.........
START

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eXTReMe Tracker

 
  

.debatt

..{2}.forum...  

sammanfattning

ÄLVBRO


bakgrund

Götaälvbron får inte användas efter år 2020

Ur GP-artikel 15 april 2010
av Lasse Andree och Ulf Nyström Ref AP


ARKITEKTER KAN FÅ TÄVLA OM ATT RITA NYA ÄLVBRON

Kommunstyrelsen överväger en arkitekttävling om brons utseende.

Kommunstyrelsen beslöt de 14 april 2010:
Bron byggs strax uppströms den nuvarande. Det blir en öppningsbar mellanbro med lägsta möjliga höjd.

En mellanbro underlättar älvpassagen för gående och cyklister.

De borgerliga partierna anser att en lågbro som endast öppnas nattetid skulle utgöra ett stort hinder för sjöfarten.
Öppningar dagtid bromsar kollektivtrafiken över bron.

Höjden är ännu inte avgjord.
Det har funnits sex förslag till ny förbindelse över och under älven
. Tunnelalternativen har förkastats då de blir mycket dyrare än broar.

En mellanbro har tidigare specificerats som en
10-13 meter hög bro.

Politikerna är också eniga om att den nya förbindelsen mellan Polhemsplatsen och E45 i Gullbergsvass skall utföras som en viadukt över bangården.
Kostnaden för en tunnel under spåren har beräknats till två miljarder kronor, dubbelt så mycket som för en viadukt.

Kostnaden för bro och viadukt över bangården beräknas till 4,3-4,9 miljarder kronor. Hälften finansieras av västsvenska infrastrukturpaketet. Den andra hälften av Göteborgs Stad.


Ur GP-artikel 12 september 2009 av Ulf Nyström Ref AP
NY ÄLVBRO OM ÅTTA ÅR

Sex altrnativ presenteras för bron och två för förbindelsen över eller under bangården.

A
Bred mellanbro för all trafik i Stadstjänaregatans förlängning.
Segelfri höjd 10-13 meter
Öppningsbar
Kostnad 3,3 miljarder kronor.

B
Smal mellanbro för cykel- och biltrafik i Stadstjänaregatans förlängning.
Segelfri höjd 10-13 meter.
Öppningsbar. Tunnel för kollektivtrafik uppströms i Stadstjänaregatans förlängning.
Kostnad 7,1 miljarder kronor.

C
Högbro för all trafik i Stadstjänaregatans förlängning.
Kostnad 7,1 miljarder kronor.

D
Mellanbro för all trafik i Kämpegatans förlängning.
Segelfri höjd 10-13 meter
Öppningsbar
Kostnad 3,5 miljarder kronor

E
Högbro för all trafik i Kämpegatans förlängning
Segelfri höjd 18-22 meter
Öppningsbar
Kostnad 3,9 miljarder kronor

F
En tunnel för biltrafik och en tunnel för kollektivtrafik uppströms Stadstjänaregatan.
Lågbro gång/cykeltrafik vid Lilla Bommen.
Segelfri höjd 5,8 meter.
Oppningsbar
Sammanlagd kostnad 10,0 miljarder kronor

Strax efter nyår kommer fullmäktiges beslut

Enligt GP pekar allt på att det blir en mellanhög bro över älven och viadukt över bangården. Tunnlar blir för dyra och högbroar verkar inte behövas.

Sjöfartsverket har nyligen förklarat att sjöfarten i Trollhättekanal stoppas år 2030, då är slussarna utslitna. Fartygstrafiken är för liten för att det skall löna sig att investera i nya slussar.
Utan Vänersjöfarten blir trafiken på Göta älv försumbar.

Förmodligen kommer bron att finansieras delvis med trängselavgifter.

Fakta om sjöfarten på Vänern.
De totala godsvolymerna till och från hamnarna i Vänern har minskat från 3,6 miljoner ton år 1993 till 2,4 miljoner ton år 2008.

Göran Lidström, vd för Vänerhamn AB är kritisk.
Sjötrafiken kan utvecklas betydligt, säger han. Det går också att underhålla dagens slussar så de håller längre.

Synpunkter!....Inlägg