Västra Götalandsregionen

 

http://www.vgregion.se/politik&beslut/Politik_demokrati/Demokrati/demokrati.cfm

Demokrati...definierar Norstedts uppslagsbok som "politiskt system i vilket regeringsmakten i princip företräder folkviljan, sådan den kommer fram genom fria, allmänna och hemliga val". (Det kan tilläggas att det måste finnas vissa grundläggande medborgerliga fri- och rättigheter som yttrande- och församlingsfrihet för att det ska kunna kallas en demokrati.)Folkviljans genomslag i regeringsmakten kännetecknar alltså en demokrati. Den kan utformas som en direktdemokrati med flitigt bruk av beslutande folkomröstningar i viktiga frågor (Schweiz är det främsta exemplet) eller som indirekt demokrati. Den indirekta demokratin är vanligast och det är också den vi har i Sverige. Indirekt demokrati kallas också representativ demokrati, vilket innebär att folket väljer representanter (politiker) som beslutar i de offentliga frågorna. Men för att samhället ska vara värt att kallas en levande demokrati behövs förstås mycket mer än att bara gå och rösta med några års mellanrum. Det som ovan beskrivits kan anses vara en miniminivå för en demokrati. I en levande demokrati måste de många människorna känna att de kan påverka utvecklingen på många olika sätt, även mellan valen och inte alltid via de valda politikerna. En viktig framtidsfråga för den svenska demokratin är hur man lyckas med att skapa arenor och kanaler för folklig påverkan.Frågan om det folkliga engagemanget är faktiskt svårare än man först kan tro ur demokratisynpunkt. Å ena sidan vill man ha ett folkligt engagemang, å andra sidan får inte högljudda och starka särintressen tillskansa sig fördelar på andras bekostnad eller genomdriva beslut som folkmajoriteten inte vill ha.Slutligen kan det vara på sin plats med några ord om den svenska demokratins begränsade räckvidd: Den gäller bara inom den offentliga, politiska sfären, som enligt många bedömare minskar i betydelse på grund av bland annat IT-utveckling, ekonomisk liberalisering och globalisering. Kanske är det så att alltmer makt idag samlas i de multinationella företagens styrelserum, där det inte finns någon möjlighet till demokratisk påverkan?Dessa frågor är viktiga att diskutera och du som medborgare i Västra Götalandsregionen är välkommen att göra det, bland annat med regionens politiker.