..........START
  debatt...............forum......
Medborgarkraftens syfte är att skapa en plattform för att interaktivt kunna komplettera nämnderna i ett antal frågor.

Bakgrund
Kontinuerlig kritik riktas såväl mot kostnaderna för nämnderna som deras förmågan att nå ut till medborgarna.

STADSDELSNÄMNDERNA
Senaste

2004 11 02

Ur artikel i GP av Alf Isemo
Nej till sammanslagning av stadsdelsnämnder
Ingen stadsdelsnämnd vill slå ihop den egna stadsdelen med en SDN-granne. Det framgår av de 21 stadsdelarnas svar på förslaget till översyn av SDN- organisationen.

...Samtliga sex SDN som nämns i översynsförslaget som möjliga sammanslagningsobjekt tillbakavisar förslaget. Det handlar om Älvsborg, Högsbo, Frölunda, Tuve-Säve, Kärra-Rödbo och Torslanda. Älvsborgs majoritet tillhör definitivt de minst förändringsvilliga.

" I förhållande till nuvarande förslag anser vi efter diskussion och ingående överväganden att nuvarande SDN-organisation bör bibehållas utan några förändringar" skriver Älvsborgs s-, v-, mp-majoritet i sitt yttrande.

- Vi har diskuterat det här jättemycket inom majoriteten... Säger SDN-ordförande Bengt-Arne Reinholdsson (s).

2004 03 06
Ur GP debatt
Göteborgarna är nöjda
Göteborgarnas uppfattning om hur stadsdelsnämndernas verksamhet fungerar går stick i stäv med den bild som moderaterna ger. Det visar de kvalitetsmätningar som görs med så kallade balanserade styrkort. Förskola, grundskola, och äldreboenden får mycket höga betyg skriver fyra socialdemokratiska SDN- ordföranden.

...Vi måste hela tiden jobba vidare med att vidareutvecka verksamheterna... Detta gör vi bäst genom att fortsätta att vidareutveckla våra verksamheter och arbetsformer. Det handlar då om allt från medborgarkontakter, partiernas roll till ledarskapsfrågor och hur vi på bästa sätt använder våra resurser.

Just mångfalden med 357 förtroendevalda fritidspolitiker inom SDN skapar förutsättningar för en bred demokratisk ansats med ett spektrum av mötesplatser och en flora av olika lösningar och initiativ...

Det är utifrån en mångfald av olika lösningar som vi kan vidareutveckla SDN-reformen. Vi måste ge ökade möjligheter till delaktighet i de verksamheter som våra SDN bedriver.Vi måste också bli bättre på att informera om vad vi gör och vad vi vill göra samt hur detta ska gå till. För att lyckas med detta måste vi också titta på politikernas villkor och patiernas framtida roll.
I Olika forskningsrapporter har vi kunnat ta del av uppgifter om att de politiska partierna har svårt att fånga upp det politiska intresset som medborgarna visar. Trots att det politiska intresset ingalunda är svagt.

Vår uppfattning är att vi måste vidareutveckla samtalet med medborgarna...

Vår slutsats är att SDN behöver vidareutvecklas inte avvecklas.

Dario Espiga
ordf (s) Centrum
Anna Johansson
ordf (s) SDN Bergsjön
Tord Karlsson
ordf (s) SDN Kärra-Rödbo
Bengt- Arne Reinholdson
ordf (s) SDN Älvsborg

2002 06 09
GP-artikel
Färre politiker kostar mindre
Moderaterna driver kravet att inrätta fem distriksstyrelser i stället för dagens 21 stadsdelsnämnder och räknar med att det betyder omkring 80 miljoner kronor i besparing redan första året.
Även i kommunfullmäktige och centrala nämnder och styrelser vill partiet minska antalet politiker och minska partistödet.

Ur GPNÄRA Väster 2002 06 05
SDN har fått oförtjänt kritik
Stadsdelsnämndsreformen infördes 1990 i Göteborg, mycket utifrån ett demokratiperspektiv som gick ut på att medborgarna skulle få ett ökat inflytande och insyn i de verksamheter som SDN ansvarar för.

SDN har enligt vår uppfattning tagit oförtjänt mycket stryk genom åren...
Vänsterpartiet vill fördjupa demokratin i Göteborg. Vi vill behålla och utveckla stadsdelsnämnderna.

Den lokala förankringen, med beslutande politiker boende i närområdet, ökar möjligheterna till en ständig och öppen dialog med stadsdelens invånare.

Den kunskap och kännedom som vi lokala politiker har om våra stadsdelar är ett viktigt verktyg i denna dialog. Vi vill utöka medborgarnas insyn i de politiska processerna och ge dem avgörande makt, inflytande och ansvar över de verksamheter de använder sig av till exempel inom skola, förskola och äldreomsorg, men också över utformningen av Göteborg i stort.

Vi vill ha öppna förmöten och även införa öppna nämndmöten för medborgarna och vi ser positivt på medborgarförslag.

Det viktigaste är att information och diskussion i olika frågor genomförs i ett tidigt skede när det finns goda möjligheter att påverka.

För oss är det självklart att bjuda in invånarna till möten och rådslag för att diskutera hur de vill utforma servicen och planeringen av Göteborg.

Vår målsättning är att fler människor ska engagera sig i politiska frågor och ta ett större helhetsansvar för utvecklingen. Brukarråd ska finnas inom alla områden som SDN ansvarar för.

Vänsterpartiet vill gå längre än så, vi vill ge de boende i stadsdelarna större inflytande över till exempel stadsplanering, trafik och miljöfrågor.

Vi är också villiga att diskutera de brister som idag finns inom SDN-organisationen i en öppen och bred dialog tillsammans med övriga partier i kommunfullmäktige...

Arnar Sigurdsson, Eva Vilborg, Peter Rundström, Jorge Salas, Christer Borgström, Victoria Vega, Johanni Kivinen och Carina Rosshed,
Samtliga (v) -representanter inom SDN

Synpunkter!....Inlägg