.........
START

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eXTReMe Tracker

 
  

.debatt

..{2}.forum...  

sammanfattning

KULTURHUS


bakgrund

Ur

Yrkande (M, FP, KD, MP, S, V)
Kulturnämnden 2011-03-31
Ärende 7

Angående motion om ett kulturhus
vid Gamlestadstorg

Kulturnämnden har att yttra sig över en motion av Maria Berntsson (KD) angående ett
kulturhus vid Gamlestadstorg.

Att en knutpunkt i det framtida Göteborg markeras med en mötesplats för barn och vuxna är vi positiva till. Därför kan möjligheten att bygga ett kulturhus vid Gamlestadstorg, med
den inriktningen som motionären föreslår, vara en god idé att utreda..föreslår vi - Att hanteringen av detta förslag av kulturhus bör beaktas i aktuell kulturhusutredning

I kommunstyrelsen fattades det den 16 mars beslut om att genomföra en kulturhusutredning i Göteborg. Syftet med den beslutade kulturhusutredningen är att kartlägga befintliga kulturhus, hur dessa definieras, vilka utvecklingsmöjligheter som finns av befintliga kulturhus samt att analysera behovet av nya kulturhus i staden.Yttrande (MP), (S), (V)
Kulturnämnden ärende nr 7 2011-03-31

Yttrande angående motion ”Bygg ett kulturhus på Gamlestadstorg som en del av porten till nordöstra Göteborg”

Vi delar motionärens positiva syn på behovet av kulturhus, generellt sett. Kommunstyrelsen
beslutade samfällt, på initiativ av de rödgröna partierna, att bifalla det förslag till kulturhusutredning som lämnades in i februari 2011.

I skrivelsen angående en kulturhusutredning framställs ett behov av ”en översyn och utredning kring kulturhusen och dess verksamheter. Utredningen bör innehålla en
kartläggning över befintliga kulturhus, hur dessa definieras, vilka utvecklingsmöjligheter som finns av befintliga kulturhus samt en analys av behovet av nya kulturhus i staden. Detta ska ske med beaktande av de planer och idéer som finns kring kulturhus vid Backaplan och i Bergsjön, samt utredningsarbete som ägt rum i samband med dessa planer. I samband med detta ska utredaren i sitt arbete konsultera kulturaktörer i Göteborg samt givetvis tillämpa ett medborgarperspektiv, för att undersöka behov, förväntningar och önskemål. Detta ska ske i bred samverkan och medborgardialog, och beakta aspekter som barnperspektiv, jämställdhetsperspektiv, mångfaldsperspektiv och miljöperspektiv och därtill göra en omvärldsanalys, såväl nationellt som internationellt. Vidare ska utredaren göra en översyn av och redogörelse för gällande finansieringsprinciper, huvudmannaskap och drift, samt eventuell utvecklingsmöjligheter inom dessa områden. Det är också viktigt att relatera arbetet
till förslag gällande ny biblioteksplan, med beaktande av bland annat regionbiblioteken, samt till det pågående utvecklingsarbetet med att ta fram en ny kulturpolitisk strategi”.
Kulturförvaltningen lyfter i sitt tjänsteutlåtande ”att det finns anledning att stanna upp och fundera över stadens kulturhus och planeringen av nya på en mer övergripande nivå” (...)
och efterlyser ”en övergripande utredning som belyser behovet av kulturhus, var dessa ska ligga, finansiering och vilken eventuell profilering de ska ha borde därför komma till stånd”.
En utredning av sådan karaktär är således redan pågående. I detta arbete kan motionärens önskan att ”ha med ett kulturhus i de fortsatta planerna för Gamlestans utveckling” bemötas på en mer övergripande nivå.

Synpunkter!....