eXTReMe Tracker

 
  

.debatt

..{2}.forum...  

sammanfattning

KORRUPTION


bakgrund

KORRUPTION

Motverka korruption

Sveriges Kommuner och Landsting arbetar med att ge stöd till kommuner och landsting eller regioner i deras arbete för att motverka korruption. Insatserna omfattar såväl kunskapsspridning som utvecklingsarbete samt stödja medlemmarna i deras arbete med att förebygga och bekämpa korruption.

”Korruption handlar om otillbörligt utnyttjande av den offentliga positionen för att uppnå privata fördelar; en otillbörlig sammanblandning mellan det offentliga uppdraget och privata intressen.”

Flera kommuner och landsting har redan kommit ganska långt med att utveckla sin förmåga att skydda sig mot korruption. SKL har vidtagit en rad åtgärder för att underlätta utbytet av erfarenheter, bl.a. genom bildande av ett nätverk.
Institutet Mot Mutor (IMM), Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Transparency International (TI) Sverige inbjuder till ett seminarium om korruption i kommuner och landsting. Syftet är att diskutera hur skyddet mot korruption kan stärkas, hur riskerna systematiskt kan analyseras och åtgärder vidtas för att minska dem, hur kunskap om antikorruptionsarbetet bäst sprids inom respektive organisation samt hur vi kan uppmuntra till erfarenhetsutbyte mellan berörda aktörer.

Tid: Torsdagen den 6 mars kl 13.30. Registrering från kl.13.00

 

Synpunkter!....Inlägg