.........
START


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

.debatt

...............forum...  

sammanfattning

RÖDASTENSMOTET

1. Markreservation

2. Fastighetsnämndens uppgifter

3. Rödastensmotet

 

ccccccccccc

.
ämycket höga hus nämns.

bakgrund

fASTIGHETSKONTORET LÄMNADE 2006-03-20 EN PRELIMINÄR MARKRESERVATION TILL EN GRUPP INTRESSENTER.

 

MARKRESERVATION

Kommunens policy för anvisning av mark för bostäder

Kommunen har det övergripande ansvaret för bostadsförsörjningen i staden.
Genom inriktningsbeslut i fullmäktige har angetts att en utveckling av blandstaden skall främjas med en god blandning av verksamheter och bostäder i stadsförnyelsen.
I våra bostadsområden skall en blandning av upplåtelseformer stimuleras.

Fastighetsnämndens uppgifter.
Fastighetsnämnden medverkar i bostadsförsörjningen bl. a, genom att lägga beställningar på planarbete till byggnadsnämnden m m samt genom att upplåta kommunal mark för bostäder.
Fastighetsnämnden fördelar genom markanvisningsbeslut kommunal mark till olika intressenter inför planeringen av ny bebyggelse.
Ett fastlagt policydokument använder fastighetsnämnden som underlag för sina beslut.

__________________________________________________

RÖDASTENSMOTET

Göteborgs fastighetskontor 2007-05-31

Ur
Markanvisning inom fastigheten Sandarna 725:1 vid Rödastensmotet i Majorna.

Förslag till fastighetsnämndens beslut.

1. Röda Sten Fastighetsutveckling AB får under två år en avgiftsfri markanvisning till del av fastigheten Sandarna 725:1 vid Rödastensmotet i Majorna.
2. Nämnden uppdrar åt kontoret att teckna ett markanvisningsavtal med Röda Sten Fastighetsutveckling AB.


Fastighetsnämnden lämnade 2006-03-20 en preliminär markreservation till en grupp intressenter (Ditrix AB m. Fl.) vilka presenterat en idé om ett stort byggprojekt invid Älvsborgsbrons södra fäste.

Sedan dess har Ditrix AB m. Fl. ingått ett samarbete kring projektid+en med Bostadsbolaget, AF- byggg Göteborg AB samt Aspelin - Ramm Fastigheter AB.

Deras analys pekar på att en nybebyggelse vid Rödastensmotet med ett stort inslag av bostäder kan gå att åstadkomma.

Totalt ca 1500 bostäder har antagits kunna byggas på platsen.

Något färdigt förslag finns inte.

Bostadsbolaget, AF-Bygg, Aspelin-Ramm samt de ursprungliga intressenterna har nu gemensamt inkommit med en förfrågan till fastighetsnämnden om att få markanvisning till den aktuella platsen. Gruppen har nu tillsammans bildat företaget Röda Sten Fastighetsutveckling AB som är den part som föreslås få markanvisningen.

Intressenternas idé och förslag.
Området har stor potential genom sina utsiktskvaliteter och sitt läge i Göteborg.
Visionen: Ett projekt på internationell nivå som omvandlar en trafikplats med låg miljökvalitet till kanske Göteborgs mest attraktiva läge.
Intressenterna tänker sig att internationellt erkända arkitektkontor ska bjudas in för att forma bebyggelsen.

Fastighetskontoret anser att förutsättningarna som anges i den preliminära markreservationen är uppfyllda nu och att nämnden nu skall kunna lämna en ordinarie markanvisning till Röda Sten Fastighetsutveckling AB.

Stadsbyggnadskontoret och byggnadsnämnden har ännu inte gjort några planmässiga lämplighetsbedömningar av projektet.
Om fastighetsnämnden beslutar att lämna markanvisningen avser fastighetskontoret att på delegation från nämnden göra en framställan till byggnadsnämnden om att ta fram ett program för Rödastensmotet med närmaste omkringliggande områden.

Markanvisningen villkoras med att en hög andel av de bostäder som byggs skall upplåtas med hyresrätt.

PLANOMRÅDET

Åter startsidan

 


 

--------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

............

 

 

 

 

 

 

 

...........