.........START


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur GP 2008-08-21

.debatt

...............forum...  

sammanfattning

SJÖFARTEN PÅ ÄLVEN
Sedan medborgarkraftens färjetrafikförslag presenterades har intresset för tillvaratagandet av hamnens resurser påtagligt ökat.

Senast:
Ur GP 2008-08-21
Fler färjor i väntan på cykelbro
Socialdemokraterna är nu beredda att utreda fler skyttelfärjor över älven.

Ur nättidningen GP 2 juli 2008 av Dag Fransson Referat AP
Miljödomstolen säger nej till en gång- och cykelbro över Göta älv.

Ur artikel i GP av Dag Fransson Ref. AP
Politikerna gör vågen för färjor öve älven

Ur GP Debatt 1juli 2008 Ref. AP
Klimatsmart snabbfärja kan lösa älvtrafiken

 

cccccccccccc

 


Artikel i GT 7 december 1998

 

 

bakgrund
Färjetrafiken till södra skärgården
Färjetrafikbilderna till det nybildade Västtrafik

Sjöfarten kan lösa trafikkaos
Ur GP 13 augusti 2001

Varför satsa miljarder på nya vägar när det redan finns en gratis infrastruktur färdig? Det frågar sig Sveriges Redareförening, som anser att våra farvatten, både längs kusterna och i Göta älv, är en dåligt utnyttjad resurs när det gäller godstransporter.SJÖFARTEN PÅ ÄLVEN

Förord

Älven som en pulsåder
och inte som en barriär

Redan år 1998 insände medborgarkraften ett antal färjetrafikperspektiv till det nybildade Västrafik. Bilderna uppmärksammades och sändes ut till byggnadsnämnden och dagspressen. GT införde en rikt illustrerad artikel den 7 december detta år. (Se bilden uppe till höger!)
Medborgarkraften såg det som viktigt att få igång en bred debatt om utnyttjandet av älven nu och i framtiden inför den stora förnyelse som under åtskilliga decennier kommer att ske utmed älvstränderna.

Sedan dess har Västrafik ständigt påmints om dessa perspektivstudier, som bland annat innehöll ett önskemål om att pröva snabbgående turer in till Skeppsbron. Vid senaste upphandlingen av skärgårdstrafiken fanns en sådan option med.
Detta har nu lett till att sådana provturer arrangerats och skärgårdsborna har fått säga sin mening.

Göteborg kan kanske trots allt bli en "Älvstad" dvs att älvens förutsättningar tillvaratas. Där finns det gott om manöverutrymme.
Biltrafiken inom centrala stan kan avlastas och planeras mera för medborgarnas bästa.
Sjövägen är om alla aspekter beaktas säkert, tvärtemot experternas åsikt, en billigare och skonsammare lösning än landvägen inom dessa delar av stan.

__________________________________________________

Ur GP 2008-08-21
Artiklar om färjetrafiken i Göteborg
Ledarsidan:
Ökat stöd för färjor. Med 7-6 beslöt kommunstyrelsen den 20 augusti att bekräfta Göran Johanssons tidigare beslut att överklaga miljödomstolens nej till gång- och cykelbron över älven.
En bred enighet råder nu om att utreda och få åtgärder för en förbättrad färjetrafik över älven.

Fler färjor i väntan på cykelbro
Socialdemokraterna är nu beredda att utreda fler skyttelfärjor över älven.
Det finns nu en bred politisk enighet om att planeringen för fler färjeförbindelser över älven inte kan invänta Miljööverdomstolens prövning av brobygget. Vänsterpartiet är berett att stödja det borgerliga förslaget om en färjeutredning. Även socialdemokraterna är beredda att diskutera fler fäjor i väntan på bron.

Gång- och cykelbrons främsta förespråkare Kia Andréasson är överens med övriga partier om att det kan behövas fler färjor framöver när båda älvstränderna bebyggs ytterligare.
___________________________

Ur nättidningen GP 2 juli 2008 av Dag Fransson Referat AP
Miljödomstolen säger nej till en gång- och cykelbro över Göta älv. Men beslutet kan överklagas.

Domstolen säger nej till Göteborgs kommuns ansökan att bygga en drygt 370 meter lång och cirka 13,5 meter hög bro mellan norra och södra älvstranden. Bron har kostnadsberäknats till ca en halvmijard kronor.
Göran Johansson (s),säger att han inte är överraskad av domen.

Den borgerliga oppositionen är nöjda med miljödomstolens beslut. Jan Hallberg (m).tycker att miljödomstolen avgivit en förståndig dom. En gc-bro passar illa med planerna på att utöka containertrafiken till Vänern.

Miljödomstolen slår fast att farleden i Göta älv och hamnen är av riksintresse. "Däremot kan Göteborgs stads utveckling inte bedömas som ett sådant intresse enligt miljöbalken", heter det.
Domstolen gör bedömningen att fördelarna med bron inte överväger kostnaderna.

Domen öppnar för en lösning med fler färjor över älven.

Ett överklagande kan innebära en handläggningstid på minst ett och upp till två år, säger Marie Berggren, administratör på miljööverdomstolen.

2 juli 2008

Ur artikel i GP av Dag Fransson Ref. AP
Politikerna gör vågen för färjor öve älven
Förslaget faller alla beslutsfattarna i smaken.
Ingen dum idé säger Anneli Hulthén, men vi tar en sak i taget. Först väntar nu miljödomstolens besked om gång- och cykelbron. Hulthén har inget emot att tillsätta någon typ av utredning i frågan.
För miljöpariet och socialdemokraterna är gång- och cykelbron en hjärtefråga.

Ur GP Debatt 1 juli 2008 av

Olle Rutgersson professor Chalmers
Björn Södahl forsknngskoordinator Chalmers
Christer Malmström professor arkitektur Lund
Stefan Johnsson Teknisk chef FKAB
Johan Algell Chef projekt och marnadsavd FKAB
Karolina Adolfsson fartygsdesigner FKAB

Referat av AP


Klimatsmart snabbfärja kan lösa älvtrafiken
Förslagsställarna menar att en spännande och attraktiv färja kan bli ett av stadens kännemärken.
En miljöanpassad båtpendel kan få fler att välja kollektivtrafiken när trycket på stans trafikleder ökar.
Man får en miljövänlig och behaglig överfart.
En flexibel och kostnadseffektiv transportlösning.
en symboö och plattform för hållbar utveckling.

En färja ger liv åt sjöfartstaden Göteborg.
Samtidigt kan en färjeförbindelse av denna typ vara en plattform för det marintekniska kunnandet som finns inom regionen.

På detta sätt skulle Göteborgs stadsdelar kunna knytas närmare varandra med en flytande älvförbindelse som utvecklas i takt med att behoven förändras.

Fritt ur GP-artikel 2005-12- 13
"Trafiken på älven kan bli tätare"
Till sommaren börjar 'Västtrafik köra snabbare färjeturer Eriksberg/Slottsberget-Rosenlund och Klippan-Lindholmen om Trafiknämnden den 15 december säger ja.

De beslutande börjar inse att det krävs bättre kollektivtrafik till centrala Göteborg för den nu snabbt växande befolkningen inom de västra delarna av Norra älvstranden.

Stombussarna förslår inte. Det finns inte tillräckligt med plats för dessa.
Den dyrare sjövägen* får bli lösningen. Där finns det gott om manöverutrymme.

*I dag men säkert inte i morgon. MBKanm.

Styrsöbolaget skall åter få börja använda den tredje färjan som gick på älven innan det mesta av trafiken in till Lilla Bommen drogs in av kostnadsskäl. Från Juni skall det gå direktturer från Eriksberg via Slottsberget till Rosenlund.

Direktturen från Eriksberg till Rosenlund minskar restiden för sträckan från 15 minuter nu till 10 minuter.

Det blir även en direkttur från Klippan till Lindholmen. Även där reduceras restiden med fem minuter från femton till 10 minuter.

 

 

I GP-artikel 2005-06- 27
"Många beredda betala extra för snabbfärjor" redovisas att en stor majoritet av färjepassagerarna i Göteborgs skärgårdar är beredda att betala ett högre biljettpris för att få en snabbfärja till stan.

I norra skärgården var det 90% av de 330 tillfrågade som var beredda att betala ett expresstillägg för att komma snabbare till centrum. För södra skärgården var det 75% som var positiva.

AP

___________

Vänertinget oroas över sjöfarten.
Ur artikel i GP 18 oktober 2001.
Regering och riksdag måste medverka till satsningar i och kring Vänern.
Det anser landshövdingen i Värmland, som är djupt oroad över handelssjöfartens nedgång på Vänern.

Omkring 100 representanter för Vänerregionen möttes i går på Vänertinget för att diskutera regionens utveckling. De tunga frågorna kom att handla om handelssjöfarten på Vänern, som har svårigheter med vikande marknad och överflyttning av gods till andra transportslag.

Ingemar Eliasson, landshövding i Värmland och ordförande i Vänerrådet, anser att Vänersjöfarten och de inkomster den ger är grunden till satsningar både på turismen kring Vänern, på farlederna och fritidsbåtsturismen.

Besluten om avgiftssänkningar för järnväg skulle göra att gods fördes över från landsväg till järnväg. I stället har gods förts från sjöfart till järnväg vilket aldrig var meningen. Här måste regeringen agera.

Ingemar Eliasson vill påsta att en utökad vänersjöfart också har andra effekter. Den skulle kunna minska trafikproblemen i Tingstadstunneln i Göteborg om man satsade mera aktivt på en utökad Vänersjöfart.

Han konstaterar också att det pågår en diskussion om investeringar i vissa " huvudhamnar i Vänern och vilken koppling Vänertrafiken kan få till europeiska inlandshamnar och kanalsystem.

________________________________

Sjöfarten kan lösa trafikkaos
Ur GP 13 augusti 2001

Varför satsa miljarder på nya vägar när det redan finns en gratis infrastruktur färdig? Det frågar sig Sveriges Redareförening, som anser att våra farvatten, både längs kusterna och i Göta älv, är en dåligt utnyttjad resurs när det gäller godstransporter. Problemet för sjöfartsidan är att vi aldrig kommer upp i de politiska debatterna, eftersom vi inte behöver de stora investeringarna. Kapaciteten finns redan på sjön. Det finns en paradox i detta. Man pratar om hur mycket pengar det behövs för järnvägar och vägar och så glömmer man bort det som är gratis, säger Bertil Arvidsson på Sveriges Redareförening.

Fakta
Från bilar till båtar

Från Fredrikstad i Norge till foderfabriker i Lidköping fraktas varje år 50 000 ton sojamjöl.Detta fraktas idag med sex långtradare om dagen.
Samma godstransport skulle kunna göras med två båtar i månaden. Lastbilstransporterna blir dock billigare då båten får betala 15 kronor mer per ton till stat och kommun för att använda infrastrukturen.

Exemplet framtaget av Sveriges Redareförening.

Arvidsson menar att alla samhällskostnader måste vägas in när man sätter avgifter för transportsystemen. Något som sjöfarten har allt att vinna på.

-Buller, markanvändning, trafikolyckor och utsläpp. Tog man betalt för samhällskostnader vore sjöfarten alltid en vinnare, säger han.

_________________________

Till Södra älvstranden!

Åter forum!


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

............