............
    debatt... ............forum......
dagsläget
Fiskebäck
Ny skrivelse från Fiskebäcks Företagarförening till Miljödomstolen 2003 03 31
.

bakgrund
Godsterminal
I samband med den detaljerade översiktsplanen för Saltholmen - Långedrag intensifierades diskussionerna om var terminalen för gods till södra skärgården skulle förläggas.
Huvudalternativet kom att bli ett i anslutning till fiskehamnen.
Program för Fiskebäcks hamn
Under våren 2000 lämnade ägarna till Fiskebäck 8:6, 8:7 och 8:8 in en begäran om ändring av gällande detaljplan, från industriändamål till bostadsändamål.

Meddelande nr 21
2003-04-07

I föregående meddelande sände vi kopia av skrivelser till Miljödomstolen i Vänersborg och efter att med myndigheten diskuterat Göteborgs Kommuns ovilja att taga upp frågan om annan plats för en färjeterminal (exempelvis alt 4) har vi gått in med en ny skrivelse av vilken torde framgå att vi redan nu besvärat oss över den ofullständiga ansökan som Kommunen och SWECO VBB VIAK inlämnat till Miljödomstolen.

Begärt möte med Kommunstyrelsens ordförande Göran Johansson har ännu inte kommit till stånd men vi har haft gott stöd av Jan Hallberg och Roland Rydin. Inom några veckor kommer vi att göra ett besök i hamnen med några journalister för en tidningsartikel i Fakta och Synpunkter.

Efter många påstötningar har Folkpartiet genom Riksdagsledamoten Eva Flyborg hört av sig men fortfarande ligger våra skrivelsr obesvarade från Centerpartiet Miljöpartiet Kristdemokraterna efter flera påstötningar. En ny variant av svensk demokrati.

Närmast i tur står en diskussion med Fiskeriverket för att få fram resultatet av deras "enkät om strategiska fiskehamnar och landningshamnar".
Vi har tagit en serie foto från Fiskebäcks Hamn att sändas som bilaga till våra skrivelser för att visa på den trängsel som råder redan nu och som hindrar näringens utveckling. (kopia bifogas)

Vi förbereder en samråds samling med alla berörda föreningar senast medio maj.

FISKEBÄCK FÖRETAGARFÖRENING

Rolf Lundgren
bilagor
__________________________
Skrivelse 2003 03 31

Vänersborgs tingsrätt
Miljödomstolen
box 1070
462 28 VÄNERSBORG

Beträffande
ANSÖKAN OM TILLSTÅND TILL VATTENFÖRETAG

I beslut 2002 11 08 anför Länsstyrelsen på sid 3:
"Fiskehamnen i Fiskebäck är klassad som riksintresse för yrkesfisket enligt 3 kap 5§ miljöbalken och skall skyddas så långt det är möjligt mot åtgärder som påtagligt kan försvåra näringens bedrivande.

Andra alternativ till lokalisering av fraktterminalen har utretts tidigare. Det bör redovisas i MKB:n och motivet för sökandes alternativ i Fiskebäck skall framgå."

På sid 20-21 (31) räknas de alternativ upp som sökanden påstår sig ha granskat. I ansökan finns ingen redogörelse som gör det möjligt att objektivt bedöma sökandens påstående om att man valt det bästa alternativet.

Vi hemställer att Miljödomstolen redan nu, förelägger sökanden, att komplettera ansökan så att motivet för att välja det föreslagna altenativet blir möjligt att granska, dvs det som Länsstyrelsen krävt i sitt, ovan citerade, beslut.

Vidare hemställer vi att kallelse till syn på platsen görs med så god framförhållning att vi kan vara hemmahamnen Fiskebäck.

Fiskebäcks Företagarförening
Fiskebäcks Hamnförening
Fiskebäcks Egnahemsförening
Västkustfisk SVC avd 3

__________________________

Ur
Meddelande nr 20 2003 02 15
från Fiskebäcks Företagarförening

Fiskebäcks Företagarförening och Fiskebäck Hamnförening har haft följande sammanträden:

Uppvaktning:
Av kommunalrådet Jan Hallberg, Göran Johansson och Rolf Lindgren ansvariga på Fastighetskontoret.
Möte:
Mellan SVC, Hamnföreningen och Kommunalrådet Jan Hallberg.
Skrivelse:
till Miljödomstolen i Vänersborg.
Begärt möte:
Ii Fiskebäcks hamn med Jan Hallberg och Göran Johansson.
Planerade:
Insändare i tidningar samt uppvaktningar av TV.
Diskussioner:
Pågår med Fiskeriverket och Länsstyrelsen
Skrivelse:
Till Näringsdepartementet med önskan om samråd.

______________________
Ur
Länsstyrelsens samrådsyttrande avseende Program för Fiskebäck. Idéer kring Fiskebäcks framtida utveckling.

Synpunkter

I programmet behandlas en mängd frågor som alla påverkar utvecklingen av en viktig plats i västra Göteborg. ...Programmet är ett utmärkt exemplel på hur man kan gå tillväga för att bedöma olika allmänna intressens vikt i ett planarbetes inledningsskede.
Den avsedda nya godsterminalen för Södra skärgården finns med i Göteborgs översiktsplan ÖP99. Av förordet i programmet framgår att detta beslut inte skall ifrågasättas i programarbetet, utan att godsterminalen sålunda skall ges hög prioritet...gäller dock att fiskets intresse alltid måste ges störst prioritet vid en konflikt, eftersom fiskhamnen är av riksintresse...
Det kan dock framhållas att Södra skärgården är av riksintresse för kulturmiljövården och måste kunna försörjas på lämpligt sätt för att värdena skall kunna bestå...

När det gäller bostäder är det inte självklart att dessa kan komma till stånd enligt programmet. Dels kan vissa väsentliga verksamheter som hör hemma i hamnen komma att påverkas,..

Att bygga bostäder i hamnen kan väntas få vissa goda effekter. Det möjliggörs då att ordna den fysiska miljön så att hamnen som helhet kan gestaltas på ett medvetet sätt och bli intressant att vistas i samtidigt som platsens traditionella verksamhetsinriktning består. Ett gångstråk längs vattnet jämte restaurang eller café kan få goda förutsättningar. Mot detta skall dock ställas att Fiskebäck utgör en resurs för marint anknuten verksamhet. Det är viktigt att nu planerade bostäder och nya verksamheter inte inkräktar på en sådan resurs. I så fall blir effekten att framtida anspråk på marint anknuten verksamhet i stället riktar sig mot värdefull naturmark inom strandskyddsområde på annat håll...
Länsstyrelsen tillstyrker fortsatt arbete enligt programmet under hänsyn till de synpunkter som nu lämnats.
____________________

Länsstyrelsen/Miljöskyddsenheten
Ur beslut till Fastighetskontoret.

Beslut
Länsstyrelsen beslutar att planerad fraktterminal i Fiskebäck, Göteborgs kommun ej i förväg kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

Ur
Miljökonsekvensbeskrivningen
Under samrådet har det framkommit att följande aspekter är särskilt viktiga att behandla i MKB:n:
Fiskehamnen i Fiskebäck är klassad som riksintresse för yrkesfisket enligt 3 kap 5§ miljöbalken och skall skyddas så långt det är möjligt mot åtgärder som påtagligt kan försvåra näringens bedrivande.
Andra alternativ till lokalisering av fraktterminalen har utretts tidigare. Det bör redovisas i MKB:n och motivet för sökandes alternativ i Fiskebäck skall framgå...


Nästa sida!


"Fraktterminal"
Vårt framtida Långedrag