.........START
  debatt...............forum......

BOSTÄDER PÅ KORSEBERGET

PROGRAMKONCEPT

STADSBYGGNADSKONTORET I GÖTEBORG Distrikt Väster
2000-10-31

SAMRÅDSHANDLING

Planeringens syfte
Planeringen syftar till att klara ut avgränsningen mellan bebyggelse och grönområde samt visa var komplettering av bostäder kan godtas.

Planområdet
Området består av bebyggelsen norr om Långedragsvägen vid Kungsten. De ingående gatorna är Koppar-, Mässings-,Brons-,Malm-, Silver- och Platinagatan.

SAMMANFATTANDE REKOMMENDATIONER

Befintlig bebyggelse bibehålls och kompletteras med några enstaka tomter i anslutning till den sammanhängande bebyggelsen. Övriga delar av området skall bevaras som grönområde.

Ur Byggnadsnämndens protokoll
2001 05 29

§350
Bostäder å Korseberget.
Byggnadsnämnden beslöt:
att godkänna slutsatserna i programmet för Korseberget och att tillstyrka bebyggelse
på enstaka lucktomter.
___________________________

Anm: Trots byggnadsnämndens beslut finns det anledning att tills vidare ha kvar området som debattinlägg.

Väghållningen inom området är inte den bästa. Klagomål har framförts.
Kungstens centrum och Korseberget bör kanske ses som en helhet.
Synpunkter!
....Inlägg