.........
START

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eXTReMe Tracker

 
  

.debatt

..{2}.forum...  

sammanfattning

Schillerska tomten i Vasastaden
och Göteborgs universitet


bakgrund


FRÅN !PROJEKT STENSTADEN 1980-TALET

2011-02-02

Program för Universitetets behov i Vasastaden - Schillerska tomten
Handläggare: Hans Ander
Handling: Tidigare utsänt Nr 29 - 1
Förslag till beslut: Uppdrag, Bordlagt 110118FRÅN !PROJEKT STENSTADEN 1980-TALET SCHILLERSKA

UPPLEVELSEN AV VASASTADEN FRÅN SCHILLERSKA SKOLGÅRDEN BANADE VÄG FÖR ETT BEVARANDE AV VASASTADEN.
LÄS OM PROJEKT STENSTADEN OCH RÄDDNINGEN HÄR!


Ur artikel i GP 30 december 2010 kl 15:57

GÖTEBORG. Göteborgs universitet vill bygga ut och förvaltningen kastar sina blickar på den obebyggda delen av Schillerska tomten.

Fastighetskontoret har tagit fram fem förslag.

Utöver Schillerska tomten finns förslag på att bygga i Vasaparken.

Göteborgs universitet behöver mer ändamålsenliga lokaler. Framför allt vill universitetet samla sina verksamheter i en enda byggnad.

Kan bygga på parkeringen
Universitet framhåller att en gynnsam lösning vore om studentservice, lärarutbildningskansli och gemensam förvaltning kunde samlokaliseras på den så kallade Schillerska tomten, det vill säga parkeringsplatsen på Schillerska gymnasiets gård.

Fastighetskontoret har genomfört en förstudie i tre delar.
Utrett platsens kulturhistoriska värden, ett antikvariskt planeringsunderlag samt en förstudie till en miljökonsekvensbeskrivning.

Förstudien har upprättats av White och tar fram fem alternativ på ny- eller tillbyggnad - och givetvis det obligatoriska nollalternativet.

Två av förslagen ligger på Schillerska tomten och tre i Vasaparken.

Alternativ ett innebär en nybyggnation på Schillerska gymnasiet skolgård.

Alternativ två använda den befintliga skolbyggnaden samt att bygga ut den.

Alternativ tre en ny byggnad i Vasaparken mot Götabergsgatan.

Alternativ fyra är att bygga till bakom den nuvarande universitetsbyggnaden.

Alternativ fem är nybyggnation nära landsarkivet.

Viktigt för hela Göteborg
Stadsbyggnadskontoret bedömer att GU:s behov är viktiga att tillgodose vilket har stor betydelse för staden och stadsdelens fortsatta utveckling.

Handläggarna anser därför att ett pro,gram ska upprättas med fokus på universitetets behov, påverkan på stadsdelen, påverkan på riksintresset, lokaliseringsalternativen och gestaltningskrav.

Byggnadsnämnden förväntas besluta om program på årets första möte 18 januari 2011.

Av Åke Lundgren

30 december 2010 kl 15:57


Protokoll
Sammanträdesdatum 2010-11-30
Göteborgs Stad Byggnadsnämnden, protokoll 17(17)
§ 431 Kontorshus i Vasastaden
Hans Ander informerade om att Göteborgs Universitet vill ha ändamålsenliga lokaler samlat till en byggnad, bl.a. på Schillerska tomten. Länsstyrelsen an-ser att fler alternativ bör utredas.
Byggnadsnämnden beslöt: att anteckna informationen.

Synpunkter!....