.debatt

 

 

...Länkar!
...Fiskhamnen
..

 

 

 

 

 

 

 

 


..................Program för Fiskebäck

................ ......

Ur snabbprotokoll från SDN-Älvsborgs möte den 16 april

Program för Fiskebäck
Stadsbyggnadskontoret har sammanställt en programhandling Program för Fiskebäck – Idéer kring Fiskebäcks framtida utveckling och sänt den till stadsdelsnämnden för yttrande. Bakgrunden är att två fastighetsägare ansökt hos byggnadsnämnden om ändring av gällande detaljplan så att det blir möjligt att bygga bostäder vid hamnen.
Förvaltningen anser att det finns behov av bostäder med hyres- och/eller bostadsrätt av varierande storlek i stadsdelen och är positiv till förändring av detaljplanen.
(s) och (v) ställer sig bakom programmet för Fiskebäcks hamnområde och anser att bostäder kan berika området (anteckning till protokollet).
(m) ställer sig bakom förvaltningens tjänsteförslag men tillägger i en anteckning till protokollet att det föreliggande programmet kräver åtskilligt av ytterligare överväganden och bearbetning innan det kan ligga som grund för ett slutgiltigt politiskt ställningstagande (anteckning till protokollet).
(kd) anser att synpunkter och förslag från alla berörda behöver komma in före politiskt ställningstagande i frågan. Viktigt att möjlighet ges att kunna kombinera fiskhamnsverksamhet med boende (anteckning till protokollet).
(fp) yrkar avslag på tjänsteförslaget och föreslår att fastighetskontoret skall få i uppdrag att förhandla fram byte av mark med fastighetsägarna till ett område som ägs av kommunen öster om Hälleflundregatan. Där kan bli möjligt att bygga bostäder.
Nämnden beslutade att sända förvaltningens tjänsteutlåtande till stadsbyggnadskontoret. (kd) deltog ej i beslutet.

2002 04 12
Medborgarkraften i Älvsborg inlämnar sina synpunkter på
Program för Fiskebäck

MEDBORGARKRAFTEN
I ÄLVSBORG
............................................................Holger Wassgren
............................................................................Ängholmen 14
............................................................................426 76 V Frölunda
............................................................................Tel 031-292481
...........................................................................Fax 031-694056
...........................................................................wassgren@studieforlaget.nu
Till
Byggnadsnämnden Göteborg den 11 april 2002

Remissvar angående programarbetet med Fiskebäcks hamn
Fiskebäcks huvudnäringar, industrin och fisket, har stöd i nuvarande detalj- och översiktsplan.

Så som vi ser det bör beslutsfattarna först genom t ex en detaljerad översiktsplanering, som ser till helheten bilda sig en uppfattning om fiskarnas och de övriga verksamheternas framtidsplaner är realistiska och önskvärda. Därefter bör ändring eller komplettering av detaljplanen ske för att t ex bereda plats för ytterligare bostäder inom området.

Byggs fiskhamnen ut enligt de broschyrer som presenterats, med utökat isverk, fisklandningsmöjligheter med åtföljande frys- och lagerutrymmen och en eventuell förädling är vi av den uppfattningen att det är olämpligt med ytterligare bostäder inom området.

Om däremot t ex en detaljerad översiktsplanering med erforderliga konsekvensutredningar påvisar att fiskenäringen och övrig hamnanknuten verksamhet inte kommer att expandera inom området ser vi det som angeläget att hamnområdet planeras för tidens behov, vilket kan vara former av bostäder och bostadskomplement, som kan samordnas med de befintliga verksamheterna i Fiskebäcks hamn.

Medborgarkraften i Älvsborg

Styrgruppen / Holger Wassgren ,,Arne Person

.................................._________________

Nästa sida!