Ökat inflytande - mer delaktighet

Det behövs mer direkta åtgärder för att stärka medborgarnas möjligheter till inflytande och delaktighet..
Insatserna måste i så stor utsträckning som möjligt utgå från medborgarnas egna tankar och ambitioner.
Ett förslag är att inrätta en medborgardelegation som ska vara ett rådgivande organ i frågor som rör medborgarnas villkor.
Som dagligen framgår av våra media visar medborgarna ett lågt förtroende för politiker. Trots detta är få intresserade av ett medlemskap i politiska partier. Orsaken tros ligga i att den verklighet vi lever i idag skiljer sig avsevärt från den som formade partiernas strukturer.

______________

Medborgarkraften i Älvsborg har därför med Göteborgs Stads idéutkast till
ett ungdomsfullmäktige som utgångspunkt, nedan skrivit ned ett förslag till
Göteborgs politiker.( Idéutkasten ingick i veckans bild nr1)

Göteborgs Stads idéutkast_____________________________________________________

Till Ungdomen

Ur
Ungdomsfullmäktige - ett idéutkast


Förslaget till Er
De flesta ungdomar har idag små möjligheter att påverka skolan, fritiden och de miljöer som de vistas i. Beslut som är viktiga för unga fattas ofta utan att någon pratat med ungdomar om hur de skulle vilja att besluten såg ut. Vi vill att ungdomars röst ska bli hörd och vi tror att de förslag som kommer från ungdomen kommer att innebära att bättre beslut fattas.
Organisation
Vårt förslag grundar sig på tre steg.

1. På varje grund- och gymnasieskola, friskola såväl som kommunal, menar vi att ett skolråd inrättas.


2. I varje stadsdel ska det finnas ett Ungdomsråd bestående av representanter från stadsdelens
…alla grundskolor.

3. Ungdomsfullmäktige ska arbeta med frågor som rör ungdomar i hela Göteborg.
…Ungdomsfullmäktige skall som en viktig del jobba med framtidsfrågor och visa på hur
…Göteborg kan utvecklas. Ungdomen skall vara med och forma det framtida Göteborg.
…Därför ska de beslut som ungdomsfullmäktige fattar om framtiden vara en del i stadens
…hela planering.
IT
Vår ambition med den här modellen för ungdomsmedverkan är att det ska ge möjlighet till delaktighet för så många som möjlighet. Ett viktigt instrument för att uppnå detta är att skapa en virtuell mötesplats. Mötesplatsen i cyberspace kan bland annat användas för att diskutera viktiga ungdomsfrågor, upplysa om rättigheter eller ge förslag på frågor till skolråd, ungdomsråd och ungdomsfullmäktige.


Från Politikerna

 

Medborgarkraftens idéutkast___________________________________________________

Till Politikerna


Medborgarfullmäktige - ett idéutkast

Förslaget till Er
De flesta medborgare har idag små möjligheter att påverka de miljöer de vistas i. Beslut som är viktiga för göteborgarna fattas ofta utan att någon pratat med medborgarna om hur de skulle vilja att besluten såg ut. Vi vill att medborgarnas röster skall bli hörda och vi tror att de förslag som kommer från medborgarna kommer att innebära att bättre beslut fattas.

Organisation
Vårt förslag grundar sig på tre steg.

1. Inom varje stadsdelsområde, menar vi att ett medborgarråd inrättas.


2. I varje stadsdel skall det finnas ett stadsdelsråd bestående av representanter från stadsdelens alla stadsdelsområden.

3. Medborgarfullmäktige ska arbeta med frågor som rör medborgarna i hela Göteborg. Medborgarfullmäktige skall som en viktig del jobba med framtidsfrågor och visa på hur Göteborg kan utvecklas. Medborgarna skall vara med och forma det framtida Göteborg. Därför skall de beslut som medborgarfullmäktige fattar om framtiden vara en del i stadens hela planering.

IT
Vår ambition med den här modellen för medborgarmedverkan är att det skall ge möjlighet till delaktighet för så många som möjligt. Ett viktigt instrument för att uppnå detta är att skapa en virtuell mötesplats. (Ett försök! www.medborgarkraften.com.) Mötesplatsen i cyberspace kan bland annat användas för att diskutera viktiga medborgarfrågor, upplysa om rättigheter eller ge förslag på frågor till medborgarråd, stadsdelsråd och medborgarfullmäktige.


Från Medborgarna

Åter demokrati