.provisoriskt p-däck på Saltholmen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Länkar!
Saltholmen ............ En hel del tidigare utredningar.
Flygblad: .................Inför demonstrationen.
Anslagstavla: ......... .Brevmallar och länkar till nämnder.
Inlägg::.................... Bl a ett förslag till lösning av p-däcket på annan plats.
Process 2:...............En del fakta samt nu gällande detaljplan för området.
Vision:
o..................Färjetrafik till Färjenäs och Skeppsbron.
Fiskebäck:. .............Arb.gr. i Fiskebäck har med Företagarför. tagit fram broschyrer.c
Saltholmsgatan: ..... .Hastighetsbegränsning mm.
Färjetrafikbilderna:... Tidiga skisser på tänkbara lösningar
Saltholmen bilderna:.Tidiga skisser på tänkbara lösningar
Trafiken till s skärg:g Bl a mail från Vägverket.e
MIÄ-nyheter:::nom ::.Samrådsgruppens viljedokument mm
Debatten: ....................Trafiken till södra skärgården..

Brevmallar:

 

2002 11 17
Inget beslut om p-däcket förrän den nya byggnadsnämnden tillträtt.
SBK:s bedömning.

2002 10 31
Ett par GP artiklar om trafiksituationen inom
Långedrag - Saltholmsområdet
Se debatten

2002 09 26
SDF Älvsborg har som remissorgan för detaljerad översiktsplan för Donsö överlämnat förvaltningens tjänsteutlåtande till nämnden för beslut.

Yttrande över

FÖRSLAG TILL BESLUT

Stadsdelsnämnden föreslås besluta
att som eget yttrande översända förvaltningens tjänsteutlåtande till Göteborgs stadsbyggnadskontor

ÄRENDET

Stadsbyggnadskontoret har upprättat utställningshandlingar beträffande förslag till en detaljerad översiktsplan för Donsö och översänt dessa till SDN Älvsborg för kännedom/yttrande. Förslaget är utställt under tiden 26 juni till 23 oktober. Yttrandet skall vara stadsbyggnadskontoret tillhanda senast 2002-09-23. SDN Älvsborg har fått förlängd tid för sitt yttrande, så att nämnden kan behandla ärendet 2002-10-01.

BAKGRUND

Planarbetet innebär en fördjupning och ett förtydligande av översiktsplanen för Göteborg, detaljerad för Donsö i stadsdelen Styrsö. Avsikten med planarbetet är att skapa en handlingsberedskap för en överblickbar framtid och att göra en samlad bedömning av den fysiska miljön för Donsö i Göteborgs södra skärgård med hänsyn tagen till sociala frågor och hållbarhetsaspekter.

Planen skall bl.a. skapa förutsättningar för förtätning inom befintlig bebyggelse, utbyggnad inom begränsade områden och bevarande av värdefulla miljöer.

I planförslaget anges att en beredskap för utökat invånarantal med 200 – 300 personer på Donsö kan vara rimligt. Detta innebär ett behov av ca 100 lägenheter under en 20-årsperiod, dvs. 5 nya lägenheter per år. Utrymmet för framtida bebyggelse är dock mycket begränsat. De tomter som är möjliga att bebygga beräknas till ca 65 stycken och ägs till största delen av enskilda. Göteborgs stad äger några enstaka tomter.

I slutet av år 2000 genomfördes samråd kring planförslaget. SDN Älvsborg behandlade planförslaget 2000-12-19. Nämnden hade i princip inga invändningar mot fler bostäder på Donsö. Fler boende på Donsö och övriga öar kommer dock att innebära ett ökat tryck på terminalen och på trafikmiljön vid Saltholmen. Detta innebär parkeringsproblem som måste lösas. Nämnden anser att trafikmiljön redan är alltför ansträngd med befintliga parkeringsplatser.


FÖRVALTNINGENS SYNPUNKTER

Stadsbyggnadskontoret konstaterar att terminalfrågan är en konfliktfråga. Terminalen på Saltholmen har dålig kapacitet för parkering och anslutande busstrafik. Det finns kompletterande parkeringsplatser i Långedrag som man når genom att åka spårvagn några hållplatser från Saltholmen. Kontorets bedömning är att en utveckling av bebyggelsen inte kan hindras med terminal- och parkeringsfrågorna som grund. Det finns möjlighet att klara en måttlig ökning av den bofasta befolkningen. Parkeringsfrågan blir akut först när besöksfrekvensen ökar under sommarhalvåret. Kontoret skriver också att en sammanhållen terminal för passagerartrafiken är betydelsefull för trafikeringen av skärgården.

Trafikmiljön på Saltholmsgatan, parkeringsplatsernas antal och lokalisering på Saltholmen har diskuterats under hela 1990-talet. Det är ofrånkomligt att intresset från de boende i södra skärgården att ha parkeringsplatser för sina bilar inte går att förena med intresset från de boende i Långedrag – Saltholmen att värna om sin boendemiljö. Befolkningen på Donsö och övriga öar ökar varje år. På sommaren är Södra skärgården ett populärt utflyktsområde för göteborgare och turister från när och fjärran, vilket ytterligare ökar trycket på Saltholmsområdet.

Förvaltningen vidhåller tidigare ståndpunkt att antalet parkeringsplatser inte skall utökas vid båtterminalen vid Saltholmen, då trafikmiljön där redan är alltför ansträngd.

STADSDELSFÖRVALTNING
ÄLVSBORG

Lena Wallentin
Stadsdelschef

Annika Bergendahl
Kanslichef

_________________________________________________________________

2002 08 30
P-däcket på Saltholmen
Enligt SBK kommer ärendet inte upp igen före valet.

2002 08 14
Mail till Byggnadsnämnden från medborgarkraften.com

Till
Byggnadsnämndens ledamöter

Angående P-huset på Saltholmen, som tas upp på ert nästa möte den 20 augusti.

Vår samrådsgrupp på Saltholmsgatan vill påminna Byggnadsnämnden om P-huset
och informera om, att vi fortfarande motsätter oss ett p-hus och en ökning av trafiken till
Saltholmen samt att vi måste ha en utredning av skärgårdstrafiken ur ett långsiktigt
perspektiv med alternativa terminaler innan fler drastiska åtgärder görs.

Hälsningar

medborgarkraften.com / Arne Person

2002 07 02
GP Fria ord
Dags att ta ansvar för Saltholmstrafiken
Skärgårdstrafiken med därtill hörande parkeringsproblem är troligtvis den nuvarande längst diskuterade frågan i Göteborgspolitiken utan någon lösning.
Det finns ett fullmäktigebeslut på att persontrafiken skall ligga kvar på Saltholmen men problemen kvarstår. Eftermiddagarna vid avgång och ankomst kan närmast liknas vid kaos.
En ny fraktterminal kommer att påbörjas 2003 i Fiskebäck och därmed avlasta Saltholmen en del trafik.

För att kunna bibehålla och utveckla en levande skärgård är tillgängligheten avgörande, både för öbor och besökande.

I nuläget är det närmast omöjligt för besökare att hitta parkeringsplats. Det är även lång kö för att få boendeparkeringskort.

Skärgården är en sådan viktig del av Göteborg att den borde göras mer lättillgänglig för alla, häri måste också ligga en strävan att få kortare och snabbare resor.

Tillgängligheten är också väsentlig för de lokala företagen. rederier och andra upplever alltför ofta att besökare drar sig för ett besök på grund av att det är krångligt att ta sig ut, även idrottsklubbar har problem att få ut mötande lag.

Den nuvarnade parkeringsgruppen i SDN-Styrsö försöker förhandla bort en paragraf i bygglovet som säger att det skall finnas möjlighet till boendeparkering. Vad är det egentliga syftet?

Försök har gjorts i SDN Styrsö att få en breddad trafikgrupp, dock utan framgång.

Det gamla förslaget om parkeringsdäck på Saltholmen är återigen bordlagt i byggnadsnämnden. Oavsett om vi får ett parkeringsdäck med en nettoökning på 135 platser eller ej, är det inte någon långsiktig lösning.

Det finns sedan länge kreativa förslag på framtida trafik. När Styrsö var egen kommun var de dåvarande politikerna mer framsynta vad gäller trafikfrågorna än merparten av ledamöterna i SDN Styrsö är.

Nu är det dags att ta ansvar för en levande skärgård. Det sker bland annat genom att lösa terminal- och parkeringsfrågan långsiktigt och effektivt.

Marianne Bergman (kd)
ersättare i SDN Styrsö
och kommunfullmäktige

Olof Jacobson (kd)
Vice ordf SDN Styrsö
__________________________________________-

2002 05 28
Bygglov för provisoriskt p-däck
Vid byggnadsnämndens möte den 28 maj, där ärendet om provisoriskt p-däck skulle
behandlas och där stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande innebar avslag,
bordlades till augustimötet.

2002 05 21
Ansökan om bygglov för Parkeringsdäck på
Saltholmen som tillfällig åtgärd t o m År 2011

För kännedom har medborgarkraften erhållit kopia
av stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse till
byggnadsnämndens sammanträden den 28 maj.

Till tjänsteskrivelsen hör även tidigare redovisade ritningar på p-däcket.
Nedan redovisas endast texten.

......
Läs!

2002 04 17
GP NÄRA Nyheter
Ett vänligt men bestämt nej tack till diskussion
Saltholmen:

Älvsborgs Egnahemsförening har slängt ut en trevare i hopp om att diskutera öbornas parkeringsproblem vid
Saltholmen med Styrsö Stadsdelsnämnd. Men det vill inte Styrsö.
Nämnden skriver i sitt svar till Egnahemsföreningen att den hellre vill diskutera frågan med stadsdelsnämnden i Älvsborg.
Problemet är detsamma som tidigare:
SDN Styrsö är positiva till att det byggs ett provisoriskt parkeringsdäck vid Saltholmen där öborna kan ställa sina bilar.
SDN Älvsborg anser raka motsatsen.
Följ debatten och debattera själv på GP Näras insändarsida.

2002 03 27
Flera insändare i pressen

GP NÄRA 27mars
GP Nära Väster uppmanar. Tyck till!
Tycker du att man borde flytta personterminalen för
skärgårdstrafiken från Saltholmen till centrum?

Ur
Hjälp till att finna kreativa lösningar
I en insändare i GP Nära Väster den 6 mars uppmanas vi av signaturen

"Också en rättvist parkerande skärgårdsbo" att se "nyktert på
p-problemet"på Saltholmen.
Jag har svårt att riktigt förstå vad som ligger i uppmaningen.......
Skärgårsdbornas behov av parkeringsplatser kan inte lösas långsiktigt inom Saltholmsområdet.
I GP Nära samma dag kan man läsa att befolkningen i södra skärgården ökat med 60 procent
mellan 1968 och 2001 och att befolkningen sjudubblats på Brännö under samma tid.

Ser man "nyktert" på utvecklingen är det ju uppenbart att det gäller att tänka i andra banor när det gäller
parkeringsproblemet för skärgårdsbefolkningen, än att låsa fast sig vid Saltholmen.

Den nuvarande och kommande trafik- och parkeringssituationen bör diskuteras i ett större sammanhang där även utvecklingen av färjetrafiken till södra skärgården och en förbättrad kollektivtrafik måste vägas in.....

Nej, bäste skärgårdsbo:höj blicken över den egna rattmuffen och den egna parkeringsrutan och hjälp till att tänka
nytt och kreativt så att vi tillsammans kan finna lösningar som är till gagn för såväl skärgårdsbefolkning, de boende
i Saltholmsområdet och övriga göteborgare.

Nykter Älvsborgsbo

Ur
Lös parkeringsproblemen - utnyttja vattenvägarna
Redan för mer än 30 år sedan varnade stadsbyggnadskontorets utredare och övriga sakkunniga samt även en del då aktiva politiker, att Saltholmen var direkt olämplig som terminalplats för skärgårdstrafiken.
Protestlistor med över 4000 göteborgares underskrifter ignorerades...

Till och med intilliggande ö har tagits i bruk för öbornas bilar. Och nu skall det panikbyggas även på höjden med plats för 135 fordon, trots att byggnadsförbud råder på det aktuella området.

Även stadens byggnadsnämnd måste väl förstå att detta är en droppe i havet mot ett nästan tio gånger så stort behov i en snar framtid.

En dagsfärsk uppgift från parkeringsbolaget anger siffran 859 sökanden...

Varför inte utnyttja vattenvägarna med alla dess anslutningsmöjligheter?
Det finns ju gott om plats utmed hamninloppet och i centrum.

Perpetuum mobile

GP 26 mars

Artikel
Skärgårdsbor får bättre förbindelser?
Samordna Skärgårdstrafiken och Älvsnabben. Det skulle ge skärgårdsborna bättre möjligheter att åka båt ända in till city, menar Roland Rydin (m) vice ordförande i trafiknämnden.

Han har väckt förslaget, som han menar skulle underlätta trafiksituationen för skärgårdsborna.

- man bör överväga att antingen låta vissa av Älvsnabbens turer gå till och från Saltholmen eller att Skärgårdstrafiken fortsätter från Saltholmen vidare till Klippan och Eriksberg, anser Roland Rydin.

På det sättet skulle skärgårdsborna kunna åka hela vägen in till city, utan att behöva byta till buss eller spårvagn.

2002 03 08
Information från Stadsbyggnadskontoret Distrikt Väster.
Byggnadsnämndens ledamöter kommer att få information om inlämnade
synpunkter på bygglov för provisoriskt p-däck på Saltholmen antingen
den 2 april eller den 16 april. Beslut i ärendet kommer att tas tidigast en månad därefter.
Ett mycket stort antal synpunkter är inlämnade.
________________________________________
Tidigare uppgifter om p-däcket se
...Nästa sida!

Tillbaka till startsidan
Till huvudmenyn ....................
Nästa sida "Vårt framtida Långedrag"