.debatt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖVERSIKTLIG KONSEKVENS- OCH KONFLIKTSANALYS

Medborgarkraft
Medborgarkraften ställer krav på en "god stad" för alla invånare.

Motsatta ståndpunkter av två ekonomer!
1.
Ett socialt anständigt samhälle är en viktig konkurrensfaktor. För Göteborg och ÖP99
skulle det innebära att åtgärder för att förbättra levnadsssituationen i t ex Angered är väl
så viktiga för att stärka konkurrenskraften som att erbjuda bra bostäder åt bärarna av "Humankapitalet"
2. En annan ekonom intar en rakt motsatt ståndpunkt, genom att hävda att klyftorna
mellan hög- och lågavlönade i stället måste öka i Sverige. Den lika enkla som brutala
tanken är att endast de verkligt "hungriga" förmår att anstränga sig tillräckligt för att
förbättra sin egen situation.

De viktigaste åtgärderna för att stärka medborgarkraften hos det stora flertalet ligger
utanför den översiktliga planeringens sfär.

Här definieras det s k humankapitalet. Humankapitalet, dvs för de välutbildade och
kreativa människorna som utgör den viktigaste produktivkraften för framtidsföretagen
inom kunskapsintensiva och högteknologiska branscher.

KONSEKVENSANALYS

Medborgarkraft

Som positivt för medborgarkraften bedöms

(Ett urval)

* Alla former av blandad stadsbebyggelse, även om den som på t ex norra ..Älvstranden,
främst vänder sig till relativt välsituerade hushåll.

Som relativt betydelselöst för medborgarkraften i stort, bedöms ytterligare
småhusbebygglese i resursstarka områden.
I Älvsborg, som anses som resursstarkt stärks otvivelaktigt medborgarkraften
när ytterligare småhusbebyggelse krävs. ( Älvsborg anses som fullbyggt)

Bilaga 1
DET POSTINDUSTRIELLA SAMHÄLLET-EN "MOTBILD" VÄRD ATT BETÄNKA

NÅGRA NYA SYNSÄTT PÅ FRAMTIDEN.

Mycket talar för att vi idag är mitt inne i ett s k paradigmskifte.- en turbulent period då människors världsbild - normer , värderingar och föreställningsvärden - förändras i samband med att tekniska, ekonomiska, politiska och sociala strukturer som varit rådande blir obsoleta (=föråldrade)och är på väg att ersättas av nya.

RÅDANDE VÄRLDSBILD ......NY VÄRLDSBILD

* POLITISK IDEOLOGI...........>...INDIVIDUELLA IDEAL
* GLOBALT............................ ..>...LOKALT
* STORSKALIGT............... ..>...SMÅSKALIGT
* PROFFESIONALISM............>..AMATÖRISM
* KUNSKAP OCH KOMPETENS.. >..KUNNANDE
* HERRE ÖVER NATUREN...... ..>..NATUREN SOM INSPIRATIONSKÄLLA


Det paradigmskifte vi nu är inne i kommer enligt Ewerman, liksom de tidigare, att leda till motsättningar mellan förteträdare för "det gamla" och företrädare för "det nya"

Figur 1.2 är ett försök att översätta Ewermans provocerande tankegångar på Göteborg och dess situation i det pågående paradigmskiftet.

I figuren illustreras bl a den för många kanske svårbegripliga tesen att många, men givetvis långt från alla, av "K-samhällets" välutbildade människor kan vara "bromsar", eftersom de trots all sin kunskap ändå representerar en "övermogen industrikultur" med sina fastlåsta tänkesätt och värderingar. De verkligen nyskapande krafterna finns kanske inom helt andra samhällsskikt, hos individer vars utbildning inte helt följt det traditionella mönstret gundskola-gymnasium- högskola, vars kreativitet därför inte styrts in i konventionella banor och vars främsta drivkrafter inte är strävan efter karriär och hög inkomst utan i stället nyfikenhet, upptäckarglädje och skaparlust.

Ungdomarnas förändrade värderingar vad avser vårt transportsystem kommer till tydligt
uttryck i dels de intervjuer med 16- 18- åriga gymnasieelever i Göteborg och Kungsbacka.

"Ungdomens IT-råd" anser "det inte vara motiverat att staten investerar så mycket
pengar i en gammaldags infrastruktur i ett samhällssystem som är på nedåtgående.
Investeringar i infrastruktur för det framtida samhället bör ges hög prioritet.

Några slutsatser av den ovan redovisade "motbilden" kan för den fysiska planeringen vara följande:

* I linje med vad som i huvudrapporten hävdas för att stärka "medborgarkraften" måste Göteborg vara en "god stad" för alla sina invånare. I en föränderlig situation har Göteborg inte råd att förlora "dolda resurser" bland sina invånare p g a att de inte ges utvecklings-möjligheter i en pressande social och fysisk miljö: Den konkurrenskraft" som ligger i "medborgarkraften" måste tas tillvara.

* Förändringar av trafikledsnätet bör främst syfta till att skapa bättre levnadsmiljöer i
stadens centrala och halvcentrala delar, inte till att öka kapaciteten i nätet och skapa förutsättningar för fortsatt utveckling av det bilberoende samhället.(P-däck på Saltholmen
skapar förutsättningar för fortsatt utveckling av det bilberoende samhället.)

Synpunkter!....Inlägg