.........
START

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eXTReMe Tracker

 
   

.debatt

..{2}.forum...  

sammanfattning

MEDBORGARBUDGET


bakgrund

Vad är Medborgarbudget
(participatory budgeting)?
Ur www.skl.se

Medborgarbudget är ett samlingsbegrepp för metoder som används för att involvera medborgare i beslutsprocesser om hur resurser används inom kommuner och landsting. Medborgarbudget används i alla världsdelar.

Det handlar om att genom dialogmetoder låta medborgarna vara med och prioritera hur skattemedlen ska användas. Det kan handla om att ge medborgarna möjlighet att delta i prioriteringar av en del eller hela budgeten. Det vanligaste har varit att medborgarna deltagit i prioriteringar om hur en del av investeringsbudgeten ska användas.

Start i Brasilien på 1980-talet
Utvecklingen av medborgarbudget startade
i Sydamerika i slutet av 1980-talet i kommunen
Porte Allegre i Brasilien. Bakgrunden var att det fanns behov av att involvera medborgarna i prioriteringar och att göra budgetprocessen mer öppen för att undvika
och motarbeta korruption. Från början
deltog medborgarna i prioritering av investeringsbudgeten,
framförallt kring infrastrukturfrågor.
Det handlade om prioritering av vilka områden som skulle få tillgång till vattenledningar, trottoarer, gatubelysning
etc.

Idag används medborgarbudget i många länder, i samtliga världsdelar. Metoderna används både på lokal och regional nivå, i städer och på landsbygd.

En fråga man kan ställa sig är varför medborgarbudget
har fått ett sådant genomslag.

En förklaring kan vara att i mitten på 1990-talet engagerade sig Världsbanken i verktyget och införde medborgarbudget som ett krav, för att erhålla
resurser för utveckling. Detta innebar att kunskapen spreds och metoder utvecklades som gav fler erfarenheter. Det innebar också att medborgarbudget gick från att vara ett ”vänsterpojekt” till att det mer
inriktats på att skapa delaktighet för invånarna i en kommun utan politiska förtecken.

Medborgarbudget används nu i ett flertal europeiska länder t.ex. Frankrike, Spanien, Storbritannien, Tyskland, Polen, Portugal och Italien.

Inbjudan till medborgarbudget.
I en kommun betalar varje medborgare 600 euro
i skatt och inbjuds till dialog om hur dessa resurser
ska användas.

Våren 2008 startade projekt Medborgardialog
nätverket Medborgarbudget där fem kommuner deltar. Dessa är Haninge, Huddinge, Hudiksvall, Uddevalla och
Örebro.
Nätverksarbetet kommer att pågå under tre år där målet är att få fram goda förebilder i Sverige som visar hur man kan arbeta med medborgarbudget i svensk kontext.


Utveckling av medborgarbudget

Forskare brukar indela utvecklingen av medborgarbudget i fyra faser:
1. Den experimenterande fasen mellan 1989–1996.
I denna fas ingår utvecklingen i Porte Allegre.
2. Spridning i Brasilien där ett stort antal kommuner inspireras av Porte Allegres arbete 1997–2000.
3. Expansion utanför Brasilien 2000–2005. Medborgarbudget sprids och prövas runt om i världen. Utgångspunkterna för att pröva blir flera och nya metoder kommer till.
4. Global expansion och nätverksbygge mellan kommuner och regioner inom och över gränser från 2005 och framåt.

Läs hela faktabladet.

Synpunkter!...