Protokoll
..Ur nämndprotokoll

Nyheter 2002 06 30

Utdrag ur nämndprotokoll från möten under senaste året.


2002 06 30
Ur byggnadsnämndens protokoll från den 11 juni.
Hans Ander lämnade lägesrapport i rubricerade ärende och kommenterade de många
negativa synpunkter som inkommit. Huvudfrågorna är äldreboendet och fisket. Byggnadsnämnden beslöt att anteckna redogöreslen.

2002 05 08
Ur byggnadsnämndens protokoll från den 19 mars.
§ 246
Klas Svanbom informerade om inkomna yttranden angående parkeringsdäck i Saltholmen.

Härom gjordes anteckning.

§ 272
Lars Hansson informerade om arbetsmaterialet i rubricerade ärende och efterföljande järnvägsutredning som skall peka ut ett alternativ som sedan kan arbetas vidare med.
Hansson redovisade vidare olika tunnellösningar hur de skall anslutas till Göteborgs central mm . Lennart Widén gjorde jämförelser med Oslo där man nu knutit ihop tunnelbanenätet med kollektivtrafiken och fått en effektivare kollektivtrafik.

Byggnadsnämnden beslöt:
att anteckna informationen.


2001 11 29
UR
Byggnadsnnämndens protokoll den 13 november
Till byggnadsnämnden hade inkommit ansökan från Göteborgs stads Parkerings AB
om tidsbegränsat bygglov till och med 2011 för provisoriskt p-däck i två plan på
rubricerade fastighet.

I ärendet förelåg skrivelse från Älvsborgs Egnahemsförening och e-mail från Medborgarkraften i Älvsborg.

Distrikt väster hade ingett ett uttalande så lydande:
Byggnadsnämnden etc . bil 17
Ordförande (s) ingav för s, v och mp en skrivelse så lydande:
Yrkande etc bil 18.

Vice ordf (m) yrkade bifall till s,v mp-yrkande och föreslog två tillägg:
att man undersöker om trafikmiljön på Saltholmsgatan kan förbättras genom rondeller avsmalningar eller på annat sätt. Dessutom understryker vi vikten av att särskild uppmärksamhet ägnas åt p-däckets estetiska utformning.

Efter överläggning i ärendet beslöt byggnadsnämnden: att uppdra åt kontoret att ge berörda sakägare och kommunala nämnder tillfälle att yttra sig över bygglovsansökan för p-däck på Älvsborg 755:130 samt att i samrådet om bygglov ta med och besvara frågorna i ovannämnda s,v och mp- yrkande kompletterat med ovannämnda två frågor från vice ordföranden.

Byggnadsnämnden

2001 10 02

Byggnadsnämnden beslöt att ställa ut detaljplan för Masthuggstorget mm

2001 09 18

Elektrifiering av hamnbanan

Byggnadsnämnden beslöt att för egen del tillstyrka elektrifiering enligt förstudier.

Handlingsplan för att skydda kulturhistoriska byggnader och bebyggelsemiljöer

På förslag av Ture Jacobsson (kd) beslöt byggnadsnämnden att åter bordlägga frågan.

Skansberget - Skanstorget

Under överläggning i ärendet yrkade:
ordföranden att planläggning av Skansberget sker i en första etapp med
kompletteringar av studentlägenheter och bostadsrätter och Skanstorget
i en andra etapp då parkeringssituationen klarats upp.
Linden att avbryta alla planer på byggnation.
Jacobsson bifall till kontorets reviderat program med de ändringar som
redovisats i kd-yttrandet.
Wallenius i enlighet med sitt förslag.

Efter omröstning blev utfallet sex Ja (dvs s,m och fp-yrkandet) och ett Nej.

 

2001 09 04

Högt kontorshus vid Södra Gubberogatan.
Till behandling företogs redovisning av uppdrag om ett högt kontorshus vid Södra Gubberogatan.
Efter omröstning beslutade nämnden.
att förklara uppdraget att utreda förutsättningarna för uppförande av ett kontorshus i kvarteret Klinten vid Södra gubberogatan avslutat, samt att uppdra åt stadsbyggnadskontoret att påbörja arbetet med att ta fram ett program för ett högt kontorshus i kvarteret Klinten, Södra Gubberogatan.

Calderon reserverade sig mot beslutet.

Badplats och bostäder vid Stora Billingen.
Till behandling företogs det den 21 aug 2001 §479 senast bordlagda ärendet
angående rubricerade detaljplan inom stadsdelen Älvsborg.
Distrikt Väster hade ingett en den 12 juni daterad handling så lydande:
...........
Då omröstning sålunda utfallit med sex Ja och tre Nej hade nämnden beslutat
att avgöra ärendet idag.
Därefter beslöt nämnden:
att godkänna programunderlaget och samrådsredogörelsen för badplats och
bostäder vid stora Billingen, samt att uppdra åt kontoret att genomföra
detljplanesamråd för badplats och bostäder på Stora Billingen.

Jacobsson och Calderon reserveerade sig mot beslutet.

2001 08 21

§4B2
Bostäder och kontor söder om Torgny Segerstedtsg.

Till behandling företogs ärende angående rubricerade detaljplan inom
stadsdelen Älvsborg. Planförslaget överensstämmer med översiktsplanen.
Byggnadsnämndens beslut:
att anta detaljplan för bostäder, kontor mm söder om T Segerstedtsg.

2001 06 12

Badplats och bostäder vid Stora Billingen
Till behandling företogs..........
I ärendet förelåg skrivelse från Älvsborgs Egnahemsförening.
Under överläggning i ärendet yrkade:
Ture Jacobsson (kd) åter remiss till kontoret med uppdrag att utreda
mindre exploatering, gärna seniorboende.
Ärendet bordlades.

§417
Lennart Mellgren informerade om önskemål att få uppföra ett p-däck på Saltholmen.
Härom gjordes anteckning.

2001 05 29

§350
Bostäder å Korseberget.
Byggnadsnämnden beslöt:
att godkänna slutsatserna i programmet för Korseberget och att tillstyrka bebyggelse
på enstaka lucktomter.

Fastighetsnämnden

På dagordningen den 29 oktober
Redogörelse beträffande upprustning av iskaj mm i Fiskebäck, redovisning av uppdrag.

2001 10 01

Nya uppdrag
Läget beträffande upprustning av iskaj mm i Fiskebäck

Industriavdelningen
Yttrande över förstudie till elektrifiering av hamnbanan.
Bifall till tjänsteutlåtande

Fastighetsavdelningen
Yttrande till kommunstyrelsen över motion av Lars Eklund (kd) ang
handlingsplan för att skydda stadens kulturhistoriska byggnader och
bebyggelsemiljöer.

/tre yrkanden. Bifall till Fastighetskontorets förslag. Votering 5-4

2001 09 03Ö

7.
Yttrande över förslag för detaljplan för kv 1-9 inom stadsdelen Vasastaden.
Samrådsremiss.
Tillstyrks

2001 08 13

9.
Yttrande över program för bostäder vid Örnfelts väg inom stadsdelen
Nya Varvet och Älvsborg.
Tillstyrks

2001 05 28

22A.
Ny fisk- och gästhamn på Vrångö.
Fastighetsnämnden bidrar med max 250 000kr för finansiering av kostnaderna
för geotekniska undersökningar mm som underlag för miljökonsekvensbeskrivning.

2001 05 07

18.
Yttrande över förslag till detaljplan för verksamheter i Västra hamnen.
Nya Varvet inom stadsdelen Nya Varvet. Samrådsremiss.

29.
Upprustning av Fiskebäcks fiskhamn.
Godkänns.

30.
Yttrande över motion av Roland Rydén (m) om vattenleden vid
Önnered och Fiskebäck.
Bifall kontorets förslag

2001 03 19

8.
Yttrande över motion av Kjell Björkqvist (fp) angående ett
Stadsbyggnadsforum och riktlinjer av bostadspolitiken i centrala staden.
Bordlades på förslag av Kjell Björkqvist.

12.
Yttrande över program för kvarteren 1-9 i stadsdelen Vasastaden.

_________________________________________________

Trafiknämnden

2001 08 15

579/01
Bernt Nielsen redogjorde för alternativa trafikeringar av Södra Skärgården.
Beslut i Trafiknämnden under hösten 2001.
Redogörelsen antecknades till protokollet.

2001 05 03

Vägbulor
Med 5 röster för kontorets förslag och 4 nejyrkanden beslöt nämnden
bifalla kontorets förslag
att uppdra åt Trafikkontoret att successivt redovisda de efterfrågade
effekterna av vägbulor.
att för närvarande fortsätta använda fartdämpare som trafiksäkerhetsåtgärd.

732/01 §114
Detaljerad översiktsplan för ytterhamnsområdet, samråd.
Nämnden beslöt bifall till kontorets förslag med justering av första och andra satserna

att under förutsättning att målsättningen för transporter med järnväg skall ställas
högre tillstyrka förslaget till detaljerad översiktsplan.

att såsom eget yttrande till BN översända kontorets tjänsteutlåtande.

737/01
Prövning enligt miljöbalken Göteborg Hamn AB med ansökan om tillstånd
till hamnverksamhet i Frihamnsområdet.

2001 05 14

397/01
Yrkande (m) (kd) (fp)
Angående samråd- därefter beslut om hastighetsbegränsande åtgärder.
(m) (kd) (fp) ingav yrkanden, bilaga 1§134.
Nämnden beslöt bordlägga ärendet.

2001 04 02

2594 §88
Motion av Kjell Björkqvist (fp) om Vi bygger Göteborg tillsammans.
Ordförande yrkade bifall till kontorets förslag:
att tillstyrka att arbetsformer för ett stadsbyggnadsforum utreds.

att angående motionens förslag om inriktningen av bostadspolitiken
.....anta kontorets förslag till yttrande.
att i övrigt som eget yttrande till kommunstyrelsen översända kontorets
.... förslag till yttrande.
att i övrigt som eget yttrande till kommunstyrelsen översända kontorets
..... tjänsteutlåtande.
(s) (v) och (mp) ingav ett yttrande
bilaga 1§88

2001 01 17

2396 §17
Motion av Bernt Rhodin (s) och Lena Molin (s) om en utredning av
konsekvenserna av en flyttning av hamnbanan.

Nämnden beslöt bifalla kontorets förslag att tillstyrka att
konsekvenser av en flyttninng av hamnbanan utreds.

_______________________________________________

Kommunstyrelsen

Ur Kommunstyrelsens snabbprotokoll
2001 09 19

24 Dnr 766/01
Betänkande Att vara med på riktigt- demokratiutveckling i kommuner och
landsting SOU2001:48 (Som Kommunstyrelsens svar skall översändas
yttrande från varje parti.
Beslut: samtliga partiers yttrande översändes till justitiedepartementet.

____________________

Översiktsplan för Göteborgs kommun ÖP99
Beslut: Bordlagt till den 17 oktober.

____________________________

 

 

Byggnadsnämnden
 
Fastighetsnämnden
 
Trafiknämnden
 
Övriga