.debatt

...............forum...
sammanfattning
NÄRHANDEL OCH TORGEN
ccccccccccccccccccccccc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
bakgrund

NÄRHANDEL OCH TORGEN

Ur GP 2004 09 15
Nej till Lidl i Grimmered
Byggnadsnämnden beslutade i går att avbryta planarbetet för en ny Lidl-butik i Grimmered. Men de hade olika motiv: "Vi kan inte säga ja när motståndet är så massivt" sade Annelie Hulthén (s). "Platsen behövs till nya vägar. vi vill spara området som trafikreservat" sade Susanna Haby (m). "Vi måste värna om grönområdet. skolan och barnen behöver ha det kvar", sade Rolf Gustafsson (mp)

Ur GP 2004 08 26
Lidl stöter på motstånd i Älvsborg

...
Stadsdelsnämnden, miljönämnden med flera anser att Dalaskolan behöver ha kvar Gnistängen för idrottslektioner, att grönområdet behövs som avskärmning mot den tunga trfiken på Västerleden, att byggnaden får för stor inverkan på områdets småhuskaraktär och landskapsbild.

203 grannar har skickat egna protestskrivelser och 1610 personer har skrivit på namnlistor mot etableringen. Många är oroliga över ökad trafik, mer buller och en otrygg skolväg eller anger att de inte tillhör den kategori som handlar på Lidl.

Samrådsmöte rörande
Program för
Handel vid Grimmeredsvägen - Kungstensmotet
2004 05 27 på SDN Älvsborg

Några anteckningar från mötet av AP


Förutom representanter från Medborgarkraften, Älvsborgs Egnahemsförening och stadsdelspolitiker, utgjordes de flesta närvarande av boende i området.

SBK redogjorde för syftet med mötet, att vara ett öppet möte, utan några förberedelser från deras sida, för diskussion om en eventull etablering av en Lidl- butik i anslutning till Gnistängsmotet.

Representant för Lidl
redogjorde för företaget och för dess intentioner i kommunen.

Företaget startades i Tyskland för 30 år sedan. Det har 5000 butiker i Europa. I Göteborg ser man nu på 5 lägen. Swedenborgsplatsen, Backa, Älvsborg, Angered och Bergsjön.

Företagets policy är att placera ut butikerna nära hushållen och där det redan finns färdiga kommunikationer. Det är en lågpriskedja där varje butik är ett eget bolag. Varusortimentet är begränsat till 1100 produkter. Flertalet är egna märkesprodukter.Vissa produkter är från utlandet andra från Sverige.
Den tänkta butiken i Älvsborg uppskattas att få ca 700 kunder om dagen varav 90% är bilburna. En lastbil med släp kommer dagligen till butiken med varor från centrallagret i Halmstad. Öppettiden är mellan 09.00 och 18.00. På söndagarna är det stängt.

Från grannarna var motståndet kompakt.
Det framfördes bland annat, att för- och nackdelar med etableringar på tomten utreddes mycket noga i samband med förslaget att placera en baskethall på tomten. Farligt gods på motorvägen, buller och trafikrörelser mm behandlades vid det tillfället.
Området används idag som lekplats.
En fråga ställdes om vad som kan komma där i stället om Lidl- projektet inte genomförs. Tanken föddes att se till att området blir detaljplanerat för parkändamål för att slippa ytterligare förslag till användning av det.

SBK klargjorde, att kontoret först när det blir aktuellt med en detaljplanering kommer att sätta igång diverse fördjupade utredningar. Man höll med om att det troligen blir en utökad trafik i närområdet men att det totalt förmodligen blir mindre då man inte behöver köra så långt för att handla.

Det framtagna programmet är till för att prövas.
Det är Byggnadsnämnden som gett Stadsbyggnadskontoret i uppgift att pröva programmet.
( Anm:I ÖP99 är markområdet markerat för huvudsakligen bostäder eller bodstadsanknuten service. AP)

Ett nätverk i området har skapats mot etableringen. En representant för detta klargjorde att de inte någonsin kommer att ge efter.

SBK uppmanade alla som har synpunkter att skriva till Byggnadsnämnden senast den 15 juni 2004.

2004 05 05

Program för
Handel vid Grimmeredsvägen - Kungstensmotet

Samråd

Stadsbyggnadskontoret har på uppdrag av Byggnadsnämnden utarbetat förslag till program för detaljplan för handel vid Grimmeredsvägen inom stadsdelen Älvsborg i Göteborg.

En matvarukedja - Lidl - är under etablering i Göteborg. Lämpliga platser har studerats och en plats är vid Grimmeredsvägen - Kungstensmotet. Marken är tidigare planlagd för trafikändamål och allmän plats - park.

Programmet prövar om en etablering av handel är lämplig på platsen och beskriver dess förutsättningar och konsekvenser. Om platsen är lämplig för handel krävs ny detaljplan innan byggnation är möjlig.

Programförslaget visas under tiden 5 maj - 15 juni 2004 på följande platser:

Stadsbyggnadskontoret, Köpmansgatan 20
Stadsdelsförvaltningen Älvsborg, Redegatan 9.

Öppet hus blir det torsdagen den 27 maj mellan kl 16.30-18.30 på stadsdelsförvaltningen Älvsborg

Åter forum!