.debatt

P-däck på Saltholmen

Beslut i stadsdelsnämnden 19 jan

Nej till provisoriskt parkeringsdäck vid Saltholmen
Göteborgs Stads Parkerings AB har för att underlätta parkeringsproblemen för de bofasta på öarna i Södra Skärgården ansökt hos byggnadsnämnden om att få uppföra ett p-däck i två plan vid Saltholmsgatan. P-däcket skall vara ett provisorium under 10 år.
Nämnden beslutade att föreslå byggnadsnämnden att avslå ansökan om bygglov för ett parkeringsdäck. Motiveringen är bl.a. att det föreslagna parkeringsdäcket kommer att dominera och förfula området, och att trafik- och parkeringssituationen på Saltholmen måste diskuteras i ett större sammanhang där utvecklingen av färjetrafiken till Södra Skärgården och en förbättrad kollektivtrafik måste vägas in, tex separering av trafiken till olika öar. Vidare bör man utreda hur parkeringsplatserna kan utnyttjas bättre, om den gamla spårvagnshallen kan utnyttjas för parkering mm.

Skrivelser till Byggnadsnämnden

Alla som anser sig berörda kan senast den 19 februari 2002
framföra skriftliga synpunkter till:

Byggnadsnämnden
Box 2554
403 17 Göteborg

eller e-post:
sbk@stadsbyggnad.goteborg.se

Rubrik: Provisoriskt parkeringsdäck på Saltholmen.

Stolpar från berörda till hjälp vid författandet av skrivelsen
till Byggnadsnämnden. (Kompletteringar välkomnas!)

Skrivelsen från medborgarkraftens styrgrupp

Flygblad utdelat av samrådsgruppen,Saltholmsgatan

Stoppa exploateringen av Saltholmen!

Tack alla ni över 200 personer som kom på demonstrationen mot P-hus på Saltholmen den 25 november. Demonstrationen blev rejält uppmärksammad och väckte opinionen i P-husfrågan.
Nu vill Byggnadsnämnden ha in skriftliga synpunkter från alla berörda
senast den 19 februari 2002.
Vi har listat några argument som det står var och en fritt att använda eller få tips från när vi nu ber er att skicka in era åsikter till Byggnadsnämnden. Om demonstrationen följs upp av många skriftliga åsiktsyttringar och förslag lyssnar beslutsfattarna. Hör gärna av er till oss med tips och kommentarer.
Mer information finns på www.stadsbyggnad.goteborg.se
Samrådsgruppen Saltholmsgatan
Maria Iversén tel 423212, Helene Pedersén tel291006, Claude Christensson
tel 296117, Holger Wassgren tel 292481


· Området får enligt planen "endast användas för hamntrafik (småbåtshamn) och därmed samhörigt ändamål". Att området enligt samma plan "icke får bebyggas" har Stadsbyggnadskontoret underlåtit att nämna i sin information.
· En grundlig utvärdering om hur trafiksäkerheten på Saltholmsgatan kan ökas måste göras före beslut fattas om byggnation av p-huset - inte samtidigt!
· Byggnationen kan icke anses vara ett provisorium eftersom efterfrågan av
p-platser ej kommer att minska utan snarare öka i takt med utflyttningen till skärgården och den generella ökningen av bilar/hushåll.
· P-huset står för en karaktärsomdaning i negativ rikting av Saltholmen. Detta blir ytterligare en i raden av provisoriska byggnader. Oavsett vilken
utsmyckning som föreslås till P-huset kommer detta enbart förfula området.
· Hela terminalområdet inkl P-huset kommer att bli provisorium, inget övergripandet planerings-, eller arkitektoniskt arbete har fått råda.
· Det ca 4 m höga P-huset förstör den direkta utsikten mot havsporten, mot omgivande holmar och vattenspeglar. Något som varit välkomnande och kännetecknande för besökare och skärgårdsresenärer.
· För ca 2 år sedan tillkom 130 p-platser då vinterförvaringen av småbåtar flyttades från Saltholmen ut till Aspholmen. Nu vill Byggnadsnämnden utöka med ytterligare 130 p-platser. Hur länge kommer dessa räcka? Två år till? Vad gör Byggnadsnämnden när dessa platser blir upptagna och behovet av ännu fler finns?


Andra sätt att skaffa fram tillfälliga P-platser tills fler terminaler finnes:
· Effektivisera nyttjandet av befintliga p-platser på Saltholmen. Ta bort fasta platser och gör dem tillgängliga för tillståndsparkering.
· Gör samtliga p-platser på Saltholmen till tillståndsparkering. Flytta besöksparkeringen och de fasta p-platserna till Långedrag/Hinsholmen. Komplettera detta med trafikinformationssystem för boende med tillståndsparkering.
· 30 km/h på hela Saltholmsgatan från Solhöjdsgatan (förskola finns precis innan Talattagatan). Detta skulle medföra ett negativt moment då man skall söka p-platser i Saltholmen. Förhoppningsvis stannar man då i Långedrag/Hinsholmen.

Långsiktiga argument
· Den ökande befolkningstillväxten i Södra skärgården kan medföra att antalet bilar under en 10-årsperiod ökar med ca 800 st. Detta medför oöverstigliga trafik-, och parkeringsproblem - som aldrig kommer kunna lösas.
· Sprid skärgårdstrafiken till fler terminaler - detta minskar trycket och kravet på omöjlig utbyggnad av Saltholmen

Översikt över de långsiktiga terminallägenas för-, och nackdelar:

Terminal Parkering ........Tillfartsvägar ..................Kringboendes.attityder

Saltholmen......... Ombyggnad krävs Otillräckligyta,
............................ej utbyggbar Otillräckliglokalgata ..............Negativ

Fiskebäck .........Nybyggnadkrävs Tillräcklig yta finns ........................ ............................Tillräckligt dimensionerat vägnät ..............Negativ

Färjenäs .........Nybyggnadkrävs Tillräcklig yta finns
....................... Tillräckliga.Trafikknut vid Älvsborgsbron .......Inga kringboende

Skicka in din skrivelse till Byggnadsnämnden senast 19 februari 2002!

Adress: Byggnadsnämnden, Box 2554, 403 17 Göteborg

____________________________________

Frågor och synpunkter från diverse håll.

Källa: Bilaga till byggnadsnämndsprotokoll
• Vad innebär det om antalet fria platser på Saltholmen minskar kraftigt till ..förmån för de fast boende på öarna.

• Innan beslut om p-däck fattas bör det utredas om balansen mellan fasta ..platser och samnyttjande platser samt prissättningen är det optimala.

Källa: Samrådsgruppen, Saltholmsgatan

• Tre brevmallar nr1 ..nr2. nr3

• Två utredningar (Trafikutredning/Västtrafik och Konsekvens-utredningen), ..gjorda på uppdrag av våra politiker, har kommit fram till.samma slutsatser: ..att fortsatt utveckling/utbyggnad av Saltholmen utifrån dagens förhållanden ..inte är möjlig!
• De trånga sektorerna är den redan nu överbelastade Saltholmsgatan, ...samt terminalområdet.

.Det finns områden som redan är planerade för skärgårdstrafik och.
..där terminalområdet har bättre förutsättningar.

• Stadsbyggnadskontoret, tjänstemännen, har gett rekommendationer till
..byggnadsnämnden att Saltholmen inte är ett lämpligt alternativ för P-hus
..eller fortsatt expansion av skärgårdstrafiken.

• Utredningar pekar på att utflyttningen till skärgården fortsätter att öka.
..Om tio år kommer trafiken på Saltholmsgatan att ha fördubblats.

• Skulle en olycka ske längs Saltholmsgatan och denna skulle bli blockerad ..finns ingen annan tillfartsväg till olycksplatsen (möjligtvis med båt eller ..helikopter).

Trafiksäkerheten är redan i dag mycket dålig. Spårvagnar, bussar, lastbilar,
..bilar, mopeder, cyklister och gångtrafikanter försöker samsas på en ..mycket begränsad yta.

• Stor frustration råder hos Skärgårdsbor och besökare till Södra Skärgården
..som transporteras med bil. Detta skapar livsfarliga trafiksituationer.

• Hastighetssänkningen till 30 km/h är en bra tanke, men kommer troligtvis ..skapa ännu större stress och frustration för bilister till och från ..färjeterminalen.

• Merparten av utfarter till och från fastigheterna längs Saltholmsgatan har ..mycket dålig sikt och kör rakt ut i gång-, och cykelbanan.

En generationsväxling medför att allt fler barnfamiljer har flyttat/flyttar till oområdet. Ett tjugotal barn under 10 år bor på Saltholmsgatan idag. ..(Vässingsö-delen)

• Enligt undersökningar kommer trafiken på Saltholmsgatan öka i takt med ..befolkningsökningen i Södra Skärgården. Detta från 800 till mellan 1080
..och 2400 bilar! Hur skall Saltholmsgatan klara detta?

• Skärgårdsterminalen (persontrafik) - Södra Skärgården
..På tio års sikt beräknar SDN Styrsö att den bofasta befolkningen ökar med ..45% (från ca 4.000 till ca 6.000 personer). Detta kommer ställa krav på:
· utbyggnad av (den provisoriska) terminalen
· plats för fler kajplatser
· större utrymme för parkeringsytor
· utökad kollektivtrafik
· förbättrat vägnät - ökad trafiksäkerhet

• En spridning av skärgårdstrafiken till fler året-runt baserade terminaler är på ..sikt ett måste!

• Avlasta Saltholmen med trafik till Skeppsbron/Fiskebäck - inte enbart ..under 9 sommarveckor.
..(Enligt Västtrafiks/Trafikkontorets rapport (10:2001) vill 58% av ..skärgårdsborna ha en sträckning till city.)

• Parkeringsproblematiken
..I dagsläget utnyttjas inte de befintliga parkeringsytorna maximalt, t ex:
..På Saltholmen finns det i snitt 80-100 tomma (reserverade) platser/dygn.
..Mittemot Saltholmsgatan 25-27 finns 50 förhyrda platser som under ..vinterhalvåret i snitt är belagd med 10 bilar/dygn.
· Behovet av p-platser kan i takt med befolkningsökningen i Södra ..Skärgården öka med 280-1600 platser - utöver de som terminalen förfogar ..över idag.
· Ett P-hus på Saltholmen med 130 nya platser täcker alltså inte ens 10% ..av det framtida behovet.
· En ordentlig utredning baserad på hur de befintliga ytorna nyttjas måste ..göras.

.Vilka är de långsiktiga lösningarna på parkeringsproblematiken?

.En analys av Saltholmen med 10-års perspektiv måste vara utarbetad ..innan något beslut som påverkar Saltholmens framtid fattas.

..Analysen bör innefatta:
· Saltholmen som område - vem är det till för hur skall harmoni och balans ..uppnås för och mellan olika intressenter?
· befolkningsutveckling Södra Skärgården samt Saltholmen/Långedrag
· biltrafikens utveckling som följd av ovanstående punkt
· trafiksäkerheten på Saltholmsgatan
· parkeringsproblematiken
· miljökonsekvenser - hur påverkar en ökning av bil-, och båttrafik den ..känsliga miljön?
· alternativa lösningar på färjeterminaler som kan fungera som komplement ..till Saltholmens trafikering av Södra Skärgården

..Källa:Viljedokument utarbetat av
. Medborgarkraften i Älvsborgs samrådsgrupp, Saltholmsgatan

• Stoppa exploateringen av Saltholmen!

• Inga fler kortsiktiga, provisoriska lösningar för Saltholmen.
..Det måste arbetas fram en långsiktig plan för området och för samtliga ..intressegrupper som på olika sätt nyttjar Saltholmen.
..Beslut som påverkar Saltholmens framtid bör inte fattas innan detta ..underlag finns framtaget.

..Källa: Uttalanden av skärgårdsbor vid möten och telefonsamtal.

..Det är Göteborgs kommun som har bestämt att södra skärgården skall ...vara bilfri. Det är kommunfullmäktige som beslutat att terminalen skall ...ligga på Saltholmen. Då är det också Göteborgs kommun som skall . ...ordna p-platser på Saltholmen.

• Någon del av Göteborg måste offras för en bilfri skärgård.
..Göteborgs kommun har valt Saltholmen -Långedrag.

Inget p-däck på Saltholmen. Vid en rättvis fördelning av p-platserna ..behövs inget sådant.

Vårt behov idag är främst p-platser skyddade för väder och inbrott.

..Källa: Övriga

• De två bilpoolerna som redan finns i södra skärgården kan slås ihop och ..utvecklas till en stor tillgång för skärgården.

• Saltholmen bör bli en hållplats främst för kollektivtrafiken.

• Skärgårdsbornas biluppställning på fastlandet bör fördelas på olika platser.
..T ex Saltholmen, Långedrag, Fiskebäck och Färjenäs.

• ÖP99 anger att Göteborg inte skall expandera i perifiera lägen där ..kollektivtrafiken är svår att lösa.

• Innan ställning tas till parkeringen på Saltholmen bör öbornas synpunkter
..sammanställas. Nu är det främst politikernas syn som framförs.

• Bergrumsgarage på Saltholmen är lösningen. Då slipper man se bilarna ..och indragning av spårvägen undviks.

• En arbetsgrupp på Stadsbyggnadskontoret kommer att utreda hur del av ..Långedragsområdet långsiktigt skall disponeras. Eftersom ett provisorie
. på Saltholmen p g a detaljplanen inte kan bli aktuell på ett tag bör man ..avvakta Långedragsutredningen innan beslut tas.

.Det föreslagna p-däcket ligger på prickad mark. En ändring av planen ..krävs.

• P-däcket på Saltholmen skymmer den fina utsikten.

Man skall inte flytta ut till bilfria öar om man är bilberoende.

_______________________________________________________________

Ur ÖP99 Styrsö Lokalt program.

Öborna är genom fullmäktigebeslutet om skärgårdsterminalens placering hänvisade till Saltholmen för sina förbindelser med fastlandet.

En riktig synpunkt är att det måste ges utrymme på Saltholmen för att klara av öbornas kommunikationsbehov idag och möta de behov som en fortsatt utveckling av södra skärgården kan leda till.

Befolkningen väntas öka framöver. Södra skärgården har ett betydande näringsliv. Det är viktigt förutsättningarna för att leva och verka finns och att kommunikationerna till och från öarna fungerar.

......................................................

Frågorna om Göteborgs och olika stadsdelars utveckling måste slås fast i kommunens översiktsplanering som därefter kan ligga till grund för olika detaljplaner.

......................................

SDN hemställer att resultatet av den pågående översynen av översiktsplanen skall ligga till grund för arbetet med detaljplan för långedrag och Saltholmen.

______________________________________

IÖP99 kan man om bosättningen bl a läsa:

Bosättningen måste bli mindre resurskrävande för att minska markförbrukning, stadsutglesning och onödiga transporter.

Ur ÖP99 På rätt väg

Riktningsanalys
Översiktsplanen spanar efter en framtid som uppfyller såväl konkurrenskraftiga som bärkraftiga villkor........

.................... De olika föreslagna utbyggnaderna (områden eller leder) bör ställas mot dessa mål. Önskvärt är då att de föreslagna åtgärderna leder till en utveckling som uppfyller uppsatta mål.
____________________________________

Slutsats:
Som läsaren ser är SDN-Styrsö:s ambitioner inte i överensstämmelse med ÖP99:s ambitioner.
Antingen måste Kommunfullmäktiges beslut omprövas eller också måste skärgårdens expansion, baserad på biluppställning på Saltholmen omprövas.
___________________________________

• Med utgångspunkt från SDN-Styrsö:s hemställan att resultatet av den pågående ..översynen av översiktsplanen skall ligga till grund för arbetet med detaljplan för ..Långedrag och Saltholmen bör det planerade p-däcket inte byggas.

Till forum!

Till Långedrag inledning!

Till P-däck i Långedrag!

Nästa sida "Vårt framtida Långedrag"


 


 

 


 

<.

......................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
bin/Count.cgi"border-"0">