Ur GP:s debatt om
kulturhus i Torslanda.

  debatt...............forum......

Mötesplatser
I samband med nu aktuella seniorboenden och satsningar på ungdomen är nya mötesplatser speciellt intressanta att närmare studera.


Ur medborgarkraftens rapport A
Behovet av ett socialt perspektiv vid sidan om ÖP:s bär- och konkurrensperspektiv innebär bl a att en översyn och komplettering av dagens bostadskomplement är nödvändig att utföra.
Innan stadsdelen Älvsborg, som i princip är fullbyggd, tillförs ytterligare bostäder är det nödvändigt att mark för tillkommande bosstadsservice i stadsdelen är säkrad.
Vi vet att det finns ett stort allmänt behov av en ökad direktdemokrati. Vi vet också att enbart information inte räcker.
Det finns ett behov, att kunna styra över sin egen vardag och att på olika sätt bli delaktiga i samhällsutvecklingen.

För att kunna förverkliga detta århundrades förväntningar måste demokratin utvecklas.
För detta erfordras nya arenor för dess utövande.

Mötesplatser

GP 7 september 2002
Fp vill öppna skolan för alla
I en motion till Göteborgs kommunfullmäktige föreslår folkpartiet att skolan skall öppnas för alla.
Folkpartiet hänvisar till en så kallad "öppen skola" i Örebro, dit alla över 20 år kan vända sig och få pedagogisk hjälp från två anställda som är placerade i biblioteket.
Det kan röra sig om pensionärer som har frågor om Internet eller invandrare som vill ha stöd i svenska. Folkpartiet föreslår nu bland annat att kommunfullmäktige beslutar att stadskansliet får i updrag att utreda införandet av en öppen skola i Stadsbiblioteket, samt en i biblioteket i Angered.

Ur GP 8 september 2002 "Motioner från pensionärer"
Seniorer och unga under samma tak
Seniorer och ungdomar har samma problem att hitta lokaler för sina aktiviteter. Pensionärspartiet motionerar därför om ett allaktivitetshus för pensionärer och ungdomar. Dagtid ska lokalerna disponeras av seniorerna, kvällstid av ungdomarna.
Aktivitetshuset bör ligga centralt i Mölnlycke och kan drivas i bolagsform för att finansieringen inte ska tynga den kommunala budgeten.

Ur GP:s debatt om kulturhus i Torslanda.

Ur skiss till program
Behovet av ett socialt perspektiv vid sidan om ÖP:s bär- och konkurrensperspektiv innebär bl a att en översyn och komplettering av dagens bostadskomplement är nödvändig att utföra.
Innan stadsdelen Älvsborg, som i princip är fullbyggd, tillförs ytterligare bostäder är det nödvändigt att mark för tillkommande bosstadsservice i stadsdelen är säkrad.
Vi vet att det finns ett stort allmänt behov av en ökad direktdemokrati. Vi vet också att enbart information inte räcker.
Det finns ett behov, att kunna styra över sin egen vardag och att på olika sätt bli delaktiga i samhällsutvecklingen.

För att kunna förverkliga detta århundrades förväntningar måste demokratin utvecklas. För detta erfordras nya arenor för dess utövande.Varken "speakers corner" TV-debatter eller öppna plenisalar duger.

Det erfordras helt nya arenor för morgondagens "interaktiva demokrati". Förr byggdes nätverk av kyrkor finansierade utav dåtidens besuttna. I morgon kommer kanske nätverk av "Interaktioner" att byggas av medborgarna i samverkan.

Interaktons funktioner:
En mellanakt, ett samspel, en mellanstation, en bearbetningsstation för alla tankeflöden från gräsrotsnivån till de övernationella maktnivåerna, som förädlas med hjälp av den moderna informationstekniken och med lokaliteter för "pratdialoger". Den är mångdimensionell: 1) Direktdmokrati - toppstyrd representativ demokrati, 2) rörelseorganisationer - offentlig förvaltning, 3) förnuft - visioner, 4) magi - andlighet osv.

Innehållet i en "interakton" kan i detta skede endast bli summarisk:
Utgående från människan, som enskild individ tillika flockvarelse är det rimligt att utgå från följande sex fundament: Hennes förnuft och skaparförmåga respektive hennes behov av självförverkligande och ledning.
Till dessa kommer det andliga och det magiska. I centrum den resulterande aktionen, utstrålningen.

ÖP99:s balanserande krafter, medborgar-, bär-, konkurrenskrafterna, samspelar i mellanakten.
Inom dessa vida ramar kan programmet varieras i det oändliga för att anpassas till ett specifikt område.
Interakton kan vara av såväl allmän karaktär eller ägnad speciella grupper.
Allt fler samhällsgrupper ställs idag utanför samhället och behöver hjälp för att åter bli delaktiga. De behöver information om allmänna funktioner och service, om rättigheter och skyldigheter mm.
Sign M

Synpunkter!....Inlägg


"Vårt framtida Långedrag"

Nästa sida