.........START

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eXTReMe Tracker

 
  

.debatt

..{2}.forum...  

sammanfattning

CRADLE TO CRADLE


bakgrund

FÖRFATTARNA
William McDonough
och
Michael Braungart

CRADLE TO CRADLE


Ur hemsidan mbdc.com Cradle to Cradle
Översättning Google ref AP

Inledning

William McDonough och hans kollega, den tyske kemisten Michael Braungart har skrivit en bok som kan anses som ett manifest som kräver en omvandling av den av människan skapade industrin genom ekologisk intelligent design.
McDonough och Braungart hävdar att ett industriellt system som "tar, gör och ger avfall" kan bli en skapare av varor och tjänster som skapar ekologiska, sociala och ekonomiska värde.

Författarna hävdar att konflikten mellan industrin och miljön inte är en anklagelse mot handel utan mer en utväxt av rent opportunistisk design. Utformning av produkter och tillverkningssystem framvuxet ur den industriella revolutionen återspeglar andan då som givit en mängd oönskade tragiska konsekvenser ännu idag.
Idag, med vår växande kunskap om den levande jorden, kan designen återspegla en ny anda. När designers använder den intelligens naturliga system-effektivitet näringsomsättning, mängden av solens energi- kan de kapa produkter, industriella system, byggnader och även regionala planer som tillåter existensen av olika sorters handel som leder till ett fruktbart samarbete.

Boken kartlägger drag av McDonough och Braungart nya designmönster, påvisar konkreta åtgärder om hur man kan satsa på innovation inom dagens ekonomiska miljö.
I boken klargörs att de nya rönen för mänsklig industri inte bara är inom räckhåll, det är också vårt bästa hopp för en framtid med upprätthållet välstånd.

Boken i sig är en fysisk symbol för de förändringar som kommer.
Den är tryckt på ett syntetiskt "papper," gjord av plaster och oorganiska fyllningsmedel.
Den kan lätt återvinnas på orter med system för att samla. Denna "trädlösa bok pekar ut vägen mot den dag då syntetiska böcker, liksom många andra produkter, kan användas, återvinnas och användas igen utan att förlora någon materialkvalitet i vagga till vagga cykler.

Beskrivning
Ett manifest för en radikalt annorlunda filosofi och praktik av tillverkning och ekologi.

"Minska, återanvända, återvinna" uppmanar miljöorganisationer, med andra ord, göra mer med mindre för att minimera skador. Som William McDonough och Michael Braungart hävdar i sin provocerande, visionär bok, men vidmakthåller detta synsätt en enkelriktad, "vaggan till graven" tillverkningsmodell som dateras till den industriella revolutionen, där det kastas bort så mycket som 90 procent av de material som den använder som avfall, mycket av det giftigt. Varför inte utmana föreställningen om att industrin oundvikligen måste skada den naturliga världen, frågar de sig.

Varför inte ta naturen själv som förebild? Ett träd producerar tusentals blommor för att skapa ett annat träd, men vi anser inte att dess överflöd är slösaktigt, men säkert vackert och mycket effektivt. Att "avfall är lika med mat" är den första principen boken beskriver. Produkter kan utformas så att de efter deras användning
ger näring till något nytt, antingen som "biologiska näringsämnen" eller som "teknisk näringsämnen" som cirkulerar inom slutna kretslopp industriella cykler, utan att bli kvalitetsförsämrade och använda därefter som det är idag.

Om författarna
William McDonough är arkitekt. Grundande William McDonough + Partners, Arkitektur och gemenskapen Design, i Charlottesville, Virginia. Från 1994 till 1999 var han dekanus för skolan för arkitektur vid University of Virginia. År 1996 mottog han Presidential Award för hållbar utveckling, den högsta miljömässiga äran från USA.

Michael Braungart är kemist och grundare av Environmental Protection Agency Främjande (EPEA) i Hamburg, Tyskland. I starten av EPEA var han chef för kemisektionen för Greenpeace. Sedan 1984 har han varit föreläsare på universitet, företag och institutioner i hela världen för nya koncept för ekologisk kemi och material flödeshantering. Dr Braungart har mottagit ett flertal utmärkelser.

År 1995 skapade författarna McDonough Braungart Design Kemi, produkt-och systemutveckling. Deras kunder utgörs av Ford Motor Company, Nike, Herman Miller, BASF, DesignTex, Pendleton, Volvo och staden Chicago. Företagets hemsida finns på www.mbdc.com.

Artiklar under följande ämnen

Arkitektur
Urbanism
Nya perspektiv på hållbar utveckling
Ett nytt paradigm
Cradle and Cradle fallstudier
Industriell design and sustainable commerce
Att uppfinna världen
Föredrag och rapporter

Arkitektur

Mot en uthållig arkitektur, för det 21 århundradet.
Vagga till vagga design är en ekologiskt intelligent inställning till arkitektur och industri som skapar material, byggnader och mönster för avveckling på ett hälsosamt och stärkande sätt. Skillnaden mellan vaggan till graven-systemet, från vaggan till vaggan -systemet är att det senare ser mänskliga system som näringsämnenas kretslopp där varje material kan stödja liv.

Material konstruerade som biologiska näringsämnen ger näring till naturen efter användning, tekniska näringsämnen cirkulera genom industriella system i slutna kretslopp cykler av produktion, återvinning och renovering.

Vagga till vagga Design
…Vagga till vagga design väcker en helt annan agenda. Snarare än att se material som ett avfallshanteringsproblem, som i vaggan till graven-system, vaggan till vaggan är baserad på det slutna näringsämnenas kretslopp i naturen, där det inte finns något avfall. Genom att modellera mänskliga mönster på dessa regenerativa cykler, vagga till vagga design syftar från början, att skapa byggnader, samhällen och system som genererar helt positiva effekter på miljön och människors hälsa. Inte mindre avfall och färre negativa effekter, men mer positiva effekter.

Vagga till vagga byggnaders utformning är alltså processen med att upptäcka positiva, monteringsätt för människor att bebo landskapet. I varje landskap, är naturen vår guide. Vi studerar landformer, hydrologi, vegetation och klimat, försöker förstå alla de naturliga systemen på fritiden. Vi undersöker miljömässig och kulturell historia, studerar lokala energiflöden, och utforskar cykler av solljus, skugga och vatten. Av dessa undersökningar kommer en "uppsats om ledtrådar," en karta för att utveckla hälsosamma och kreativt interaktiva relationer mellan vår design och den fysiska världen.

Urbanism
Byggnader som träd, städer som skogar
Detta perspektiv är både strängt och poetiskt. Det är byggd på designprinciper inspirerade av naturens lagar. Det utspelar sig genom att sänka ner sig i livet för en plats att upptäcka de mest passande och vackra material och former. Det är en designestetik som bygger lika mycket på det poetiska, vetenskap och det poetiska i rymden.

Släktskap med allt liv
Som arkitekter och planerare utforska dessa principer-vad som utgör en ny föreställning av design- kommer de att bli mer skickliga på att skapa passform och montering utrymmen för mänsklig bosättning. Nya riktmärken kommer att uppstå. Snarare än överväldigande natur eller begränsa mänsklig påverkan, kommer bra design bejaka möjligheten att utveckla hälsosamma och kreativt interaktiva relationer mellan bebyggelsen och den fysiska världen
Med nya riktmärken kommer nya metoder, och en design process som nu är sällsynta kommer, hoppas vi, att bli norm. Designteam i många regioner skulle börja med en bedömning av naturliga system av en plats-dess landformer, hydrologi, vegetation och klimat. De skulle hjälpa natur-och kulturhistorikerna att undersöka de lokala energikällor, utforska de cykler av solljus, skugga och vatten, studera lokala arkitekturen i regionen och livet för lokala faunan, blommor och gräs.

Fira mångfalden.
"Trädet" ger inte bara en designmodell utan många. Runt om i världen, fotosyntes och näringsomsättning, lokalanpassad, ger en häpnadsväckande mångfald av former... Arkitekter och planerare, med en mångfald av designlösningar kan skapa byggnader och städer som passar elegant och effektivt i sin egen nisch.

Nya perspektiv på hållbar utveckling

Slå för innovationer och kreativitet för att bevara det allmänna.
"När vi ser en starkt reglerad bransch, ser vi en möjlighet till ny design, en chans att göra energi - och produktionssystem så naturligt hälsosamma, produktiva och samhällsnyttiga så att regler blir onödiga. Detta skifte från att bara följa till kreativ innovation är nyckeln till konkurrensfördelar.

Strida för fred med Intelligent design

Från principer till praktik

Intelligenta material Pooling:
Utveckling av en lönsam teknisk ämnesomsättning

"När material skapas specifikt för användning inom dessa slutna kretslopp cykler - flödet av biologiskt material genom naturens cykler av tillväxt, förfall och återfödelse, eller avyttring av industriella material från producent till kund till producent - kan företagen förverkliga både enorm kortsiktig tillväxt och varaktig framgång. "

Ett Nytt Paradigm

Vagga till vagga alternativ
Tänk dig en värld där alla de saker vi gör, använder och förbrukar ger näring för natur och industrivärlden där tillväxten är god och mänsklig verksamhet genererar härliga, reparativa ekologiska fotavtryck.

"Även om detta kan verka som kätteri att många i världen med hållbar utveckling - kan destruktiva kvaliteter enligt dagens vaggan till graven industriella systemet - ses som ett resultat av ett grundläggande design problem. Det är inte det oundvikliga resultatet av konsumtion och ekonomisk verksamhet. Faktum är att god design-principfast design baserad på naturens lagar kan förändra beslutsfattandet och konsumtion av saker i en regenerativ kraft. "

Mellan biologi, teknik och kultur: Att bygga en Cradle to Cradle för Biotech debatt.
"Vi vet inte tillräckligt om bioteknik för att veta vilken oavsiktlig skada den kan orsaka eller vilka val som utestängs av dess användning. Vi vet dock att den producerar för gentekniken oåterkalleliga förändringar och därmed till eventuella oåterkalleliga ekologiska skador. Även möjligheten att irreversibla skador visar tydligt att vi måste se till att ge kommande generationer möjlighet att ändra kurs och välja olika. "

Mot en framtid av energieffektivitet.

Cradle and Cradle fallstudier

Löftet om Nylon 6 - BASF
"Ett systematiskt tillvägagångssätt för eko-effektiv design protokoll omfattar utvecklingen av system och logistik för återvinning av tekniskt material. BASF: s nylon 6 återvinningsprogram är en bra början."

Anatomin av en omdaning - Herman Miller
"Historien om Herman Miller's" resa till hållbarhet "är ett speciellt bra exempel på en steg-för-steg process för att integrera ekologiskt intelligent design i affärssed.

Omvandla Textilindustrimuseet - Victor Innovatex
"Sammanslagning Victor kulturarv som en mager tillverkare till ett allt starkare intresse för ny teknik och miljömässiga ansvar."


Från inspiration till innovation - Nike
"" Vi hade kommit för att se att våra kunders hälsa och vår egen förmåga att konkurrera är oskiljaktiga från hälsa för miljön, sade Darcy Winslow, en av de tidiga ledarna för hållbar rörlighet inom företaget.""


Industriell design and sustainable commerce

Hur mycket kan vi ge för allt vi får?
"I stället för den gamla skolans kapitalismen med snävt fokus på den undre raden, som normalt begränsar verksamheten till i kortsiktiga vinstintressen, är de sociala entreprenörerna tillräckligt kostnadseffektiva för att skapa ekologiska, sociala och ekonomiska intäkter, både på kort sikt och för kommande generationer . Därvid är de början av arbetet med att bygga en verkligt regenerativ ekonomi vars fördelar delas av alla.


Tillämpningen av principerna i grön teknik till Cradle to cradle design
"Arbeta smart kan vara lätt, men arbeta smart utan perspektiv eller vägledande principer kan i slutändan bli en effektiv som driver åt fel mål Överväg historiska metoder för industriell problemlösning. Tillämpa tekniska strategier för att göra en slösaktig eller farligt förlopp mer hållbart…


Omarbeta det sätt vi gör saker
"Den kultur av innovation inom området miljöteknik och ledning för ut betydande förändring i den industriella världen. Från växande inflytande grön kemi och teknik för att uppkomsten av miljöhänsyn i företagens forskning och utveckling, kan man se lovande nya initiativ på nästan alla områden av industriell verksamhet. "

Design för Triple Top Line
Triple bottom line har varit och är fortfarande, ett användbart verktyg för att integrera hållbarhet i verksamheten dagordningen. Med balansering av traditionella ekonomiska mål med sociala och miljömässiga aspekter, har det skapats nya åtgärder för verksamhetsresultatet.

Bortom Effektivitet
"Bland många arkitekter och deras företagskunder har utförandet av energieffektivitet blivit den gyllene standarden för goda avsikter. Som dagligen rapporterar om den försvunna energiförsörjningen och de stigande energipriserna. Detta signalerar om behovet av en mer hållbar användning av resurser och utformandet av energieffektiva byggnader uppfattas allmänt som ett upplyst mål. Men är effektivitet verkligen en desig
n.

Återuppfinna världen

Steg 3: Passiv Positiv Lista
"Processen att ersätta farliga material för att skapa säkra, högkvalitativa produkter kan vara utmanande. Sammanställa information från tveksamma leverantörer kan ibland vara som att dra tänder. Och när informationen finns tillgänglig, upptäcker du kanske att den produkt som ditt företag är byggt på innehåller ett cancerframkallande material Det är då du börjar omvandlingsprocessen omedelbart "

Steg 4: Aktiv Positiv Lista
"När designers använder intelligenta naturliga system - effektiviteten i näringsomsättning, mängden av solens energi -. kan de skapa produkter som ger näring till något nytt efter varje livslängd. Varje del av en produkt ses som" mat "för antingen biologiska cykler (system av naturen) eller tekniska cykler (system för industrin). Och när dessa biologiska näringsämnen och tekniska näringsämnen flödar inom sina respektive cykler, tillåter de både naturen och handeln att blomstra och växa."

Steg 5: Återuppfinna
"Tänk om vi tänkte på bilindustrin inte bara som en producent av bilar utan som leverantör av rörlighet? Hur kan branschens bästa tillhandahålla tjänsten av rörlighet för att möta önskningar, behov och älskar sina kunder? Kunde vi utforma nya typer av system för mobilitet som serverar en rik social agenda? "

Föredrag och rapporter

Förord till den kinesiska utgåvan av Cradle to Cradle
"Vår vision har hämtat mycket av den kinesiska kulturen. Tanken att mänskligheten kan ha ett ömsesidigt givande relation med den biologiska världen är grunden för den 4000 år gamla tradition av kinesiska jordbruket. Utan en grundläggande förståelse för regenerativ, vaggan-till-vaggan flöden av näringsämnen som berikar jorden och får ny tillväxt, utan uppskattning av de många sätt på vilka mänsklig medverkan i landskapet kan stödja liv, skulle den kinesiska civilisationen inte ha överlevt och blomstrat. Så inspirerande att se att vagga till-vagga tänkandet kan bli inte bara allmän kunskap om ett folk, men också berika jorden med en levande kultur och en ärevördig filosofisk traditionen. "

 

för att läsa artiklarna i original besök hemsidan http://www.mbdc.com


Synpunkter!....Inlägg