Riksdagens ordbok Hj�lp

Justitiedepartementet

Pressmeddelande

2002-01-21

Magnus Ljungkvist
Pressekreterare
08-405 49 42
070-543 20 51

V�rna och f�rdjupa folkstyrelsen

Nr 5

Regeringen har den 17 januari 2002 beslutat om demokratipropositionen med namnet Demokrati f�r det nya seklet. En l�ngsiktig strategi presenteras f�r att v�rna och f�rdjupa folkstyrelsen. Strategin kommer att utg�ra en av h�rnstenarna i den samlade demokratipolitiken. Syftet �r att v�rna den representativa demokratin och stimulera ett medborgardeltagande �ven mellan valen.

Regeringen anger l�ngsiktiga m�l i propositionen
� Valdeltagandet skall �ka v�sentligt i kommunala och nationella valen liksom i valet till europaparlamentet.
� En �kad andel av medborgarna skall inneha politiska f�rtroendeuppdrag. Antalet personer som n�gon g�ng i livet haft ett politiskt f�rtroendeuppdrag ska ocks� �ka.
� Medborgarna skall ges b�ttre m�jligheter �n idag att p�verka och delta i den politiska processen.
� Medborgarnas m�jligheter att p�verka den politiska processen skall bli mera j�mlika �n idag. Andelen ungdomar, arbetsl�sa och personer med utl�ndsk bakgrund som deltar i den politiska processen ska �ka.

F�r att �stadkomma detta f�resl�r regeringen bl.a. f�ljande

� Kommuner och landsting ges en frivillig m�jlighet att inf�ra medborgerlig f�rslagsr�tt, dvs. att en person som �r folkbokf�rd i en kommun ska f� lov att v�cka �renden i fullm�ktige. �ven barn och ungdomar f�r denna m�jlighet, liksom utl�ndska medborgare som �nnu inte f�tt kommunal r�str�tt.
� �kad insyn i kommunala entreprenader och friskolor
� �kad satsning p� m�ngvetenskaplig demokratiforskning
� F�rb�ttrade villkor f�r de f�rtroende vad g�ller bl.a. r�tt till ers�ttning f�r f�rlorad arbetsl�shetsers�ttning
� F�rb�ttrade villkor f�r funktionshindrade f�rtroendevalda
� �kade m�jligheter till brukarinflytande i kommuner och landsting
� Fortsatt st�d till demokratiutveckling skall ges
� Fullm�ktige skall ta st�llning till viktiga beslut i kommunala bolag
Skolverket skall f� i uppdrag att se �ver hur de politiska partierna och deras ungdomsf�rbund l�ttare kan f� m�jlighet att verka i skolan och informera om sin verksamhet

   Till sidans �verkant