.........
START

Länkar

Inlägg

Äldreboende-
delegationen

 

Närliggande ämnen!

profilområdet Business in Society
Handelshögskolan i Göteborg
Artikel i GP 2004 08 01
De hemlösas supportrar

Beteenden
Ur debattartikel
i GP 2004 07 27
Lyckad på ytan - men förtvivlad inuti

  

.debatt

...............forum...

sammanfattning av sidan

Senaste se länkar till vänster!

Äldreboendedelegationen

 


bakgrund
Äldreberedningen
och senior 2005

2006-11-24

Äldreboendedelegationen

Regeringskansliet meddelar

Äldreboendedelegationen
Delegationen för utveckling av bostäder och boende för äldre personer är en nyligen tillsatt statlig utredning som ska följa och analysera behoven av utveckling av boende för äldre.


Delegationen ska analysera och föreslå åtgärder för att stimulera utveckling av särskilda boendeformer för personer med omfattande omvårdnadsbehov och särskilt boende i en mellanform för personer med i första hand behov av trygghet och gemenskap. Delegationen ska också analysera och föreslå åtgärder för att stimulera utveckling av t.ex. bostäder och boendeformer och gemenskapslokaler som ett sätt att motverka ensamhet och isolering.

Uppdraget ska genomföras i samråd med bland annat kommunerna, Sveriges Kommuner och Landsting, Socialstyrelsen, Boverket, Hjälpmedelsinstitutet, pensionärsorganisationer och bostadsföretag.
________________________________

Äldreboendedelegationen

Ur pressmedelande

Barbro Westerholm utsedd till ordförande i Äldreboendedelegationen

Äldre- och folkhälsominister Maria Larsson har utnämnt professor Barbro Westerholm till ny ordförande i Delegationen för utveckling av bostäder och boende för äldre personer.

Barbro Westerholm är riksdagsledamot (fp) och suppleant i socialutskottet och socialförsäkringsutskottet. Hon har bland annat varit chef för Socialstyrelsen, Medicinalverket och ordförande i Sveriges Pensionärsförbund.

Delegationen för utveckling av bostäder och boende för äldre personer är en nyligen tillsatt statlig utredning som ska följa och analysera behoven och utveckling av boende för äldre.
Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 december 2009. Regeringen avser att inom kort presentera tilläggsdirektiv till delegationen.

______________________________
Kommittédirektiv

Kommittédirektiv
Delegationen för utveckling av bostäder och boende för äldre personer Dir.2006:63
Beslut vid regeringssammanträde den 24 maj 2006.
Sammanfattning av uppdraget
En särskild delegation tillkallas som skall ha i uppdrag att följa och analysera behoven av och utvecklingen av boende för äldre. Delegationen skall lämna förslag till åtgärder som kan påverka och stimulera utvecklingen av bostäder och boende anpassade för äldres behov både inom den ordinarie bostadsmarknaden och inom särskilda boendeformer. Delegationen skall:
– genom besök och lokala eller regionala seminarier bilda sig en uppfattning om utvecklingsbehoven,
– i dialog med kommunerna stimulera dem till inventeringar och till att inom ramen för den kommunala bostadsservicen förmedla goda bostäder för äldre,
– särskilt identifiera hinder i regelsystemet som gör det svårare att utveckla bostäder och boende anpassade för den åldrande befolkningens behov,
– analysera och föreslå åtgärder för att stimulera utveckling av särskilda boendeformer för personer med omfattande omvårdnadsbehov och särskilt boende i en mellanform för personer med i första hand behov av trygghet och gemenskap,

Ur Kommittédirektiv
Tilläggsdirektiv till Delegationen för utveckling av bostäder och boende för äldre personer (S 2006:03)
Dir. 2006:137
Beslut vid regeringssammanträde den 21 december 2006.
Sammanfattning av tilläggsuppdraget
Regeringen utökar uppdraget för Delegationen för utveckling av bostäder och boende för äldre personer. Regeringen ger delega-tionen i uppdrag att redovisa alternativa bedömningar och förslag till hur fler äldre personer skall få tillgång till bostad i s.k. mellanboendeformer eller trygghetsboende.
Bakgrund
Genom direktiv (dir. 2006:63) utfärdade av den dåvarande rege-ringen den 24 maj 2006 tillkallades Delegationen för utveckling av bostäder och boende för äldre personer... Uppdraget omfattar även att analysera och föreslå åtgärder för att utveckla dels de särskilda boendeformerna för äldre dels andra boendeformer för äldre.

Tilläggsuppdraget
Möjligheterna att bo kvar där man redan bor har förbättrats genom utbyggd hemtjänst och hemsjukvård, bättre bostäder, bostadsanpassning och fler och bättre hjälpmedel. Det har för-stärkt en utveckling där särskilda boendeformer enligt 5 kap. 5 § andra stycket socialtjänstlagen (2001:453) för äldre allt mer kommit att bli en boendeform för personer med omfattande behov av vård, omvårdnad eller tillsyn. Personer med andra eller inte lika omfattande behov har i dag svårt att få plats i särskilt boende. Aktörerna på bostadsmarknaden visar för närvarande ett ökat intresse för att bredda utbudet av bostäder och tjänster riktat till äldre personer. Det kan inte tas för givet att den utvecklingen kommer alla äldre i hela landet till del och särskilt inte dem med små egna ekonomiska tillgångar.
Det ligger i den enskildes och därmed också regeringens intresse att urvalet av alternativa boende- och vårdformer ökar. Regeringen ger delegationen i uppdrag att redovisa alternativa bedömningar och förslag till hur fler äldre personer skall få möjlighet att flytta till bostad i s.k. mellanboendeformer eller trygghetsboende. Med sådana boendeformer kan avses ett flexibelt boende som passar både ensamma och sammanboende. Trygghetsboende skall kunna finnas i samma fastighet som vanligt boende och ett trygghetsboende bör innehålla ett utbud av servicetjänster men där omfattningen och bredden på själva serviceutbudet kan variera. Det bör även vara lätt att anordna efterfrågade servicetjänster eller matservering och det bör finnas tillgång till gemensamhetsutrymmen.
Det är viktigt att fler får möjlighet att ta del av ett framtida trygghetsboende och det bör skapas goda förutsättningar och bli enklare att bygga olika former av trygghetsboenden...

Stimulansåtgärder
Regeringen avser att från och med år 2007 införa ett investe-ringsstöd som stimulans för nybyggnation och ombyggnad till särskilda boendeformer för äldre... Delegationen skall överlämna en rapport till regeringen för 2007 senast den 31 januari 2008.
Delegationen skall överväga om åtgärder behövs för att stimulera byggandet av boendeformer för äldre som inte är särskilda boendeformer för äldre enligt socialtjänstlagen.

Redovisning av uppdraget...
Delegationen skall lämna ett delbetänkande om mellan-boendeformerna senast den 31 december 2007. Delegationen skall slutredovisa sitt arbete senast den 31 december 2008.
(Socialdepartementet)

____________________________

UR VITALIS NEWS NR.4/ 2007 (REFERAT)
Framtidens äldreboende: IT-lösningar i varje hörn...
- IT spelar en viktig roll för att skapa bättre och tryggare bostäder för äldre säger Barbro Westerholm...

Barbro Westerholm,tog i november över ordförandeklubban från Anita Gradin (s) i Äldreboendedelegationen. Regeringen beslutade nyligen att korta utredningstiden med ett år. Slutdatum är nu 31 december 2008.

Efter betänkandet följer en remissomgång och sedan ska proposition skrivas.
Delegationens uppdrag är att följa och analysera behoven och utvecklingen av bostäder och boenden för äldre. IT-lösningar av olika slag är ett viktigt inslag.

Barbro Westerholm säger att det finns oerhört mycket att vinna, men också risker med ökad IT-användning i de äldres boendemiljö.

Det handlar om intrång i den personliga integriteten, t ex om äldre skulle kameraövervakas och om personalbesparingar. Man får inte rationalisera bort nattpersonal t ex och ersätta den med elektronisk utrustning.

Hon understryker vikten av att IT-utvecklingen i särskilda boenden inte får ske på bekostnad av den sociala omsorgen.

Rätt använt kan moderna IT-lösningar både ge ökad trygghet och livskvalitet åt den enskilde och dessutom ge samhällsekonomiska vinster.

T ex rörelseaktiverad belysning, som gör att ljuset tänder sig automatiskt när man stiger upp ur sängen på natten för att gå på toaletten.
Elektroniska dörrlås, elektronisk spisvakt och rörelsesensorer som registrerar inaktivitet och t ex larmar om den boende inte gått upp vid en viss tid är andra exempel på trygghetsskapande IT-lösningar. Liksom förbättrad kommunikation via uppkopplade länkar till socialtjänst och sjukvård och alla de framväxande IT-stöd som förenklar och effektiviserar arbetsinsatserna för personal i hemtjänsten och hemsjukvården.

Barbro Westerholm framhåller att det skall vara den boende själv som bestämmer graden av IT-insatser.

Vill man sköta sina sjukvårdskontakter via dataskärmen i bostaden ska man kunna det. Men vill man hellre ta bussen in till vårdcentralen ska man kunna göra det.

En knäckfråga för utredningen är hur man får till stånd bra rutiner för att kunna erbjuda varje individ "rätt IT-balans" i sitt boende.

Problem accentueras.
Hon menar att det finns en övertro på viljan att bo kvar hemma till livets sista dag.
Många vill flytta, men får inte plats på särskilt boende. När nu 40-talistgenerationen, med en helt annan IT-vana än äldre generationer, går i pension misstänker hon att problemet accentueras.

Rekordgenerationen ställer krav både på hur det särskilda boendet och privatbostäderna ska se ut.

Många av dem kan säkert tänka sig att flytta till ett "mellanboende", om de erbjuds rätt morötter. Genomtänkta och högkvalitativa IT-lösningar kan utan tvekan vara en sådan morot.

Tore Indreråk, IT-chef för Helsebygg Midt-Norge,som i samarbete med HP håller på att förverkliga visionen om det digitala sjukhuset i Trondheim säger att vad gäller teknisk infrastruktur kommer St. Olavs sjukhus troligen att vara ett av världens mest avancerade inom överskådlig tid.

Ombyggnaden av sjukhuset, som har 7 500 anställda och 1 000 vårdplatser, började 2002. Fram till 2010 växer nya högteknologiska avdelningar upp som svampar ur jorden. Samtidigt blir sjukhuset en integrerad universitetsklinik.

Vi fokuserar på patienternas perspektiv och sjukhuset byggs med tanke på behandling på extremt hög nivå. Vi är bland annat det första sjukhuset i världen att använda IP för all data- och röstkommunikation, radio och TV,förklarar Tore Indreråk.

Många anställda utrustas med MDA, Medical Data Assistant, mobiler som gör det möjligt att ta fram patientdata, beställa labtest och mediciner och sköta dagliga arbetsupgifter, oavsett var man befinner sig.

Varje sjuksäng får en IMATIS patientportal, uppkopplad mot Internet, IP-baserad telefoni, radio och TV.
Terminalen sitter på en arm över sängen, som kan ställas in i bekväm position.

Det är en komplett informationsterminal som revolutionerar patientens vistelse på sjukhuset.Man kan t o m betala sin sjukhusräkning, via Internet, direkt från sjuksängen säger Tore Indreråk.

Via terminalen kan patienten också justera ljus, värme och klimatanläggning i rummet, vilket bidrar till att vårdpersonalen får färre praktiska uppgifter och kan koncentrera sig på vårdarbetet.

Det digitala sjukhuset ger en rad fördelar. T ex:

De anställda kan jobba mer produktivt och vårdfokuserat.
Sjukhusets resurser används mer effektivt.
Omedelbar tillgång till information,för både personal och patienter, ger högre tillit och tilltro till behandlingsprocessen.

Nästa sida!