PROCESSKONSTVERK .....

.
 

 

 

 

Processkonstverk nr 41e..

HOLISTIC ASSOCIATION SOCIAL SCIENCE PARK
HASSP

från 2014,,,,,,,,,,,,,...Till START

  .......... 

............................................................................................................

CENTRAL HASSP I FRAMTIDEN


LÄS HELA RAPPORTEN: CENTRAL HASSP I FRAMTIDEN

 


......

   ..........CENTRAL HASSP I FRAMTIDEN

.........
CENTRAL HASSP HOLISTIC ASSOCIATION SOCIAL SCIENCE PARK INOM GÖTEBORGSREGIONEN

SAMRÅD nr1!

LISTA SE SISTA SIDAN VARFÖR HASSP? DEN NUVARANDE PROCESSEN ÄR LINJÄR. NOG SÅ BRA MEN FÖGA INTRESSANT UR ETT HELHETSPERSPEKTIV. HASSP-PROCESSEN ÄR PARALLELL OCH FÅNGAR UPP HELHETEN OCH ÖPPNAR UPP ”STUPRÖREN” FÖR DE INNOVATIONER SOM KRÄVS FÖR NYA SYSSELSÄTTNINGAR, ETT GOTT LIV OCH EN HÅLLBAR SAMHÄLLSUTVECKLING


DAGSLÄGET Göteborgsregionen ska bli världsbäst i samhäll-splanering har det sagts. Trots allas föresatser, att nå hållbar samhällsutveckling ökar bl. a. utanförskapet inom regionen. Medborgarnas delaktighet begränsas till information, medborgar-dialoger och workshops. Medborgarorganisationer arbetar för sin sak utan att nå ut. Myndigheterna når inte ut till medborgarna.

EN HUVUDORSAK TILL DAGSLÄGET Stuprörsstrukturer skapar utanförskap (revirstrukturer som inte samverkar) Aktörer vänder varandra ryggen. ( Demokratiutredningen politiker/ medborgarna )

EN LÖSNING Skapa samverkan!


ETT INSITAMENT Hållbar samhällsutveckling är huvudtemat för Göteborgs 400-årjubileum. Den stora uppslutningen kring stuprörsstrukturer som en av huvudorsakerna till det växande utanförskapet måste uppmärksammas och lösningar synliggöras inför Göteborgs- 400år.


EN UTMANING Vad får ”stuprören” att samverka? Vad får medborgarna engagerade och delaktiga? Vad får det offentliga att interagera med medborgarna?


.........

 ..........


SAMRÅDSREDOGÖRELSE HASSP


..LÄS HELA RAPPORTEN: SAMRÅDSREDOGÖRELSE

Samrådsförfarandet Vi är medvetna om att omvänt samrådsförfarande, som detta, idag inte förpliktar några svar.
Vi testar om det är möjligt att ersätta medborgardialogen med interaktiv samverkan mellan parterna till gagn för utvecklingen och medborgarandan. Förväntningarna på kreativa svar har därför varit låg. De utföll trots allt till belåtenhet och visar att satsningen inte varit förgäves.

..........

 ..........

................................................................................................................
.......fr. Industrisamhället- Livsstilssamhället
..ANSÖKAN BANANPIREN

.
.LÄS HELA RAPPORTEN:...ANSÖKAN BANANPIREN

ANSÖKAN! HYRA LOKAL INOM BANANPIREN FÖR ETABLERING AV HASSP HOLISTIC ASSOCIATION SOCIAL SCIENCE PARK

AMBITION: VÅREN 2016 INVIGS EN LÖPANDE HASSP- UTSTÄLLNING MED TESTARENA OCH VERKSTAD PÅ BANANPIREN. MEDBORGARNA, DET OFFENTLIGA, NÄRINGSLIVET OCH AKADEMIN VÄLJER, UR ETT ANTAL HASSP-SCENARIER, ETT VINNANDE FÖRSLAG SOM UNDER 5 ÅR BEARBETAS OCH TESTAS I MODELLER OCH VERKLIGHET, FÖR ATT PÅ UTVALT STÄLLE UPPFÖRAS OCH INVIGAS UNDER JUBLEET 2021. HASSP BLIR INSITAMENT FÖR ATT FÅ BANANPIREN ATT PULSERA DYGNET OM I FEM ÅR. DÄREFTER TAR HASSP ÖVER


... ...

   

 

BETÄNKANDE: UPPVÄXLING


...LÄS HELA RAPPORTEN: BETÄNKANDE: UPPVÄXLING
...

.........
........

  


BETÄNKANDE: UPPVÄXLING

 

Förslag!
Lindholmen, som viktig kunskapsnod, växlas upp såväl till innehåll som yta.
Civilsamhället, KAIROS, HASSP och Karlavagnsområdets befintliga och nya verksamheter inkluderas. Karlatornet besjälas och blir en äkta symbol för kunskapsnoden och allas angeläget.
Det är här det händer: information kunskapsutbyte, undervisning, delaktighet, evenemang blandat med hotellverksamhet och olika boenden. Idéer och tankar från alla discipliner omhändertas och bearbetas. Pusselbitarna läggs tillrätta.
Politikerna serveras väljarnas behov och viljor.
Medborgaranda och tillit skapas.
Karlastaden och HASSP blir varandras hävstänger.
KAIROS-projektet fortlever i HASSP och genomför synvändorna i samverkan med Civilsamhället.
Staden Vi Vill Ha:s medborgaragenda kan genomföras. Synergieffekter som multiarena och järnvägsstation inom området förstärker. Idén blir insitament för stadsdelarna att verka proaktivt för medborgardelaktighet och lokala HASSP.
Lindholmen blir en aktiv del av regionkärnan för hållbar samhällsutveckling och blir ett pilotprojekt för omvärlden att ta efter. Lokal HASSP i Långedrag blir stödjande pilotprojekt.


Om lokalisering Lindholmen inte är genomförbart.

Alternativ 1: Markanvisning söks Ny markpolitik möjlighet för arkitekturen? (Källa: Sveriges Arkitekter) Genom initiativet vill man utmana normen där fastighetsaktörer, byggföretag eller projektutvecklare får markanvisningarna och därmed makten över vad som byggs och istället ge den till arkitekten.

Alternativ 2: KAIROS-projektet söker markanvisning för HASSP.

Alternativ 3: HASSP-gruppen + Medborgarkraften söker markanvisning för HASSP.

Alternativ 4: Alternativa Medborgarkraftsförslag presenteras varefter markanvisning ges. Läs Pdf-fil på www.medborgarkraften.com

...UN
... .
... ............................ .......... FORTSÄTTNING.........

  

 


..

 

 

 

  

 

.....Till START...........................................................................NÄSTA!