På hemsidan under "medborgarkraften" finns en utförligare redovisning om "Medborgarkraftens" bakgrund och organisation hittills.


Under "Stadsdelarna" finns information om hur respektive stadsdel tolkar begreppet.

Se även Medborgarkraften i Älvsborg

Läs SDN-Älvsborgs demokratiprogram som pdf-fil!

  

 

 

.debatt

.
........

UR
Regionalpolitisk utvecklingsplan för
Kultur- och Fritidsverksamheten
Utvecklingsplanen i sin helhet se:
Göteborgsregionens kommunalförbund:s hemsida.

bakgrund

 

20030715
UR
Regionalpolitisk utvecklingsplan för
Kultur- och Fritidsverksamheten

Bakgrund / Vision

Kultur och fritidsverksamheten har sin bas i människors behov av gemenskap, skapande, stimulans och själförverkligande. I takt med vår utveckling från industri- till tjänste- och informationssamhälle har synen på individen, och därmed också på kultur och fritid, utvecklats och förändrats. Detta har i sin tur medfört en ökad medvetenhet om samhällsklimatets vitala betydelse för vår fortsatta utveckling.

Allt fler inser också att kultur- och fritidssektorn är en avgörande faktor för hur detta samhällsklimat upplevs och utvecklas. En dynamisk kultur- och fritidssektor ger engagerade, aktiva och nyfikna medborgare och skapar på så sätt en rad mervärden...

Utöver dessa mer uppenbara folkhälsoeffekter blir en bred och mångfaldig kultur- och fritidssektors roll som forum för bildning, demokratisk skolning och ökad kulturell kompetens allt viktigare...

Att konsten måste tillerkännas ett egenvärde för att inte reduceras till verktyg för andra intressen är idag allmänt erkänt. Likaså att den konstnärliga integriteten måste respekteras om vi vill ha ett levande och vitalt konstliv. Motsvarande gäller även kultur- och fritidsverksamheten, som i första hand måste upplevas som ett medel för individer att förverkliga sig själva och utveckla ett demokratiskt förhållningssätt – två viktiga hörnstenar i skapandet av medborgarkraft.

Såväl samhälle som näringsliv gör i dag sina tyngsta investeringar inte i maskiner, byggnader och andra materiella ting, utan i människor. För att frukten av dessa satsningar inte skall skördas på andra håll är det av central betydelse för regionen att kultur- och fritidssektorn utformas och följs upp med samma medvetenhet som präglar regionens agerande inom andra områden. Härigenom stärks regionens konkurrenskraft.

Det regionala samarbetet ökar möjligheterna till helhetssyn och till betoning av centrala frågeställningar kring bland annat sektorns betydelse för bildning, demokratisk skolning och kulturell kompetens. Genom att skapa nya arenor och gemensamma mål läggs plattformen inte bara för arbetet med denna plan utan också för fortsatt utveckling...

Viktigare är att konstatera att den nu, utifrån ledord som bärkraft, konkurrenskraft och medborgarkraft, kan ta sitt avstamp i ett dynamiskt klimat och i viljan att ta tillvara och kanalisera de krafter som frigörs.
Vi vill:
. att alla medborgare upplever att kultur- och fritidsutbudet är såväl rikt som lockande och att det på ett positivt sätt skiljer regionen från omvärlden.

. erbjuda en utvecklad och bärkraftig infrastruktur som förmår möta medborgarnas behov såväl på olika nivåer, från amatör till professionell, som i olika roller, från aktör / medskapande till publik / konsument.

. spela en aktiv roll i stärkandet av regionens profil och attraktionskraft, såväl gentemot de egna medborgarna som nationellt och internationellt och därigenom bidra till regionens utveckling och tillväxt inom samtliga samhällssektorer.

Kvalitativa och kvantitativa mål

De områden / mål vi kommer att prioritera är:

Utvecklandet av marknadsföringen och förmedlingen av våra verksamheter så att dessa når alla medborgare.


Många medborgare nås idag inte av kultur- och fritidsutbudet. Bristande kunskaper, kulturella och fysiska hinder är några av anledningarna. För att komma till rätta med detta måste vi utveckla förmedlingen av våra verksamheter så att denna anpassas till medborgarnas varierande förutsättningar. Verksamheten måste nå människor där de befinner sig, oavsett geografiska, sociala eller personliga förhållanden. En gemensam och aktiv marknadsföring och förmedling av våra verksamheter skulle bättre ta tillvara regionens samlade möjligheter och på sikt inte bara att utöka tillgängligheten utan också det faktiska nyttjandet.

Under en femårsperiod skulle detta kunna leda till att:...

Barn- och ungdomsåren är en tid av sökande och testande...

Medborgarnas ökade rörlighet och skillnaderna i kommunernas utbud och verksamhetsinriktning ställer nya krav på samordningen inom regionen. För att regionen skall kunna utgöra en samlad arena för kultur och fritidsverksamhet måste de hinder som i dag finns för medborgarnas fria rörlighet överbryggas.

Under en femårsperiod skulle detta kunna leda till att:..

Regionala medel – Det regionala bidraget
Regionens grundläggande uppgift är att lyfta fram, ta till vara och utveckla vår gemensamma potential inom de områden som är för stora eller för specialiserade för att kunna hanteras av de enskilda kommunerna...

Inom kultur- och fritidssektorn finns en rad exempel där ett arbete på regional nivå skulle skapa mervärden och nya möjligheter. Varje kommun kan inte ha ett operahus eller en egen motocrossbana. Bara tillsammans kan kommunerna erbjuda ett tillräckligt underlag för en expansiv kulturturism. Tillgång till ett rikt och varierat föreningsliv förutsätter samarbete och likartade villkor. Barn-, ungdoms- och integrationsfrågor är i sig så övergripande och komplexa att de kräver en gemensam diskussion / gemensamt förhållningssätt.

Arbetet i regionen måste därför grunda sig på erfarenhetsutbyte, samarbete och dialog. Som grund för detta behöver vi:

. utveckla arenor för gemensam dialog.

. bygga nätverk mellan olika grupper av medarbetare.

. ta till vara lokal kompetens och se till att den kommer hela regionen till del.

. ta fram gemensamma former för uppföljning och nyckeltal i syfte att främja kvalitets-utveckling .

Göteborg april 2002

Kultur- och Fritidschefsgruppen inom Göteborgsregionens kommunalförbund.

----------------------------------------------------------------

Nästa!

Åter Forum!