På hemsidan under "medborgarkraften" finns en utförligare redovisning om "Medborgarkraftens" bakgrund och organisation hittills.


Under "Stadsdelarna" finns information om hur respektive stadsdel tolkar begreppet.

Se även Medborgarkraften i Älvsborg

Läs SDN-Älvsborgs demokratiprogram som pdf-fil!

   

 

 

.debatt

.
........

MEDBORGARKRAFT?

bakgrund
Begreppet medborgarkraft och verksamheten hittills.
Medborgarkraft: I översiktsplanen för Göteborg, ÖP99, resoneras
om tre kraftbegrepp:

Medborgarkraft, konkurrenskraft och bärkraft. Dessa bör balansera varandra.
Det finns från såväl regeringen som kommunen ett uttalat önskemål om ökat medborgarinflytande.

Vi ser Medborgarkraften i Älvsborg som ett nätverk och som ett pilotprojekt, som fortfarande söker former för sin verksamhet.

Det bildades i samband med arbetet med den detaljerade översiktsplanen
för Saltholmen - Långedrag för att med hjälp av "gräsrötterna" finna långsiktigt hållbara lösningar. De flesta inom nätverket är bosatta inom planområdet och de lokala frågorna engagerar mest.
Nästa steg i processen är att utforska möjligheten att få tillstånd ett medborgarkraftsnätverk inom i första hand övriga Älvsborg.,

2002 05 06 www.medborgarkraften.com utredning.
Stadsdelsnämndernas demokratiprogram (Källa: Hemsidorna)
Kommunstyrelsen beslutade 1998-10 28, i samband med behandling av rapporten "Stadsdelsnämndsreform i utveckling", att uppdra åt stadsdelsnämnderna att utforma demokratiprogram och att årligen utvärdera dem med sikte att öka demokratin i stadsdelarna. Kommunstyrelsen beslutade 1999-04-28 att stadsdelsnämnderna senast i samband med fastställande av budget för år 2000 ska fastställa demokratiprogram samt
att till kommunstyrelsen i samband med årsrapporten för 1999 redovisa programmen samt på vilket sätt dessa kommer att utvärderas.

SDN- Älvsborgs antagande av sitt demokratiprogram vid mötet
den 16 april i år och GP:s artikel den 5 maj "Svår start för storstadssatsningen" inspirerade till en liten utredning.

Med hjälp av stadsdelsnämndernas hemsidor utreddes hur långt respektive stadsdel kommit med sina demokratiprogram. Speciellt intressant var att se hur långt de stadsdelar som ingår i storstadssatsningen kommit.
Tillvägagångssätt: Med hjälp av hemsidornas interna sökmotor söktes dokument på ordet "demokrati".

Resultat.
Följande SDN har upprättat demokratiprogram eller demokratiplan.

Frölunda, Kortedala, Kärra- Rödbo, Lundby, Älvsborg och Örgryte. * Härlanda och Askim

Anmärkningsvärt är att ingen av de stadsdelar som ingår i storstadssatsningen förefaller att ha upprättat något program som är värt att informera om på hemsidan.

Flera stadsdelar hade inga träffar på ordet demokrati.
SDN-Lundby, SDN-Frölunda och SDN-Älvsborg(inkl medborgarkraften i Älvsborg) förefaller att ligga ett steg före de övriga i demokratiseringsprocessen.
( Av hemsidornas material att döma)

...............................________________
* SDN Härlanda har efter utredningen meddelade att de redan i juni 2000 fastställde sin demokratiplan. Den finns nu åter på deras hemsida.
Askim har även meddelat att de har en demokratiplan.

Ur SDN Älvsborgs snabbprotokoll från mötet 16 april

Demokratiprogram för stadsdelsnämnden Älvsborg
En arbetsgrupp med representanter från (s), (v), (m) och (fp) har arbetat fram ett förslag till demokratiprogram. Nämnden beslutade att anta Demokratiprogrammet och förklara gruppens arbete avslutat.
.............................______________
Stadsdelsnämnderna har kommunstyrelsernas uppdrag " att utforma demokratiprogram och att årligen utvärdera dem med syfte att öka demokratin i stadsdelen."

Läs SDN-Älvsborgs demokratiprogram som pdf-fil!

Medborgarkraftsnätverk i Fiskebäck?

MEDBORGARKRAFTSBEGREPPET OCH
MEDBORGARKRAFTEN I ÄLVSBORG
2002 03 03

Vi ser Medborgarkraften i Älvsborg som ett nätverk och som ett pilotprojekt, som fortfarande söker former för sin verksamhet.

Det bildades i samband med arbetet med den detaljerade översiktsplanen
för Saltholmen - Långedrag för att med hjälp av "gräsrötterna" finna långsiktigt hållbara lösningar. De flesta inom nätverket är bosatta inom planområdet och de lokala frågorna engagerar mest.

Det nu aktuella plansamrådet avseende utvecklingen av Fiskebäcks hamn, där vi medverkar, innehåller många planfrågor, som nuvarande nätverk inte har tillräcklig kunskap om.

Nästa steg i processen är därför att utforska möjligheten att få tillstånd ett medborgarkraftsnätverk inom Fiskebäck, som handläggare för de lokala frågeställningarna och som samverkanpartner i de övergripande frågorna för erhållande av långsiktigt hållbara lösningar.

_____________________________

För ytterligare information om medborgarkraften skriv till styrelsen@medborgarkraften.com
__________________________________

Nedan redovisas ett kort förtydligande av begreppet
medborgarkraften och verksamheten hittills.
Medborgarkraft: I översiktsplanen för Göteborg, ÖP99, resoneras
om tre kraftbegrepp:

Medborgarkraft, konkurrenskraft och bärkraft. Dessa bör balansera varandra.
Det finns från såväl regeringen som kommunen ett uttalat önskemål om ökat medborgarinflytande.

Medborgarkraften i Älvsborg:
Ett experiment i processform, partipolitiskt obundet, med syfte att finna
framkomliga vägar för ett tillvaratagande av medborgarkraften till gagn
för samhället dvs medborgarna. Pilotprojekt: Saltholmen - Långedrag.

Bakgrund
Steg 1: Stadsbyggnadskontoret bildade en referensgrupp för föreningarna i Älvsborg i arbetet med den detaljerade översiktsplanen för Saltholmen - Långedrag.
Steg 2: Gruppen ombildades till en medborgarkraftsgrupp med styrgrupp och samrådsgrupper med målsättning att finna långsiktigt hållbara lösningar genom bla tillvaratagandet av kraften hos "gräsrötterna".
Steg 3: Kraften inom samrådsgrupperna tillvaratogs genom ett fritt förhållningssätt.
Arbetet kom tillfälligtvis att focuseras på de kortsiktiga lösningarna.
Hemsidan www.medborgarkraften.com utvecklades till att bli ett forum för stadsbyggnadsfrågor i Göteborg och ett verktyg för nätverksstrukturer i medborgarkraftens och samhällets tjänst.
Steg 4: "Medborgarkraften i Älvsborg" föreslås att bli definierad som ett nätverk, som anpassas efter rådande omständigheter så att medborgarkraften kommer samhället dvs medborgarna till nytta. (Beslut kommer att fattas vid nästa styrgruppsmöte då vi bättre vet hur bl.a. de boende i Fiskebäck ser på nätverket.)

Nästa sida redovisar tidigare frågeställningar.

Åter Forum!