.debatt

 

 

...Länkar!
...Fiskhamnen
..

 

 

 

 

 

 

 

 


2002 04 02
Brev till och från Fiskebäcks Företagarförening

Från Leif Pagrodsky.......Meddelande nr 17
Läs! Läs!

2002 03 28
Ur fria ord i GP

Ur
Chockerande planer för Fiskebäck
.......... Planförslaget måste enligt lag skickas på remiss till de boende i området.
Det har man gjort också. Endast en vecka innan kommunen och exploatörerna kallade till
allmänt möte för att informera om sina planer skickades det minst sagt maffiga förslaget
ut till de boende.
För många innebar detta en chock. Ett flertal var helt omedvetna om dessa långt
gångna planer på att förändra deras boendemiljö och deras barns lekplatser........

Lite drygt fem veckor tyckte kommunen var en lämplig tid för för de boende att sätta
sig in i de komplexa plansituationerna, gå igenom de tre stora projekten, enas om en
gemensam ståndpunkt och skicka in synpunkter...

Upprörd Fiskebäcksbo

Replik till Upprörd Fiskebäcksbo
Det är industriområdet i Fiskebäck som ändras
Programmet handlar om Fiskebäcks hamn och industriområde, Roger Eliason Fastighets AB vill
ändra industriområdets norra del, som ligger mellan villorna och vattnet, till bostadsändamål och
det är ansökan om denna markförändring som har startat det nu aktuella programmet för Fiskebäck.

Frågeställningen är inte speciellt komplex. Beträffande bostäder är frågan om det är möjligt att
ändra markanvändningen fån industri till bostadsändamål.

Om programsamrådet kommer fram till att detta är möjligt, fortsätter arbetet med att ta fram bestämmelser om hur området kan användas för bostäder.

I detta detaljplanearbete kommer alla berörda att på nytt bli informerade och utställning av förslag kommer att ske enligt gängse rutiner från stadsbyggnadskontoret.

Att eventuella flerbostadshus på ett tidigare industriområde chockartat skulle förändra boendemiljön för villaägarna och lekplatserna för deras barn, kan jag inte förstå.

Enligt min uppfattning skulle detta vara en positiv utveckling av ett stagnerat industriområde.
Detta skulle också ge många människor möjlighet till en lägenhet, skapa möjlighet att bo kvar i
området vid generationsväxling, ge intilliggande äldreboende en bättre miljö, ta bort segregationen
där äldre människor idag bor ensamma på ett industriområde.

Attraktiv vattenanknuten mark med havsutsikt skall även kunna användas till flerbostadshus
och inte enbart vara förbehållet exklusiva villor.

Jag har eftersträvat en öppen debatt i frågan och informerade redan för ett år sedan om mina
planer de närmaste grannarna inklusive Fiskebäcks Egnahemsförening, där jag också var
inbjuden till styrelsemötet den 23 augusti 2001.

Alla är välkomna till mig för en saklig argumentation och för inhämtande av upplysningar.
Detta borde kunna eliminera eventuell rädsla för förändringen och i varje fall få bort direkta
felaktigheter som kommer i debatten.

Roger Eliason

Nedan följer ett utdrag ur stadsbyggnadskontorets
Programsamrådshandling.

Läs!

Se även ...Fiskhamnen

Nästa sida!