Inledning
Vårt framtida Långedrag
Medborgarsynpunkter
Skrivelser,rapport
Broschyr. Under arbete.
Enkät förslag!
Rapport från arbetsgr.
Områden
Långedragsudden
Äldre material 1
Äldre material 2
Palmsundsområdet
Äldre material
Hinsholmskilen
Äldre material
Saltholmen
Äldre material
Funktionerna
Restaurangkavalkad
Restaurang- o konf.
Tävlingsförslaget
Långedrag 2004, (utgått)
Mötesplats
Interakton mm
Friskvårdsanläggning
Seniorboende
Äldreberedningen
Senior 2005
SDN-Älvsborgs äldreplan
Det nya äldreboendet
Inlägg
Terminalfunktioner
Park och fritid
Bilparkering
P-däck på Saltholmen
P-däck i Långedrag
*Flytbryggor vid S-holmen

Trafikfågor
Biltrafiken
Trafik/Bilpooler
Saltholmsgatan
Vision Lundby
Färjetrafiken
Upphandlingen år 2002
Optionerna
Godstrafiken
Trafikk.oVästtr. rapport
Färjebilderna (från 1998)
Förslag
Seniorboende, Hinsh.
Färjor till city, vision

Färjor till city.option
16 färjealt. i bild.-98
Provisoriskt p-däck

Fysisk planering
•Länsstyrelsen, Skydd.
• Detalj. översiktsplan
•Detaljplaner
•SBK:s rapporter
•Samrådsgrupper,+omr.
Enkät. Idéförslag.1998

Rapporter
RapportA till BN som pdffil
medborgarkraften
Medb.-begreppet

 ..debatt...............forum......
 

Senaste nyheter!
Nya Restaurang Långedrag

Inledning
VÅRT FRAMTIDA LÅNGEDRAG
"Är du främlig... kan du till att börja med stanna vid Långedrag, ty där öppnar sig skärgården... Får du se en solnedgång över fjordarne och en månskensnatt därute, skall synen länge dallra i ditt minne och då och då väcka en obestämbar längtan."
Ur: Fredbergs Det gamla Göteborg 1922

I mitten av 1800-talet anlades badhus-inrättning, 1873 byggdes Café Miramar "beundrande hav". Solnedgångarna från verandorna var med rätta uppskattade. GKSS lät 1902 uppföra sitt klubbhus Vikingborg och 1904 tillkom sommar-restaurangen som revs 1980.


Långedragsudden (Skutskär) har under ca 150 år varit känd för bl a sina bad, solnedgångar, seglingar och restaurangrörelser. Sedan 1980 då sommarrestaurangen revs har området alltmer förfallit. Möjligheter att finansiera verksamheter här enligt traditionella metoder saknas. Området inkluderat Saltholmen utnyttjas idag mera för bil- och båtuppställningsplatser än för sina natur-och friluftsvärden.

Det har blivit en obalans mellan de attraktiva havsanknutna verksamheterna och den åtråvärda miljön har fått lida.
Systemvärlden dominerar över livsvärlden.
(Nya forskartermer)
Kan medborgarkraften återskapa balansen mellan verksamheterna och världarna?

Medborgarengagemang söks nu. Ökad delaktighet från medborgarnas sida påkallas från regeringen och Boverket. I Göteborg har medborgarkraftsbegreppet införts. Medborgarkraften i Älvsborg har skapats.
SDN-Älvsborg vill skapa en stadsdel där medborgarnas engagemang är en naturlig del av all verksamhet... "Ett sätt kan vara att skapa mötesplatser där frågor av principiell karaktär eller stort allmän-intresse kan diskuteras."

Kan medborgarkraften bidra med ett utvecklingsprogram där hänsyn tas till såväl fysiska som sociala aspekter?
Kan ur stadsbyggnadskontorets fyra perspektiv eller systemvärldar: Natur, friluftsliv, boende och trafik och de fyra livsvärldarna barn, ungdom, medelålders och seniorer utkristalliseras en lösning som skapar balans?

På följande sidor redovisas de fyra utvecklingsområdena med listor över befintliga och nya förlag. Till vänster finns länkar till bakgrundsinformation. Lämna synpunkter och förslag.

Skriv till styrelsen@medborgrkraften.com
Webbchefen


Café Miramar