.debatt

...............forum...  


sammanfattningc
SALTHOLMEN
BYGGNADSNÄMNDEN BESLÖT
2006-03-21 ATT GODKÄNNA FÖRSLAGET TILL ÅTGÄRDER
c

bakgrund
Förstudie parkering/tillgänglighet

SALTHOLMENc

2009-02-10
Saltholmen: Utbyggnadsetapp 1
Arbetena är nu i full gång med den utökade bilparkeringen som inkräktar på Parken. Några har undrat om detta är enligt bygglovet. Medborgarkraften har undersökt och finner att så är fallet.
Se ritningen!
Se Medborgakraftens synpunkter!

2008-08-20
Ur GP-artikel av Anders Sahlberg Referat AP
Nya "fasta"p-platser vid Saltholmen

I september börjar bygget av de 120 nya p-platserna på Saltholmen. Dessa blir sannolikt "fasta". Detta säger Roger Lindblom, uthyrningschet på Parkeringsbolaget.
Alldeles utanför terminalen anläggs 100 st platser när berget där sprängts bort. Ytterligare 20 platser erhålles mellan spåvagnsslingan och parken, när denna del görs om.

Av gammal hävd vill många skärgårdsbor ha fasta platser. Det finns två falanger. De som har fasta platser vill ha dem kvar och de som ingen har vill ha fler tillståndsplatser.

P-bolaget har i nuläget 800 platser varav 430 är "fasta", förhyrda. 254 är tillståndsplatser. Dessutom finns 128 besöksplatser.

2007-11-01
Saltholmen
Bygglovet för första etappen av trafikarbetena på Saltholmen har överklagats till Länsrätten.
Länsrätten har lämnat föjande information. Ärendet är under behandling. Synpunkter från parterna har inkommit. Ärendet beräknas vara avklarat före jul. Om utslaget inte är till belåtenhet kan det föras vidare tilll Kammarrätten som tar upp det om prövningstillstånd beviljats.

2007- 05- 16

Kungörelse om beviljat Bygglov
Älvsborg 655:388, Saltholmen
Nybyggnad av parkeringsplats, markparkering öster om spårvagnshållplatsen

Byggnadsnämnden har den 17 april 2007 bifallit ansökan om bygglov för nybyggnad av parkeringsplats, markparkering öster om spårvagnshållplatsen.

De som anser sig berörda har möjlighet att överklaga byggnadsnämndens beslut.

Överklagandet skall ske skriftligt, ställas till Länstyreslen i Västra Götaland, men insändas till byggnadsnämnden, box 2554, 403 17 Göteborg.senast den 7 juni 2007.

2007-04-17
Enkel Nybyggnadskarta

Förstoring

2006-12-06
Medborgarkraftens synpunkter på bygglovet

Förstoring!

Fler handlingar!

2006-02-21

Förstudie parkering/tillgänglighet
Saltholmen och Göteborgs Skärgård -
förslag till åtgärder


FÖRSTORA

FÖRUTSÄTTNINGAR SALTHOLMEN

FÖRSTORA

KONCEPT UTFORMNING SALTHOLMEN
ETAPP 1: PARKERING VÄSTER OM TERMINALEN,
NY BUSSTERMINAL


FÖRSTORA

KONCEPT UTFORMNING SALTHOLMEN
ETAPP2: NY VÄNDSLINGA FÖR SPÅRVAGN

FÖRSTORA

Läs beskrivning av åtgärdena!

Åter startsida