.........
START

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eXTReMe Tracker

 
  

.debatt

..{2}.forum...  

sammanfattning

SMÅSKALIG ELPRODUKTION


bakgrund

SMÅSKALIG ELPRODUKTION

Länkar

till Göteborg Energi
Starta egen elproduktion

till nämndhandlingar Fastighetsnämnden
Yttrande över Göteborg Energis utredning "Att underlätta för förnyelsebar småskalig energiproduktion i Göteborg"

Ur handlingen
Förslag till beslut
Som fastighetsnämndens yttrande över Göteborg Energis utredning ”Att underlätta för förnyelsebar småskalig energiproduktion i Göteborg” översänds detta tjänsteutlåtande

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade i november 2008 att ge Göteborg Energi AB i uppdrag att, i samråd med byggnadsnämnden och andra berörda parter, utreda hur staden kan
underlätta för småskaliga energientreprenörer att utveckla sina produkter i Göteborg...

Fastighetskontoret anser att det är viktigt att främja förnyelsebar småskalig energiproduktion i Göteborg. De förslag som berör fastighetskontoret enligt utredningen är till viss del redan beaktade i programmet för ”Miljöanpassat byggande”, om än dock i relativt
begränsad omfattning...

Ärendet
Stadskansliet har översänt rapporten ”Att underlätta för förnyelsebar småskalig energiproduktion
i Göteborg” till fastighetsnämnden för yttrande. Yttrande ska lämnas senast
den 19 februari 2010.

Bakgrund
Med anledning av en motion av Helen Holmberg (fp) beslutade kommunfullmäktige i november 2008 att ge Göteborg Energi AB i uppdrag att, i samråd med byggnadsnämnden och andra berörda parter, utreda hur staden kan underlätta för småskaliga energientreprenörer
att utveckla sina produkter i Göteborg.

Uppdraget redovisas i rapporten ”Att underlätta för förnyelsebar småskalig energiproduktion i Göteborg”. Syftet med rapporten har varit att identifiera:
• Hinder för etablering av småskalig energi
• Aktiviteter som pågår eller åtgärder som har vidtagits inom området, i Göteborg och på andra orter
• Förslag till aktiviteter och åtgärder som kan underlätta och skapa förutsättningar för ökad etablering av energientreprenörsdriven småskalig förnyelsebar energiproduktion i Göteborg

Med småskalig energiproduktion avses upp till 100 kW med vindkraftverk, solceller/solfångare, bränsleceller och småskalig kraftvärme från biobränsle.
Med energientreprenörer avses privatpersoner, fastighetsbolag och småföretag...


Därefter följer

RAPPORT 1 2009-10-19 Mona Olsson Öberg

Att underlätta för förnyelsebar småskalig
energiproduktion i Göteborg 2009-10-19

Ur denna!

Viktiga aktiviteter pågår för att underlätta för småskalig energi i Göteborg redan idag. Stadsbyggnadskontoret utarbetar direktiv för tillståndsgivning till mindre
vind- och solkraft. GENAB (Göteborg Energi Nät AB) har tagit fram ett internt och ett externt PM om vad som gäller i frågor om nätanslutning av småskalig
elproduktion. Ytterligare aktiviteter behövs dock för att stimulera etableringen av småskalig förnybar energiproduktion.

Följande förslag till aktiviteter och åtgärder för att övervinna hindren har identifierats inom ramen för utredningen. För varje åtgärd ges också ett eller flera
förslag på aktörer inom staden som kan ansvara för åtgärden.

• Allmän information om hur man går tillväga för att bli sin egen elproducent sammanställs och görs lätt tillgänglig. Informationen bör sammanfattas så att
kunden/intressenten inte behöver vända sig till många olika parter för att få veta vad som gäller...

• Skapa ett nätverk för stadens aktörer inom småskalig energi för att underlätta informationsspridning, samt skapa samsyn och gemensamma rutiner...

• För att föregå med gott exempel och sprida medvetenhet bör mer småskalig energiproduktion installeras på stadens egna fastigheter. Vid om- och
nybyggnad ingår det i rutinen att utvärdera om småskalig vind- eller solel ska installeras i samband med byggnationen. De goda exempel som redan finns
och de som byggs på stadens egna fastigheter synliggörs med information om kostnader, energieffektivitet och miljönytta...

• Möjligheterna för vindkrafts- eller solkraftskooperativ, som utnyttjar optimala ytor och platser inom kommunen bör utredas. Utredningen bör fastställa om detta är ett intressant alternativ för Göteborg, utifrån
underlag om hur man har gått tillväga i andra länder, genom att identifiera framgångsfaktorer i de storskaliga vindkraftkooperativ som redan finns. Inom ramen för arbetet bör man också identifiera lämpliga
områden inom staden för kooperativ...

Läs hela rapporten!
"Att underlätta för förnyelsebar småskalig energiproduktion i Göteborg"

Läs DN artikel!
Fritt fram för egen ström

Synpunkter!....Inlägg