.debatt

.forum...

GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND
sammanfattning
UR
INBJUDAN TILL RÅDSLAG

Ett diskussionsunderlag som successivt justeras och ändras.

ccccccccccccccccccccccc

bakgrund

UR
INBJUDAN TILL RÅDSLAG
version 1.1

Vår förhoppning är att det ska växa fram en så långt möjligt gemensam insikt om det regionala samarbetets betydelse samt ett gemensamt förhållningssätt till övergripande planeringsfrågor och en samsyn om
vertyg och arbetsmetoder...

NU MÅSTE VÅRT ARBETE UTVECKLAS!
________

Man talar om tre dimensioner
Medborgarkraft Bärkraft Konkurrenskraft.
___________

Ledningsgruppen för regional planering 1998-2002
Frank Andersson (s) ordf.
Stefan Svensson (m) v. ordf...
________________

Rådslag är en bred förutsättning för diskussion mellan politiker kring viktiga regionala frågeställningar.
_____________________

Tre önskvärda framtidsbilder.

En framtidsbild tar upp den sociala utvecklingen dvs medborgarnas livskvalitet.

En andra handlar om miljöbetydelse för såväl oss som lever idag som för kommande generationer.

Den tredje rör utvecklingen av vårt näringsliv, förutsättningen för vårt materiella välfärd.

Vi vill nu som ett första led i ett rådslag om den
regionala utvecklingsplaneringen, även
stadsdelsnämnder i Göteborg inbjuds att delta...

Rådslaget kommer att "vid lämpliga tidpunkter, när vi tycker oss ha kommit långt, kommer vi troligtvis att sammanställa resultat i en kortfattad rapport.
Härmed öppnas möjligheter för andra intressenter -
allt från enskilda medborgare - att komma med i diskussionen...

Kan vi tillsammans utveckla en socialt välfungerande region...
...där alla medborgare lever ett meningsfullt och tryggt
liv med goda bostäder och stimulerande arbeten, med möjligheter till god utbildning och rik tillgång till kulturliv och attaktiva friluftområden och där klyftorna är små
vad avser ekonomiska förutsättningar, utbildningsmöjligheter, inflytande på beslutsprocesser
etc?

Engagerade och kunniga medborgare som känner trygghet och mening i tillvaron samt delaktighet i samhället är en förutsättning för såväl ett konkurrenskraftigt näringsliv som en långvarig miljömässig bärkraft...

Kan det vara så att främjandet av medborgarkraften är målet för den regionala utvecklingen, att bärkraften är ramen och att konkurrenskraften är medlet?

...Rekreation och livskvalitet.

Regionens invånare ska tillförsäkras ett brett utbud av attraktiva rekreationsområden inom och kring regionens tätorter. Detta innebär god tillgång till parker, skogar, hagar och ängar, sjöar och vattendrag, våtmarker och inte minst havet och skärgården.

Vidare ska framförallt de större tätorterna erbjuda attraktiva, stimulerande och vackra mötesplatser och stråk som så långt möjligt skyddas från störningar från framför allt trafiken.

Ekonomisk hållbarhet och långsiktig konkurrenskraft är förutsättningar för såväl medborgarkraft som miljömässig bärkraft. Omvänt gäller att individernas engagemang och delaktighet samt miljömässig bärkraft i betydelsen god levnadsmiljö är av grundläggande betydelse för konkurrenskraften.
All ekonomisk tillväxt och konkurrenskraft växer inifrån och underifrån inte utifrån och uppifrån....

------------------------------
Åter forum!