.........START
  

.debatt

...............forum...

sammanfattning
Tre artiklar i GP

Bygg ett mer levande Göteborgcc

Öppna Göteborgs finrum

Beakta stadens historia vid nybyggen

bakgrund

Bygg ett mer levande Göteborg
Ledarartikel i GP 2004 03 02 (Referat)

Skribenten vill att bilarna grävs ner och att människorna och båtarna släpp in.Bostäder är bättre än parker på Götatunneln och Stora hamnkanalen bör öppnas..

När Götatunneln är färdig om två år står vi inför ett angenämnt problem. Vad skall vi göra av området mellan Nordstan och Göteborgsoperan, från Lilla Bommen till Folkets hus - alltså Södra Älvstranden?...

Vad gör vi med Lilla Bommens hamn, Stora Hamnkanalen, Östra Hamngatan, behovet av bostäder i centrala Göteborg, bristen på parkeringsplatser och biltrafiken i city?

Hittills har resonemangen om Södra Älvstranden mest handlat om parker för att öppna innerstan mot älven.

Men blir det så öppet? Vem flanerar i en park efter mörkrets inbrott? Olle Magnussons förslag på debatt igår, att i stället bygga bostäder, är därför mycket intressant. Särskilt om vi ser det som en del i ett större projekt att förtäta staden...

Praktiskt behövs det framför allt fler bostäder i centrala Göteborg. Med fler människor följer trafik- och parkeringsproblem. Men det är inga olösliga problem...

Det är inte nödvändigt att bygga ett garage precis under Kungstorget.
Men en ring av stora underjordiska parkeringar runt centrala Göteborg skulle underlätta livet för både boende och besökare.

De som bor i centrala stan, men inte har garageplats, skulle kunna hyra en sådan i infartsparkeringarna, förutsagt att de inte ligger längre bort från bostaden än säg 10 minuters promenad. Att ha bilen utanför porten är inte en mänsklig rättighet.

Var infartsparkeringarna skall ligga kan diskuteras. Men under Heden, Kungshöjd och Skansberget?...

Det finns många tankar att tänka om centrala Göteborgs framtid.

Varför inte samla dem i ett större projekt, "Göteborg om 20 år?" Vad tycker du?

GP 2/3-04

 

Ur GP debatt 2004 03 01 (Referat)
Öppna Göteborgs finrum

Vår generations ansvar är att förtäta staden, inte breda ut den skriver Olle Magnusson, vd på Student travels.

Kommunen har sedan slutet av 80-talet tagit sig an älvstrandsproblematiken med framgång. Man började i rätt ände, med älvens norra strandlinje.

Området är idag en stor tillgång för staden.

Operan blev från början rätt placerad för framtidens Göteborg.

Nu återstår slutligen den viktigaste etappen av Södra Älvstranden; kajsträckningen Järntorget - Lilla Bommen. Den fortsatt positiva utvecklingen hotas idag.

Göteborg med sitt centrala läge i Skandinavien, har en stor framtidspotential. Men satsningen som blivit möjlig genom Göteborgspaketet, med Götatunneln som dess viktigaste beståndsdel, riskerar att förfelas.

Svårhanterad del

Enligt OM är vissa åtgärder en förutsättning för ett lyckosamt resultat:
Området mellan före detta Hasselblad och Operan bör bebyggas med en stadsbildning bestående av till exempel bostäder, affärer, hotell, restauranger och kaféer.

Parker med fontäner och monument är varje stadsbyggnadsdirektörs dröm. En stad är en stad och vår generations ansvar är att förtäta staden, inte breda ut den som man med känt resultat gjorde på 60- och 70-talet.
Tillåt begränsad fartbehindrad biltrafik på Skeppsbron, låt spårvagnar och övrig lokal biltrafik gå på Stora Badhusgatan etc.
Gör en levande hamnbassäng av Stora Hamnkanalen. Skapa nya öppningsbara broar vid Stora Bommen.

Stora Hamnkanalen omgärdas av Göteborgs mest imponerande kvarter, som tyvärr få idag får anledning att besöka. Förhållandevis enkelt går det att öppna upp detta finrum.

Ur GP 2004-03-01
Beakta stadens historia vid nybyggen

Det är inte alltid som medborgarna stödjer de nya stadsplanerna som är på gång i en kommun. Orsakerna är flera. Motståndet är som störst när planerna går stick i stäv med den befintliga miljön-då protesterar folk!...
Orsaker till konflikter finns det otaliga exempel på. Ett stort ansvar ligger därför på alla inblandade i den demokratiska beslutsprocessen - medborgarna, tjänstemännen och politikerna.

Några exempel: Hur mycket kan det byggas på södra älvstranden utan att det kommer i konflikt med folks möjlighet att få fritt tillträde till strandområdet?

Guldheden. En blandning av höghus och grönområden. Hur skall den blandningen vara? I dag protesterar de flesta i stadsdelen mot de framtagna planerna.

Går det att bygga någon del av sluttningarna på Skansberget? Skall torget försvinna och bebyggas med hus? Även här förekommer protester mot planerna att bygga på bergets sluttning och inte minst mot tanken att bygga hus på torget.

Hur ska kommunen bygga nya bostäder till utslagna människor utan att det blir protester? En slutsats är att medborgarna måste medverka i förändringen i staden. Även om de inte alltid kan få som de vill. Någon måste väga samman de olika intressena. Det får bli politikernas ansvar.

En fråga som bör granskas är att få en jämnare fördelning av hyreshus och småhus i olika delar av staden: I dag domineras stadens östra stadsdelar av höghusbebyggelse, till skillnad från en del av de västra stadsdelarna, där det skulle vara bra om vi byggde flerbostadshus i större utsträckning om vi menar allvar med folklig integration.

Planerande kommunala myndigheter visar ofta en tendens att på de platser som av olika skäl hittills blivit obebyggda vill man bygga stort och mycket. Det leder omedelbart till konflikt med medborgarna.Medborgarnas förtroende för politikerna är nödvändigt för den dialog som måste föras för att en viss förändring i staden skall äga rum.

Stadens historia är viktig! Ta planläggningen av Skansberget och på Skanstorget som ett exempel. Det känns inte bra för ett fortsatt förtroende mellan politiker och medborgare när vissa ansvariga politiker fortfarande tycker att Skanstorget skall bebyggas med hus. Motiveringen är att torget är fult och att här borde bostäder och annat byggas.

Rusta upp Skanstorget i stället för att tänka på något annat. Torget är till gagn för göteborgarna och deras historia...

Dagens göteborgare respekterar sin historia på ett annat sätt och har all anledning att säga sin mening när något nytt byggs eller när något skall rivas.

Faruk Alivodic

 

Åter forum!

Synpunkter!....Inlägg....