styrgruppen för Medborgarkraften i Älvsborg har efter att ha tagit del av samrådsredogörelsen, planjusteringarna samt nytillkomna omständigheter enligt nedan beslutat, att yrka att området lämnas obebyggt - som rekreations- och fritidsområde för göteborgarna.

Nytillkomna omständigheter.
Samrådsredogörelsen:
a) Många tunga remissinstanser ogillar föreslagen exploatering.
b) Enligt SBK är frågan om att bygga äldrebostäder eller daghem istället för bostäder färdigutrett. Byggnadsnämndens uppdrag till SBK är att upprätta handlingar för bostäder.
Planjusteringarna:
Justeringarna är marginella och berör inte de viktiga övergripande synpunkter
som medborgarkraften tidigare framfört.
Övrigt:
a) Positiva åtgärder för medborgarna redovisas på allmän platsmark, vilket spontant kan ge en skenbart positiv bild av planförslaget. Åtgärderna är tyvärr enbart förslag, som med all sannolikhet inte kommer att förverkligas då de avses att genomföras först när vattnet i älven är tjänligt för bad.
b) En nyligen utförd utredning av SDN Älvsborg påvisar att det redan idag finns
ett stort behov av p-platser för besökare till rekreationsområdet. Idag tas Hästeviksgatan i anspråk för detta. Planförfattaren tror sig lösa problemet genom en liten parkering inom planområdet som tas i bruk först när badet iordningställts, istället för en parkering inom området som omgående kan avlasta Hästeviksgatan och successivt anpassas efter parkeringsbehovet.
c) Principen att låta exploatören (dvs. husköparna) finansiera åtgärder för
tillgänglighet till stadsdelens riksintressanta kustnära rekreationsområde ger tvivelaktiga signaler inför den fortsatta utbyggnaden av t ex gång- och cykelvägen utmed kusten. Grönytor, som ännu inte planlagts riskerar t ex, att bli föremål för exploatering av bostäder för att finansiera allmänna anläggningar.
d) Planerat värmekraftverk och befintliga petroleumindustrier på motsatta sidan av älven äventyrar boendemiljön liksom utsläpp från hamntrafiken.
e) Bebyggelsen avskärmar rekreationsområdet, för besökare från Hästeviksgatan, på ett onaturligt sätt.
f) Flera hus ligger närmare stranden än 100m.
g) Planförslaget står i konflikt med Länsstyrelsens pågående regeringsprojekt
vars ambitioner är att bevara tätortsnära naturområden av riksintresse.
h) Göteborgs ställning som Sveriges mest segregerade stad förstärks om planen genomförs.


Medborgarkraften i Älvsborg
Styrgruppen/Holger Wassgren och Arne Person

______________________________________

 

Stora Billingen
Detaljplan för

BOSTÄDER OCH BADPLATS VID STORA BILLINGEN
Inom stadsdelen Älvsborg i Göteborg


UTSTÄLLNINGSHANDLING
STADSBYGGNADSKONTORET I GÖTEBORG
Distrikt Väster
2003-05-13

Ur remisshandling

För kännedom översändes rubricerade detaljplan.


Önskar Ni yttra Er så är senaste svarsdatum den 1 juli 2003. Svara gärna via e-mail.
e-post: sbk@stadsbyggnad.goteborg.se

UR
Utställningshandlingen

Ur planbeskrivningen

Syftet med planen är att möjliggöra bostadsbebyggelse om ca 50 småhus på bergsplatatån närmast Hästeviksgatan samt att anordna en kommunal badplats i Hästeviken.

Bostadshusen föreslås få en karaktär inspirerad av skärgårdsbebyggelse på naturtomt. byggnaderna anpassas till terrängen med grundläggning som följer bergets form för att begränsa sprängning...
En förbindelse utefter stranden för gående och cyklande anordnas mellan Nya Varvet och Tångudden.

Allmän bedömning
Alternativa utformningar har studerats och övervägts i ett tidigare programskede och en samlad bedömning har lett fram till det aktuella förslaget...


Ur genomförande beskrivningen
Tidplan
Samråd........2-3 kv 2002
Utställning....2-3 kv 2003
Antagande....3-4 kv 2003
Laga kraft........4 kv 2003

Ur samrådsredogörelsen
...Allvarligaste invändningen gäller att bebygga området i stället för att bevara det som naturmark för rekreation samt farhågor om framtida klagomål ocjh restriktioner på hamnens verksamhet...

Framförda synpunkter har legat till grund för bearbetningar av planförslaget.
Planförslaget har bearbetats på följande sätt:

  • Husgruppen norr om den äldre vägen utgår, huvudgruppen utökas med sex hus inom samma område som tidigare.
  • Området varieras med två hustyper.
  • Hushöjder sänks med en halv meter, höjdsättningen är bearbetad så att sockelhöjder sänks i vissa lägen.
  • Sovrum skall ha vädringsfönster i fasad som vetter från hamnen.
  • Den äldre villan ingår i bostadsgruppen som kvartersgård.
  • Odlingsområdet utgår.

Ur synpunkter och SBK:s kommentarer till inlämnade synpunkter:

Stadsdelsnämnden i Älvsborg ställer sig bakom föreslagen detaljplan...

Älvsborgs Egnahemsförening motsätter sig helt bostadshus i bergen ner mot vattnet och pekar på möjligheten att uppföra byggnader för allmänna ändamål såsom daghem, äldreboende e d på en mindre yta utmed Hästeviksgatan.

Medborgarkraften... Segregeringen förstärks med förslaget, med ett seniorboendeprojekt hade många tveksamheter varit undanröjda...
Översiktsplanen poängterar behovet av ett socialt perspektiv och att lyhördhet för medborgarnas synpunkter skall eftersträvas. Det bör utredas om delar av planområdet där det rörliga friluftslivet inte störs är lämpligt för kompletterings-bebyggelse. Ett modern seniorboende skulle stimulera omsättningen av attraktiva egna hem i stadsdelen.

SBK:s kommentarer:
Frågan om att bygga äldrebostäder eller daghem i stället för bostäder har utretts i tidigare programskeden. Byggnadsnämnden har givit stadsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta samrådshandlingar för bostäder...

____________________________

Stora Billingen
Detaljplan för

BOSTÄDER OCH BADPLATS PÅ STORA BILLINGEN
inom stadsdelen Älvsborg i Göteborg
SAMRÅDSREDOGÖRELSE

UR
Programsamråd

Inledning-avsikten med planarbetet
Möjlighet att anordna en kommunal badplats i viken undersöks i planarbetet. HSB Göteborg har begärt att markområdet på Stora Stora Billingens västsluttning, utmed Hästeviksgatan skall planläggas för bostäder.
De planerar att bygga bostäder med ekologiska utgångspunkter. Det strandnära gång- och cykelstråket utmed södra älvstranden avses förlängas västerut och passera igenom planområdet. Byggnadsnämnden har i Augusti 1999 givit kontoret i uppdrag att upprätta detaljplan för området. Avsikten med detta program för detaljplan är att studera områdets möjligheter och begränsningar för den aktuella exploateringen.

Ur samrådsredogörelsen

GENOMFÖRANDE

Byggnadsnämnden beslöt den 24 augusti att ta fram program för detalplan för området.
Programförslaget har sänt sför yttrande under tiden 3 nov 1999 och 19 jan 2000. Förslaget har varit utställt på Stadsbyggnadkontoret ochj på stadsdelsförvaltningen i Älvsborg.

SAMMANFATTNING

Cirka 300 skrivelser har kommit in.

Allvarligaste invändningen gäller bostadsbebyggelsen som anses inkräkta på natur- och kulturintressena i området.

Ur yttrandena
Fastighetsnämnden tillstyrker planförslaget.
Kulturnämnden

anser att planförslaget bör bearbetas så att ett godtagbart skydd för strandmiljön erhålls.
Miljönämnden avstyrker fortsatt planarbete med nuvarande inriktning vad avser bostadsbebyggelse.
Park- och naturnämnden tillstyrker planförslaget.
Länsstyrelsen anser att progeramområdet helst inte bör exploateras med hänsyn till störning av naturmiljön och riksintresset Nya Varvet.
Planförslaget borde kunna bearbetas så att en mindre omfattande bebyggelse förläggs i ett band närmast Hästeviksgatan.
Älvsborg Egnahemsförening
anser att:
Hela Billingen väster om Nya Varvet bör detalplaneras, huvudsakligen som friluftsområde, med utbyggnad av gång- och cykelväg i huvudsak enligt förslaget.
En mindre del ( högst en fjärdedel av det nu för bostadsändamål föreslagna området närmast Hästeviksgatan) reserveras för äldreboende i låg terränganpassad bebyggelse invid Hästeviksgatan.
Synpunkter som utöver detta framförts i övriga protestbrev och telefonsamtal från boende och villaägare i området är bl a:

* Den fria utsikten mot västerhavet och Nya Varvet bör bevaras.
* Låt kommande generationer få leka fritt i området.
* Bebyggelse längs Hästeviksgatan medför skärmar och plank som är ett ...främmande inslag i stadsbilden.
* Störningar från fartyg och och hamnverksamhet gör området olämpligt ...för bostadsändamål.
* Stadsdelen Älvsbor är i princip fullbyggtd.
* Trafikbelastningen på Hästeviksgatan kommer att öka.
* Det är brist på platser inom skola barnomsorg i området.
* Cykelväg är bra.
* De framförda synpunkterna beträffande buller är överdrivna.
* De föreslagna bostäderna kan bli mycket attraktiva och platsen är ...vacker.

Ur Byggnadsnämndens protokoll
från möte den 4 sept 2001

Badplats och bostäder vid Stora Billingen.
Till behandling företogs det den 21 aug 2001 §479 senast bordlagda ärendet
angående rubricerade detaljplan inom stadsdelen Älvsborg.
Distrikt Väster hade ingett en den 12 juni daterad handling så lydande:
...........
Då omröstning sålunda utfallit med sex Ja och tre Nej hade nämnden beslutat
att avgöra ärendet idag.
Därefter beslöt nämnden:
att godkänna programunderlaget och samrådsredogörelsen för badplats och bostäder vid stora Billingen, samt att uppdra åt kontoret att genomföra detljplanesamråd för badplats och bostäder på Stora Billingen.

Jacobsson och Calderon reserverade sig mot beslutet.

____________________

se HSB:s hemsida

Synpunkter!....Inlägg

Åter forum!