.debatt

...............forum...

sammanfattning

SISJÖNccccccccccccccccccccccc

..................................
bakgrund

SISJÖN

Förslag till Detaljplan för handel, industri och kontor i kvarteren Falsterborev och Dalskär vid Stora Åvägen

Ur
Utställningshandlingar daterade 2005-01-26

Planförslagen syftar i första hand till att komplettera industriändamålet inom kvarteren med framför allt handel.

Den 25 maj 2004 fick stadsbyggnadskontoret i uppdrag av byggnadsnämnden att genomföra samråd om strukturplanen och de tre ingående detaljplanerna. Samråd ägde rum under tiden 23 juni - 7 september 2004. Reaktionerna har till övervägande del varit positiva. Dock har synpunkter inkommit som gjort det nödvändigt för kontoret att komplettera strukturplanen. Således har de regionala trafikeffekterna studrats ytterligare, en dagvattenplan tagits fram och arbete påbörjats med en fördjupad kulturminnesplan och en grön transportplan.

Stadsbyggnadskontoret går nu vidare i planprocessen och driver varje detaljplan som ett separat ärende.

GENOMFÖRANDETID
Genomförandetiden utgår fem år efter det datum då planen vunnit laga kraft.

UNDERSKRIFTER

Hand Ander ...........Lars Ekdahl
Planchef................Planarkitekt

Ur
SAMRÅDSREDOGÖRELSEN

GöteborgsLokaler Förvaltnings AB
anser att förslaget till handelsutbyggnad påtagligt riskerar att försämra den kommersiella servicen i stora delar av sydvästra Göteborg. Följden blir, menar GöteborgsLokaler, att stadens ambition att skapa ett bärkraftigt och mindre segregerat Görteborg motverkas om förslaget förverkligas.

Trafiknämnden
tillstyrker inte strukturplanen med nuvrande innehåll utan föreslår att områdets karaktär som verksamhetsområde bibehålls i större grad.

Stadsdelsnämnden i Högsbo
stadsdelsnämndens tidigare farhågor för att stormarknadsetableringarna inom och i stadsdelens omedelbara närhet kan få negativa effekter för Högsbos centrumbildningar kvarstår.

Stadsdelsnämnden i Älvsborg
tillstyrker förslaget. "Utbyggnad av handel i Högsbo/Sisjöområdet bör vara positivt för boende i Älvsborg som får kortare avstånd till stormarknader."

Länsstyrelsen
anser att det är positivt att kommunen arbetar med att styra etableringarna och utvecklingen i området men att strukturplanens formella status är oklar.

Kommuner

Mölndal
anser det önskvärt med en djupare analys av konsekvenserna för Mölndals centrum och Kållereds köpstad; man befarar en icke önskad påverkan.

Kungsbacka
väljer att inte yttra sig i ärendet.

Boende i anslutning till Askims stationsväg
har under en inlaga där de motsätter sig en ny sträckning av Askims stationsväg och i stället föreslår: att Askims stationsväg stängs för genomfart.