.........START

VASASTADEN
GRUNDERNA, EN TILLBAKABLICK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

............

 

  

.debatt

...............forum...  

sammanfattning

City: Vasastaden och Lorensberg

bakgrund

Projekt Stenstaden och planerade rivningar inom
främst Vasastaden i Göteborg

 

City:
Vasastaden och Lorensberg

Projekt Stenstaden startade 1984 på initiativ av arkitekt Arne Person och fortgår ännu 2006 i form av ett ideellt processkonstverk.

Kvarteret Granen i Vasastaden utgjorde pilotkvarter.

Bostadsbolaget hade ansökt om rivning av fem av kvarterets fjorton fastigheter.

En målsättning var att genom kvarterssamverkan undvika rivningar.

Projektet ledde snart till en grundförstärkningstävling som omöjliggjorde omgående rivningar.

Så småningom efter mycket skriverier till myndigheter och fastighetsägare samt pressen kunde rivningarna undvikas.

Projekt Stenstaden hade lyckats i pilotkvarteret.

Nästa steg blev att undvika framtida rivningar.

Det krävdes lån och bidrag till grundförstärkningar för att lyckas.

Myndigheterna var inte lyhörda.
Privata fastighetsägare fick inte gynnas.

Efter åtskilliga försök att blidka politikerna skrevs slutligen en motion från Fastighetsnämnden som resulterade i statliga bidrag och ett projekt som kom att kallas för "Rädda Stenstaden" även kallat "Projekt Stenstaden".

Ca 30 fastigheter grundförstärktes inom Vasastaden - Lorensberg.

En stiftelse kallad "Rädda Stenstaden" bildades i samband med detta projekt.

När kommunen under 2002 beslutade att detaljplanelägga bevarandeområdet fann stiftelsen Stenstaden som räddad och bytte namn till "Stiftelsen Göteborgs Stenstad".

Det ursprungliga "Projekt Stenstaden" av Arne Person hade under tiden övergått till att bli ett s k processkonstverk "PK" som drevs ideellt.

I beskrivningen till den nu genomförda första detaljplanen för bevarandeområdet omfattande kvarteren 1-9 inom Vasastaden
klargjordes, att långt ifrån alla fastigheter som behövde grundförstärkas hade åtgärdats.

Våren 2006 tar Arne Person kontakt med myndigheterna och får beskedet att sammanställning och uppföljning av de senaste decenniernas grundförstärkningar inte skett.

Dessa är t ex inte införda på kvarterskartorna som är offentliga och enda materialet för att få en helhets-uppfattning om respektive kvarters grundkondition.

Arne Person skapar då ett nytt processteg som i form av en DVD översändes till ett antal ansvariga och berörda.

En fråga som ställs är huruvida Stenstaden verkligen kan anses som räddad utan att upprätthålla en kontinuerlig uppföljning.

Arne Person föreslår att t ex medborgarna visar sin kraft och bildar en organisation för räddning av bland annat Stenstadens bevarandeområden.

________________________

Anneli Hulthén skriver och tackar.
Efter mail från AP med en kortfattad förklaring
meddelar Anneli H 2006-04-26 att hon sänt över synpunkterna till Stadsbyggnadskontoret.

Bakgrund:
VASASTADEN
GRUNDERNA, EN TILLBAKABLICK

Nästa!

uR "