.........
START

Länkar

Inlägg

Äldreboende-
delegationen

 

Närliggande ämnen!

profilområdet Business in Society
Handelshögskolan i Göteborg
Artikel i GP 2004 08 01
De hemlösas supportrar

Beteenden
Ur debattartikel
i GP 2004 07 27
Lyckad på ytan - men förtvivlad inuti

  

.debatt

...............forum...

sammanfattning av sidan

SENIORER

A
Krav på ny form av boende för äldre

B
Värdighetsgaranti

C
Äldreboendedelegationen

D
Bostäder vid Östra Skärvallsgatan

E
Planerad byggnation i Älvsborg

F
Ur Socialdepartementets
pressmeddelande SENIOR 2005 2003 10 31

G
Äldreplan
På dagordningen för SDN -Älvsborgs nämndmöte den 10 december 2002

bakgrund
Äldreberedningen
och senior 2005

2008-05-05
Ur GP-artikel av Maria Sköld Referat AP
A..Krav på ny form av boende för äldre
På 7 år försvann nästan 20 000 bostäder för de svagaste pensionärerna. I stället byggs dyra seniorbostäder för dem som fortfarande är pigga. Nu kräver allt fler en ny sorts mellanboende för äldre.

Enligt socialstyrelsens årliga uppföljning vårdas allt fler mycket svårt sjuka i hemmet - samtidigt som även sjukvården för äldre rustats ned. Det innebär både att äldre far illa och att trycket på de anhöriga hårdnar, varnar socialsatyrelsen.

Paradoxalt nog råder ändå något av en byggboom för äldre. det finns ett mycket stort intresse för seniorbostäder, säger Barbro Westerholm.

Allt fler varnar för att bostadsmarknaden alltför mycket bara utgår från de friska och välbeställda pensionärernas behov.
Äldreboendedelegationen föreslår därför en helt ny mellanform, kallad trygghetsboende.

Trygghetsboende är för de allra äldsta.
Intresset är stort visar remissvaren.
Däremot går åsikterna isär om det skall vara frivilligt eller obligatoriskt för kommunerna att erbjuda trygghetsboende.
Socialstyrelsen och SPF förordar frivillighet. PRO däremot anser att det skall vara en kommunal skyldighet.

Många remissinstanser oroar sig för de sämst ställda pensionärernas boende.

Boverket kritiserar regeringen och Äldreboendedeligationen för att se äldres boende som ett enskilt problem. Bostadsmarknaden måste ses som en helhet.

2008-05-31
B..Värdighetsgaranti
Ur GP-artikel
Regeringens utredare vill se värdighetsgaranti
för de äldsta
Det råder skrämmande missförhållanden inom äldrevården anser regeringens utredare.
Thorbjörn Larsson har överlämnat sin utredning till äldreomsorgsminister Maria Larsson. Uppgiften var att utreda om det behövs en värdighetsgaranti för äldre och hans svar är "ja".

Ökad kunskap behövs enligt Thorbjörn Larsson. Äldreomsorgen har ofta organiserats utifrån fördomar eller felaktiga föreställningar om vad åldrande är. En vanlig utgångspunkt är att människor blir mer lika varandra med åren och att alla äldra har ungefär samma åsikter, intressen och kulinariska preferenser. I själva verket är det tvärt om. Personligheten blir mer särpräglad efter hand.

Därför föreslår han att äldre får fler rättigheter när de gäller att välja. Det skall skrivas in i socialtjänstlagen att det är den äldre som, så långt möjligt, ska bestämma över beslutande instanser. Dessutom behövs ökade kunskaper om åldrande. Larsson förslår att det utarbetas en nationell värdegrund som tydligt definierar vad äldreomsorg är. Där ska ingå sådant som integritet, självbestämmande, individanpassning och välbefinnande.

Fakta: Förslag om värdegaranti
En nationell värdegrund förs in i socialtjänstlagen.
• Socialnämnden åläggs att årligen redovisa hur äldreomsorgen uppfyller målen.
• Socialstyrelsen och länsstyrelserna får ta fram bedömningskriterier för tillsyn av hur värdegrunden tillämpas.
• Rätten att själv ha inflytande över när hjälp ska ges förs in i socialtjänstlagen.
•Kommuner som inte uppfyller ett beslut om hjälpinsatser ska kunna betala ut ersättning till enskilda som kompensation.
Källa: Värderingsutredningen (TT)

2006-11-24

C..Äldreboendedelegationen

Regeringskansliet meddelar

Äldreboendedelegationen
Delegationen för utveckling av bostäder och boende för äldre personer är en nyligen tillsatt statlig utredning som ska följa och analysera behoven av utveckling av boende för äldre.


Delegationen ska analysera och föreslå åtgärder för att stimulera utveckling av särskilda boendeformer för personer med omfattande omvårdnadsbehov och särskilt boende i en mellanform för personer med i första hand behov av trygghet och gemenskap. Delegationen ska också analysera och föreslå åtgärder för att stimulera utveckling av t.ex. bostäder och boendeformer och gemenskapslokaler som ett sätt att motverka ensamhet och isolering.

Uppdraget ska genomföras i samråd med bland annat kommunerna, Sveriges Kommuner och Landsting, Socialstyrelsen, Boverket, Hjälpmedelsinstitutet, pensionärsorganisationer och bostadsföretag.
________________________________

Äldreboendedelegationen

Ur pressmedelande

Barbro Westerholm utsedd till ordförande i Äldreboendedelegationen

Äldre- och folkhälsominister Maria Larsson har utnämnt professor Barbro Westerholm till ny ordförande i Delegationen för utveckling av bostäder och boende för äldre personer.

Barbro Westerholm är riksdagsledamot (fp) och suppleant i socialutskottet och socialförsäkringsutskottet. Hon har bland annat varit chef för Socialstyrelsen, Medicinalverket och ordförande i Sveriges Pensionärsförbund.

Delegationen för utveckling av bostäder och boende för äldre personer är en nyligen tillsatt statlig utredning som ska följa och analysera behoven och utveckling av boende för äldre.
Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 december 2009. Regeringen avser att inom kort presentera tilläggsdirektiv till delegationen.

_Läs mera!_____________________________
2007 -oktober
D..Bostäder vid Östra Skärvallsgatan
Planeringschef Malin Häggdahl på Stadsbyggnadskontoret uppger att ärendet kommer att överlämnas till byggnadsnämndens ledamöter för bedömning av planarbetets fortsättning.

2006-april

Bostäder vid Östra Skärvallsgatan
Programförslaget är ute på samråd under tiden 5 april -30 maj 2006 och visas på följande ställen:
Stadsbyggnadskontoret Köpmansgatan 20
Stadsdelsförvaltningen Älvsborg Redegatan 9
Öppet hus onsdagen den 26 april kl 17.30 - 19.30 i
Västerträffens lokaler vid korsningen Ängkärrsvägen/Östra Skärvallsgatan
Skriftliga synpunkter till Byggnadsnämnden senast 30 maj 2006

Syftet med detta program är att pröva ändrad användning för en del av grönområdet vid Östra Skärvallsgatan.
Programmet föreslår i detta läge bostäder, avsedda för seniorer, på en del av ett nuvarande grönområde.
Programmet skall ge svar på frågan om det är lämpligt med bostäder på platsen.

E

Seniordagar i Älvsborg 2004 10 11-14
Planerad byggnation i Älvsborg
Jan Paulsson
började med att berätta att Kommunförbundet gett ut en skrift "Aktuellt om Äldreomsorgen". Samhällsplanering för de äldre är viktig. Han klargjorde begreppet seniorboende som en form av kvarboende. Han redovisade sedan en utredning som gick ut på en statistisk jämförelse mellan Danmarks och Sveriges seniorer.

Christina Skoog, seniorgården redovisade sedan aktuella områden för seniorboenden i Älvsborg. Planerna för Björnekulla och Inre Hinsholmskilen
redovisades.

Roger Eliasson redovisade planerna för bostäder i Fiskebäcks hamn.
En modell av området var utställd i lokalen.

Lennart Källfelt redovisade planerna för hyreslägenheter inom Nya Varvet.
Fyra grupper av hus anpassade för alla. Inga hissar. Trygghetslarm. Tätt mellan husen. Träfasader med förmodligen dryzink på taken.

Kent Brandeby Platzer
Det är osannolikt att det blir några bostäder i den befintliga anläggningen. Översta våningen är nu uthyrd. Den näst översta kommer snart att vara uthyrd. Övriga är svårare att få uthyrda. Det blir inget höghus. Däremot finns förhoppningar om en lägre kompletterande byggnad. Nu genomförs en planändring genom enkelt förfarande. Den kan antas 2008 om ingen överklagar.

Helge Kristensson HSB
Han berättade om Stora Billingenprojektet och redovisade bl a två typer av hus. Det blir 47st. Kommunal gångväg utmed vattnet belastar inte området.
Något bad i älven har aldrig HSB lovat. Fullmäktige har tagit planen, men den har överklagats till Länsstyrelsen.Förmodligen blir det också överklagat till Regeringen.

 

F..Ur Socialdepartementets
pressmeddelande SENIOR 2005 2003 10 31

Påminnelse! Pressinbjudan: Regeringens äldreberedning SENIOR 2005 presenterar slutbetänkandet Äldrepolitik för framtiden. 100 steg till trygghet och utveckling med en åldrande befolkning
Sverige står inför omfattande utmaningar när befolkningen blir allt äldre. Vid förra sekelskiftet blev mindre än tio procent äldre än 65 år. Om 30 år kommer närmare en fjärdedel av Sveriges befolkning att vara över 65 år. De som är över 80 år och äldre – som har störst behov av vård och omsorg – väntas öka från 460 000 till 750 000 personer under samma period. På ytterligare ett par decenniers sikt blir ökningen av andelen och antalet äldre ännu större.

Med dessa frågor arbetar den parlamentariska äldreberedningen SENIOR 2005 med representanter för samtliga riksdagspartier. Den har till uppgift att skapa förutsättningar för en långsiktig utveckling av äldrepolitiken. Nu presenterar beredningen sitt slutbetänkande med 100 förslag till en äldrepolitik för framtiden. Betänkandet överlämnas till socialminister Lars Enqvist idag den 31 oktober 2003...

__________________________________

G
Ur

Äldreplan

För västra stadsdelarna i Göteborg
2003

Inledning
Under år 2002 har en ny handlingsplan för framtidens äldreomsorg i Göteborg tagits fram i ett tidsperspektiv fram till 2010. Äldreomsorgsplanen är kommunens övergripande styrdokument för äldreomsorgens utveckling. Inriktningen är att utforma visioner, mål och strategier för kommunens framtida äldreomsorg. Planen för äldreomsorgen i väster för 2003 bygger på den framarbetade äldreomsorgsplanen i Göteborg. Målet är att nästa års västerplan ska planeras utifrån ett längre tidsperspektiv med uppföljning och utvärdering varje år. Målet är att då hemsjukvårdens och primärsjukvårdens verksamheter ska ingå i arbetet.
Planen är upplagd på följande sätt:
Västerplanen är indelad i sex strategiska områden. Vidare beskrivs rubriker från äldreomsorgsplanen i Göteborgs Stad med dess delmål. Västerplanen beskriver sedan en handlingsplan i regionen utifrån dessa.
Innehållet i handlingsplanen ska sedan tas med i respektive stadsdelars verksamhetsplaner för äldreomsorg 2003.


Målsättningen för äldre i Göteborg är:
• att äldre ska kunna åldras i trygghet och med bibehållet oberoende
• att äldre ska kunna leva ett kreativt liv och ha inflytande i samhället och över sin vardag
• att äldre ska bemötas med respekt
• att äldre ska ha tillgång till god vård och omsorg

Tre viktiga områden att utveckla fram till år 2010:
Att det allmänna samhällsstödet förbättras så att äldres möjligheter att leva ett självständigt och oberoende liv stärks för att behovet av insatser från äldreomsorgen ska senareläggas.
Att stödet, vården och omsorgen utvecklas så att fler får möjlighet att bo kvar i sin ursprungliga bostad eller boendemiljö.
Att få samspelet mellan äldreomsorgen och sjukvården att fungera på ett bra sätt.

Fördröja behovet av äldreomsorg
Förebyggandeinsatser innebär att allt fler äldre kan bo kvar i det egna hemmet...

Friskvård, social gemenskap och uppsökande verksamhet

Delmål i Göteborgs äldreomsorgsplan:

• Innan 2004 ska äldreomsorgens företrädare ha god kunskap om det lokala föreningslivets verksamheter och ha etablerat formella samverkanformer och informationskanaler

•Under året börjar utbildningen av frivilligarbetare/volontärer som ska komplettera äldreomsorgen

Handlingsplan i väster:

• Frivilligarbetet ska under året implementeras i stadsdelarna och ett fortsatt utvecklingsarbete ska pågå

• Varje stadsdel skapar ett informationscentrum för äldre i samverkan med föreningslivet senast under 2004

Äldreomsorg i ordinärt boende

Trygghet i bostaden och närmiljön

Delmål i Göteborgs äldreomsorgsplan:

• För att öka tillgängligheten och tryggheten i bostadsområdena ska samverkanforum med bland annat de sörre fastighetsägarna ha utvecklats innan utgången av år 2003

• Före utgången av år 2005 ska det startas några försöksverksamheter med hushållsnära tjänster utan biståndsbedömning

Handlingsplan i väster

• Varje stadsdel ska tillsammans med sina större fastighetsägare inventera och om möjligt förbättra tillgängligheten i bostäder under året

• Före utgången av år 2004 ska det i någon del av regionen ha startats någon form av hushållsnära tjänster utan biståndsbeslut.

Lättillgänglig information

Delmål i Göteborgs äldreomsorgsplan:

• Vid årsskiftet 2003/2004 ska det både kommungemensamt och lokalt finnas lättillgänglig information om vad äldreomsorgen kan erbjuda och hur man får kontakt med verksamheten

Handlingsplan i väster:

• Under året ska gemensamma och enhetliga informationsbroschyrer för äldreomsorgen i väster arbetas fram

Inflytande och trygghet

Delmål i Göteborgs äldreomsorgsplan:

Under åren 2002 och 2003 ska utvecklingsarbete inriktas på diskussioner och kunskapsinhämting om mäns och kvinnors olika behov och förutsättningar

• Från 2005 ska biståndsbeslutet utmynna i ett antal timmar vars innehåll den enskilde har stort inflytande över

Handlingsplan i väster:

• Utvärdera arbetet med 3 R-metoden (representation, resurser och realia) som pågår i en stadsdel för att användas i regionen

Anhöriga/Närstående

Anhörigstöd för olika behov ...

Äldreomsorg i särskilt boende

Målgrupper för särskilt boende

Den huvudsakliga målgruppen till äldreboende är personer över 80 år...

Handlingsplan i väster

Aktiviteter på boendena ska följas upp och dokumenteras och ett strukturerat arbete med sociala aktiviteter ska ske.

Minst ett boende i varje stadsdel ska under året starta boendesamverkan med de boende och deras anhöriga (boenderåd)

Kartlägga kompetens av flerspråkig personal i verksamheterna

Samverkan i de västra stadsdelarna

Målsättningen är att i så stor utsträckning som möjligt tillgodose behovet av äldreboende enligt de äldres önskemål som oftast är inom den egna stadsdelen...

Inriktning

Målet för västregionens äldreboende är att tillgodose den enskildes behov av omvårdnad, trygghet och social gemenskap. Vården och omsorgen ska vara individuellt utformad. Det ska finnas god medicinsk kompetens på varje boende.
Målsättningen är att gå ifrån inriktningen med sjukhem, ålderdomshem och gruppboende...

Vård i livets slut skall erbjudas i samtliga äldreboenden...

Platser för personer med utländsk bakgrund

För personer med invandrarbakgrund är det många gånger viktigt att det på äldreboendet finns personal med språk- och kulturkompetens från den enskildes hemland...

Vårdkedjan

Samspelet mellan äldreomsorgen, primärvården och sjukhusvården...

Handligsplan i väster:

En arbetsgrupp i väster initieras, vars syfte ska vara att äldreomsorg, hemsjukvård och primärvård ska se över samverkanfrågor utifrån våra brukare. Start hösten 2002.

Eventuella behov av gemensamma vårdprogram inventeras och tas fram av arbetsgruppen

Kvalitetsarbete

Kvalitetsutveckling och kvalitetssäkring

Verksamheter i Göteborg arbetar med ett utvärderingsinstrument "Balanced scorcard"...

Delmål i Göteborgs äldreomsorgsplan:

Vid årskiftet 2003/2004 ska alla verksamheter ha en enkel, tydlig och känd rutin för att få in synpunkter och klagomål från brukare...

Handlingsplan i väster

Äldreomsorgen ska under 2003 arbeta fram tydliga rutiner för synpunkts och klagomålshantering

Arbetet med hantering av klagomål och synpunkter ska utvecklas under året

Vårdskattning...

Uppföljning av västers äldreomsorgsplan

Äldreomsorgsplanen ska utvärderas och följas upp i början av varje år. Uppföljningen ligger sedan till grund för utformningen av följande års västerplan. I samband med uppföljning och smmanställning av följande västerplan arrangeras ett gemensamt pensionärsråd i väster. År 2003 ska arbetet med äldreomsorgsplanen i väster ske i samverkan med äldreomsorg, hemssjukvård, primärvård och andra aktörer och skrivas i ett perspektiv fram till år 2010.

Ädel-nyckeln i väster för år 2003

Ädel-nyckeln är beräknad utifrån befolkningsvariablerna 80 år och äldre i Göteborgs stads resursfördelningsmodell.

Högsbo... 29,0%
Älvsborg. 11,9%
Frölunda..22,8%
Askim..... 13,6%
Tynnered 18,6%
Styrsö....... 4,2%
Summa . ...100%

____________________________________

5st bilagor...

________________________

Tillägg till plan för äldreomsorg västra stadsdelarna i Göteborg 2003

Tidplan och kostnader:

Under 2003 skall

Frivilligarbetet implementeras i stadsdelarna och ett fortsatt utvecklingsarbete skall fortgå, resursperson för bl a volontärarbete anställs inom Fritid/Kultur SDF Älvsborg.

Varje stadsdel skall tillsammans med sina större fastighetsägare inventera och om möjligt förbättra tillgängligheten i bostäder.

Under året skall gemensamma och enhetliga informationsbroschyrer för äldreomsorgen i väster arbetas fram. Detta arbete pågår f.n.

Arbetet med 3R-metoden skall utvärdras för att användas i regionen.

Varje staddel skall i början av året ha en strategi för utveckling av anhörigstödet. Uppdraget påbörjat.

En plan för avlösning för anhöriga skall redovisas utifrån erfarenheter i projekt anhörig 300. Uppdraget kommer att läggas på handläggarresurs som väntas tillkomma i budget 2003.

Aktiviteter för boendena skall prioriteras, följas upp och dokumenteras samt ett strukturerat arbete med sociala aktiviteter skall ske. Uppdraget ligger på enhetschef för Nya Varvets äldreboende.

Minst ett boende i varje stadsdel skall under året starta boendesamverkan med de boende och deras anhöriga. Uppdraget finns hos enhetschef för Nya Varvets äldreboende.

En enhetsgrupp inom äldreomsorg, hemsjukvård och primärvård startas, vars syfte är att se över samverkanfrågor utifrån våra brukare. Eventuella behov av gemensamma vårdprogram initieras och tas fram av arbetsgruppen. Arbetsgruppen har startat.

Äldreomsorgen skall arbeta fram tydliga rutiner för synpunkter och klagomålshantering. Arbetet med klagomål och synpunkter ska utvecklas under året. Arbetet är påbörjat inom stadsdelen.

Kostnader 2003

För att strukturera, utvecka, bygga vidare och arbeta med anhörigstöd, förebyggande och frivilligfrågor inom äldreomsorgen krävs en ny tjänst.
Årlig personalkostnad beräknas till 325 tkr

Informationsbroschyrer, gemensamma för västregionen samt specifika för stadsdelen är under arbete.
Kostnad: 20 tkr

Under 2004 skall
Varje stadsdel skapa ett informationscentrum för äldre i samverkan med föreningslivet.
Någon form av hushållsnära tjänster utan biståndsbedömning startas, i någon del av regionen.

Samråd

Samråd med stradsdelarnas pensionärsråd har ägt rum.

021125
Lone Lumbye-Jansson
Verksamhetschef social omsorg

_________________________________________

Nästa sida!