eXTReMe Tracker

 
  

.debatt

..{2}.forum...  

sammanfattning

SJÖBACKEN; FISKEBÄCK

 

bakgrund

SJÖBACKEN FISKEBÄCK

Sjöbacka är ett skärgårdsnära område i Västra
Göteborg som för 40 år sedan användes som
soptipp. Nu kan Sjöbacka komma att ”skyddstäckas” för att förbli attraktivt för dig som vistas i området.
Kom och lyssna på Kretslopp och vatten när de,
tillsammans med Trafikverket, informerar
stadsdelsnämnden om vad en skyddstäckning innebär och vad som är på gång vid Sjöbacka.


Informationsmöte på SDN Västra Göteborg

När: 12 februari, klockan 16-17
Var: Torgny Segerstedtsgatan 90

Läs mer om inbjudan!


Mötet

Ref. Arne Person

Intresset från medborgarnas sida var stort.

Salen var fullpackad.

Wadefalk hälsade alla välkomna och påpekade att vi hade 1 timma på oss innan ordinarie nämndmöte började.En kvart för Kretsloppsnämnden och en kvart för Trafikverket. Därefter frågor.

Kretsloppsnämnden beskrev situationen på Sjöbacken.
Fyllnadsmassorna där består av en varierad mängd av rivningsmaterial från centrala stadsdelar som revs. Fortfarande innehåller lakvattnet en del gifter. Skyddstäckning med lera skulle säkra tippen.

Trafikverkets representant, som arbetar med tunnelbygget för Marieholmstunneln informerade att det är dessa lermassor som avses köras till Sjöbacka och där läggas ut i Ca 2m tjockt skickt. Skyddstäckningen avses ske sektionsvis för att minimera störningarna för områdes nyttjare.

Innan arbetena sätts igång kommer provborrningar att utföras inom området för att kartlägga avfallets tillstånd idag.

Om det blir skyddstäckning kommer leran att fraktas på bil. Detta kommer att fortgå förhhoppningsvis inte mer än under två år.

Ett alternativ till lertäckning är att lägga ut en skyddsduk. Detta förfarande är emellertid mycket dyrare men effektivare.

Det finns alternativa ställen att lägga Marieholmsleran på om Sjöbacken skulle visa sig olämpligt.

Inga beslut hade hittills fattats.

Frågestund

Marianne Bergman (KD) var förvånad över att fullmäktige inte fått ta del av dessa tankar om skyddstäckning.

Flera åhörare hade synpunkter på såväl biltransporterna som lerans kvaltet, lagrets tjocklek och risken för än större utlakning samt förskjutningar av fyllnadsmassorna som kan äventyra Eskilskanal.

Många ansåg att den bästa lösningen är att inte äventyra området med dessa lermassor. Om något ska göras skall det ske med duk.

På grund av den begränsade tiden för informationen var Wadefalk tvungen att avbryta mötet trots att ett tiotal personer hade frågor att ställa. Trafikverkets talesman lovde att det skulle bli ett nytt möte efter det att provborrningarna utförts.


Läs mer!

 

 

Synpunkter!....Inlägg