.debatt

...............forum...  

sammanfattning

ÖVRIGA ÄMNEN

GAMLA LÅNGEDRAGSSKOLAN
FRIGGAGATAN

HOTELL OPERA
KUNGSLADUGÅRD
Amf4cccccccccccc

bakgrund

ÖVRIGA ÄMNEN

Funkishusen på Friggagatan
Ur GP 2008-10-31
av Gunilla Skoog referat AP
500 lägenheter kan byggas vid Friggagatan
Den 30 oktober gav miljödepartementet besked om att regeringen avslår överklagandet om Friggagatan.
Anders Svensson på stadsbyggnadskontoret säger att nu när detaljplanen vunnit laga kraft är vi skyldiga att bevilja både rivningslov och bygglov.

Stigbergets Fastighetsutveckling AB ska fatta sitt formella byggbeslut den 19 november.

Gamla långedragsskolan
Brev från Göteborgs Stadsmuseum till Ulla Sjöberg
2006-06-28

Ulla Sjöberg har under våren kontaktat byggnadsantikvarie Anette Lindgren angående Gamla Långedragsskolan. Här följer hennes svar.

 

GÖTEBORGS STADSMUSEUM
...............................................2006-06-28

Ulla Sjöberg
Pejlingsgatan 11
426 76 Västra Frölunda

Angående Gamla Långedragsskolan
Göteborgs Stadsmuseum har inte fått in någon remiss eller officiell förfrågan angående rivning av den äldre skolbyggnaden på Gamla Långedragsskolan.
Museets hållning i frågan kan sammanfattas som följer:

Gamla Långedragsskolan byggdes 1906. Den ersatte då Långedrags första skola, som byggdes på samma plats i början av 1860-talet. År 1941 kompletterades skolan med ytterligare en byggnad.

Endast en liten andel av Göteborgs totala bebyggelse är äldre än 80 år. Med tanke på detta bör man alltid vara återhållsam med att riva äldre byggnader.
Den äldre bebyggelsen förmedlar historien om ett områdes tidigare historia och om dess utveckling. När det gäller Gamla Långedragsskolan är den äldre skolbyggnaden viktig för upplevelsen av hela den äldre miljön i området.

Flera privatpersoner har hört av sig i detta ärende och det lokala motståndet mot en rivning ter sig starkt. Allmänhetens värdering av skolan bör i detta fall ses som en viktig riktningsvisare när det gäller bedömningen av skolans lokalhistoriska värde.
Det är stadsmuseets bedömning att en eventuell rivning av gamla Långedragsskolan är en kortsiktig och olämplig lösning på ett akut problem.
Om skolbyggnaden inte behövs för skolverksamhet så bör en annan användare kunna hittas.

Med vänlig hälsning

Anette Lindgren,
Bebyggelseantikvarie,
Enheten för natur- och kulturmiljövård

Funkishusen på Friggagatan

Ur artikel i GP 2008 - 08 - 11
Sinkat bygge retar boende

Nybyggen vid Friggagatan fördröjs av ett överklagande.Grannar startar namninsamling för att skynda på processen.

De boende har kämpat länge för att bli av med svartklubbar och kriminakitet.
Funkishusen på den norra sidan står tomma sedan ett halvår. Om de rivs skall 500 nya hyreslägenheter byggas i kvarteret. Stora delar sav trafiken skall ledas andra vägar och Friggagatan skall förvandlas till en enfilig lokalgata.

Ur artikel i GP 2005 - 12 -01
Oenigt beslut att riva funkishus
En oenig bygnadsnämnd har beslutat att riva funkishusen på Friggagatan. En viktig del av Göteborgs kulturhistoria, anser kritikerna.

Husen längs Friggagatan är en del av industrisamhällets kulturarv, säger bebyggelseantikvarien Torbjörn Lindstedt Funkishusen är byggda i slutet av 1930-talet...och är med i kommunens bevarandeprogram för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse...Byggnadsnämnden beslöt dock att att låta riva funkishusen...Beslutet drevs igenom av socialdemokraterna och folkpartiet trots motstånd från moderaterna, vänsterpartiet och kristdemokraterna... ärligt talat ser husen för jäkliga ut, säger Anneli Hulthén...

Vi har en seriös debatt om Södra Älvstranden i Göteborg, varför kan vi inte ha en lika bra dialog om bevarande och förnyelse när det gäller andra stadsdelar, undrar han (Torbjörn Lindsredt).


 

Hotell Opera

Ur artikel i GP referat
Klassiska Hotell Opera rivs - nytt byggs
Det gamla järnvägshotellet Kung Karl, numera Opera vid Drottningtorget måste rivas. Ett tidigare misstag gjorde att byggnadsnämnden i går i praktiken tvingades gå med på att hotellet rivs och ersätts av ett nybyggt.

Kommunen har i flera år försökt förhindra att hotellet, byggt i slutet på 1800-talet ska rivas. Men ett misstag av byggnadsnämnden och stadsbyggnadskontoret för snart 15 år sedan gör att ägarfamiljen Brandel till slut ändå kunde tvinga sin vilja igenom. Detaljplanen för detta område som klubbades igenom 1990 tillåter högre byggnader än dagens hotell.

För politikerna återstår nu att skydda grannhuset, det vackra "apotekshuset" från 1910-talet i hörnet av Nils Ericsonsgatan - Norra Hamngatan. Detta hus omfattas av samma olyckliga detaljplan som Hotell Opera och byggnadsnämnden har därför redan för flera år sedan bett stadsbyggnadskontoret att börja arbeta fram en ny detaljplan som omöjliggör rivning av detta framträdande hörnhus. Planarbetet har ännu inte startat.

KUNGSLADUGÅRD

Ur artikel i GP
Brett intresse för uppbyggd kungsladugård.

Efter branden i vintras återstår ett hörn av den forna visthusboden. Ladugården i Klippans kulturreservat kan byggas upp, förutsatt att det finns rätt hyresgäst.

Ladan, som gett namn åt Kungsladugård, ligger i en kulturhistorisk miljö av riksintresse. Byggnaden har troligen legat just där sedan 1600-talet, och det lilla som finns kvar är från 1751. I ladan höll man ankor, grisar och kor som ihop med spannmål och grönsaker försörjde folk på borgen med mat.

Så hade det varit sedan Älvsborgs fästning byggdes på 1300-talet. Den fästning svenskarna löste ut två gånger, senast 1613 för den enorma summan en miljon riksdaler.

-Vår ambition är att bygga upp ladugården till något som påminner om den. Det beror på vad vi kan få dit för verksamhet, säger Berndt Svensson, vd på kommunala Higab som äger tomten.

Dialog med intressenter
Han fört en dialog med ett par intessenter, men har i övrigt inga kommentarer med vem och vilken sorts verksamhet, som har pengar till hyra.

- Vårt uppdrag är att medverka till stadens utveckling. Vi måste tänka i andra banor än pengar, säger Svensson.

Han tror på beslut inom ett år. Under tiden får Higab parkeringspengar på marken.
Under året har han uppvaktats av fyra herrar som vill se ladan uppbyggd.

Det är förre professorn Folke Eriksson, historieprofessorn Bernt Schiller, gamle kyrkoministern Bertil hansson och f d ständige sekreteraren Sture Allén. Samtliga poängterar att ladugården behövs för att komplettera historien och bevara miljön fullständig

- Vi behöver ladan som kulturell infrastruktur. Det som finns i tavlor, musikverk, teater och böcker. Vissa insatser har satt spår i byggnaden. en av dem är ladan, säger Sture Allén.

Lars Arvidsson, professor i tillämpad natur- och kulturmiljövård, har i Stadsmuseets namn skrivit till Kigab och påpekat att resterna bör bevaras och att det är angeläget att hela anläggningen rekonstrueras.

-Ladan är en så viktig byggnad. En ny ligger ju i så fall på samma plats. Identiteten blir kvar, säger Arvidsson.

Även länsantikvarien Jan Lindgren ser en poäng med att bygga upp något som berättar historien även om inte orginalet finns kvar.

-Just den här pusselbiten kan vara så viktig att byggnaden behöver återskapas, säger Lindgren.

Positivt bland politiker
Vivi-ann Nilsson (s) ordförande i kulturnämnden, tycker spontant att det låter bra med en återuppbyggnad. Margita Björklund (fp), vice i samma nämnd, är mycket optimistisk om återuppbygnden. Hon vet två passande intressenter...Margita Björklund som tagit upp återuppbyggnaden med riksantikvarien Inger Liliequist...

Eva Heyman

Amf 4

Ur GP 2004 12 16
Nu börjar Amf 4 räkna dagarna
I och med det försvarsbeslut som med största sannolikhet klubbas i riksdagen i dag är dagarna räknade för Amf 4.

Oklart när beslutet klubbas
de politiska turerna kring försvarsbeslutet tycks inte vara över. I går kväll kom uppgifter om att de borgerliga kommer at tvinga fram en senareläggning av beslutet i riksdagen.


Ur GP 2004 11 10
1000 officerare ska bort
Stor besvikelse på Amf4 - hela förbandet sägs upp trots löften från ÖB.
Ytterligare 1500 ska bort på sikt.

ÖB: " Ett nödvändigt beslut"
Förfärligt och besvärligt men ett nödvändigt beslut, tycker ÖB håkan Syrén.


Ur GP
Kort om beslutsprocessen för Amf 4
Amf 4 i Göteborg
februari
ÖB presenterar förslag till grundorganisation. Ett av de två amfibieregementena skall bort.

2 mars
Regeringen utser den grupp på 5 regeringstjänstemän och tre militärer som skall sammanställa ett förslag på vilka förband som skall läggas ned - den så kallade dödspatrullen.

Våren
Göteborgs kommunpoitiker mobiliserar för att Amf 4 i Göteborg och helikopterdivisionen i Säve skall överleva.

22 augusti
Göran johansson och Jan Hallberg uppvaktar försvarsminister Leni Björklund.

11 september
GP avsslöjar att Amf 4 är ett av sju nedläggningshotade förband.

13 september
Folkpartiet ställer som krav i förhandlingarna med övriga tre borgerliga partier att Amf 4 och Säve- divisionen skall överleva.

15 septeber
Försvarsminister Leni Björklund presenterar listan över förband som regeringen föreslår skall läggas ned. Amf 4 är ett av dem.

December
Riksdagen röstar om försvarspropositionen. Först då klubbas det vilka förband som läggs ned.

Dick Henriksson

 

Åter Forum!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

............