.debatt

...............forum...

sammanfattning
NYBYGGNAD VID PEJLINGSGATAN

NIMBUS BOATS AB
c

2005 10 06
Skrivelse från Milljöskyddsavdelningen till Nimbus

GRANNEYTTRANDE
Handlingarna se nedan
Skisser till yttrande
Yttrandet

cccccccccccccccccccccc

bakgrund

Nimbus Boats AB, har ansökt om Bygglov för nybyggnad vid Pejlingsgatan 13.
Objekt: Kontorsbyggnad.

Byggnadsnämnden skall enligt plan- och bygglagen kap 8 § 22 ge grannar m fl tillfälle att yttra sig över ansökan. Detaljplan för området saknas.

Yttrande skall ha inkommit till byggnadsnämnden
senast 2005-08-31.

Bilaga; 5 st ritningar samt tre fotomontage och beskrivning av verksamheten från sökanden.

NIMBUS BOATS AB

2006- 04- 05
Grannar och organisationer överklagade till Länsstyrelsen
Miljönämndens föreläggande
Redovisat nedan.
Organisationer: Medborgarkraften och ÄEF
Länsstyrelsen meddelar att små föreningar enligt miljöbalken inte
kan överklaga beslut till Länsstyrelsen.

Nedan följer ett utdrag av vad grannarnas kompletterande yttrande innehåller.

Ur
Kompletteringar till inlämnad överklagan från
sakägare gällande föreläggande om skyddsåtgärder
enligt miljöbalken,
Nimbus Boats AB, Långedrag.
2006-01-27

Skäl som vi åberopar till stöd för ändring i miljönämndens beslut

Bakgrund
Då Nimbus Boats AB etablerade sig på Pejlingsgatan gjordes
en beskrivning av verksamheten 2 februari 2002, vilken är missvisande
och felaktig.
Denna skildras som "lika tidigare, ingen förändrad verksamhet".

Man har helt ignorerat miljönämnden vid etablerandet och försummat
att enligt
9 kap 6 § miljöbalken anmäla sin verksamhet.

Miljönämnden borde vid genomgången av bolagets redovisade handlingar
ha noterat att Nimbus inte samrått med länsstyrelsen enligt MB6 4 §.
Om så hade skett hade miljönämnden bland annat blivit underrättad om
att planerad nybyggnad, förutom ytor för forskning och design,
även skall innehålla produktutveckling, enligt skrivelse från arkitekten.

Den miljöfarliga och störande verksamhet, som Nimbus bedriver, bör inte tillåtas inne i ett bostadsområde. Den kan definitivt inte tillåtas att
expandera utan att en detaljplan för varvsområdet upprättas.

Tunga transporter
För att en blandstad skall fungera måste en ömsesidig anpassning till
rådande omständigheter ske.
De tunga transporterna har tillkommit efter markförvärvet, utan att
samråd med grannarna skett. Sådant erfordras då detaljplan saknas.


Transporter av båtar samt varutransporter är fortfarande frekventa.
Varvet används som omlastningsterminal.
Pejlingsgatan är en smal återvändsgata, som mynnar i Saltholmsgatan.
Idag störs grannarna ännu mer av transporterna, fastän miljönämndens begärda miljöåtgärder skall ha genomförts. Bilder se bilaga 1 och i slutet
av detta dokument.

Buller från ventilation
Trots åtgärder som vidtagits är det ett ständigt buller från allmänventilationen...
Grannarna anser att kontrollen är bristfällig och att det är orimligt att godkänna att närmaste skorsten/ventil är 1 meter från granntomt och
ca 7 meter från närmaste fastighet...

Luktstörning
Rubriceringen är delvis missvisande. De utsläpp som sker från lamineringsprocess och prototyptillverkning av styren, aceton m m ...
är inte bara illaluktande.
Det sker även en rent fysisk påverkan på närboende...

I Boverkets allmänna råd anges att avståndet från en dylik anläggning
till bostäder bör vara minst 200 meter. (för Styren troligen 300 m)
I detta fall har man anlagt processtillverkning 15 meter från närmaste bostadshus.

Styren är både neurotoxiskt och cancerogent.

Vittnen och bildbevis finns på de mängder av styrentunnor Nimbus
använt....

Se följande länk om styren: http://www.naturvardsverket.se/dokument/mo/modok/export/
screening05.pdf

Bedömning
Man har ansökt om bygglov för nybyggnad med plats för kontor
och verkstäder. Miljönämnden bör därför inse, att den
"befintliga verksamheten" kommer att expandera.

Miljönämnden skriver att en utökning medför risk för ökad omgivningspåverkan och försämrad situation för de boende i närheten
av verksamheten.

Bedömningen i sin helhet tyder på att verksamheten måste flyttas
eller begränsas.
Utan en detaljplanering av området kan den inte rimligen utvidgas.

Den södra delen av GKSS- hamnen har förvandlats till ett
industriområde. Om den planerade byggnaden uppförs kommer de promenerande på Pejlingsgatan, i stället för anblick av hamn och
båtar att mötas av en industribyggnad, som skymmer såväl sikten som kvällssolen, dvs. en mörk vägg.
Detta strider mot PBL3.

Bygglov
Miljönämndens tillstyrkan av bygglov förefaller förhastad med hänsyn
till att:
- beslutsgrundande uppgifter ej är kontrollerade utan felaktiga
- brott mot miljölagstiftningen anmälts och ännu ej utretts.

Beslutet är dessutom taget innan:
- Länsstyrelsen givits möjligheten att pröva om detaljplan skall
upprättas
- Nimbus redovisat sina resultat 2006-03-30.

Vi anser inte, att en miljöfarlig och störande verksamhet skall tillåtas
mitt inne i ett bostadsområde några meter från vår dagliga tillvaro,
där vi sover, äter, träffar folk, pysslar i trädgården och utför våra aktiviteter. Att Nimbus nu planerar att utvidga verksamheten är än
mer alarmerande.

_______________________________________________________________

Paragrafer i miljöbalken respektive
Plan - och Bygglagen som vi stöder oss på

Enligt MB6: 4 § skulle Nimbus Boats AB ha samrått med Länsstyrelsen
när de avsåg att bedriva verksamhet som kräver tillstånd...

Enligt MB6: 7 § 4 skulle i miljökonsekvensbeskrivningen en redovisning av alternativa platser, om sådana är möjliga samt alternativa utformningar tillsammans med motivering ha redovisats.

I MB26 9 § står citat "Mer ingripande åtgärder än vad som behövs i det enskilda fallet får inte tillgripas".
Med hänsyn till omständigheterna är det inte en mer ingripande åtgärd
än vad som behövs i detta fall att tillgripa krav på detaljplan för området. (MB26 9 §)

Ur MB2 9 § "Kan en verksamhet eller åtgärd befaras föranleda skada
eller olägenhet av väsentlig betydelse för människors hälsa eller miljön, även om sådana skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått vidtas,
som kan krävas enligt denna balk, får verksamheten bedrivas eller
åtgärder vidtas endast om det finns särskilda skäl".

Ur PBL3 1 § Byggnader skall placeras och utformas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur - och kulturvärdena på platsen…

2 § Byggnader skall placeras och utformas så att de eller deras avsedda användning inte inverkar menligt på trafiksäkerheten eller på annat sätt med för fara eller betydande olägenheter för omgivningen.


Yrkad ändring i nämndens beslut
Vi yrkar att miljönämnden omprövar sitt beslut att tillstyrka bygglovsansökan och därvid beaktar Länsstyrelsens prövning, Nimbus resultat 2006-03-30 samt vad grannar och kringboende anfört ovan
och tidigare.
I avvaktan på denna prövning bör nämndens tillstyrkan av bygglov
dras tillbaka.


Berörda grannar Göteborg 2006-03-26

Nedan finns bildmaterial för förtydligande av text och situationsöversikt.
Det finns även en fotoserie kallad bilaga 1
och en lista om transporterna kallad bilaga 2

__________________________________________________

2006-01-27

Ur
Föreläggande om skyddsåtgärder enligt miljöbalken,
Nimbus Boats AB, Långedrag.

Med stöd av 26 kap 9 § förelägger miljönämnden Nimbus Boats AB,
org.nr. 556195-3364 bland annat:

1. Verksamheten skall bedrivas i nuvarande omfattning samt enligt redovisade åtgärder i skrivelse till miljöförvaltningen 2005-07-22.
8. Företaget skall senast 2006-03-30 redovisa samtliga åtgärder som vidtagits för att minska verksamhetens omgivningspåverkan.


Bedömning
Miljöförvaltningen anser att bolaget genom redovisade handlingar och åtgärder uppfyller de krav som ställts enligt föreläggande 2005-06-13.
De första bullermätningarna visade på för höga värden jämfört med naturvårdsverkets gällande riktlinjer för extern industribuller.
De åtgärder som vidtagits visar på minskad omgivningspåverkan
och frekvensen klagomål har minskat.

Miljöförvaltningen bedömer att befintlig verksamhet bör kunna bedrivas
på platsen. En utökning medför risk för ökad omgivningspåverkan och försämrad situation för de boende i närheten av verksamheten och
är inte möjlig utan ytterligare långtgående skyddsåtgärder.

Miljöförvaltningen anser att laminering tillsvidare kan bedrivas under förutsättning att processventilationen bullerreduceras enligt rekommendationer från extern konsult. De klagomål som inkommit
angående buller från fläktar visar att en betydande källa är
ventilationen från lamineringen.


Beräknade maxvärden av styren och aceton vid provlaminering under mättillfället visade på låga värden i förhållande till rekommenderade riktvärden. Då filtrens mättnadsgrad är kopplat till utsläpp av
lösningsmedel är det nödvändigt att filtren byts enligt rekommendation.

Bolaget har genomfört åtgärder som visar på minskade bullernivåer.
På grund av närhet till bostäder är en reducering av verksamhetens bullerpåverkan av central betydelse. Rutiner för fortlöpande kontroll och översyn av verksamheten för att minimera störning till omgivningen skall finnas på plats. Om det anses nödvändigt med hänvisning till verksamhetens omgivningspåverkan kan ytterligare krav ställas på skyddsåtgärder.


Bygglov
Miljöförvaltningen har nu tillstyrkt sökt byggnadslov för planerad
utbyggnad med anledning av att bolaget vidtagit de undersökningar
och skyddsåtgärder enligt föreläggande 2005-06-13. Bolaget har i bygglovshandlingarna redovisat att ingen utökning av befintlig
verksamhet som avser hantering av båtar inom området samt tunga transporter kommer att ske. Då området är särskilt störningskänsligt
är det vid en exploatering av platsen nödvändigt att skyddsåtgärder
vidtas så att störningar gentemot närliggande bostäder minimeras.

På miljönämndens vägnar

Robert Jalvin
Miljöinspektör


2005 10 06

Bygglovsärendet avseende ny kontors- och verkstadshall
Vår informatör meddelar att stadsbyggnadskontoret avvaktar miljskyddsavdeningens utredning.

Ur
Skrivelse från Milljöskyddsavdelningen till Nimbus

Angående redovisning av åtgärder för att begränsa verksamhetens omgivningspåverkan samt begäran om kompletterande uppgifter,
Nimbus Boats AB, Långedrag

...Företaget har vidtagit ett flertal åtgärder för att minska sin påverkan
på omgivande miljö.
Miljöförvaltningen besökte verksamheten 2005-09-07 för uppföljning.

Buller
...Resultaten visar att verksamheten måste vidta Ytterligare åtgärder
för att minska sin bullerpåverkan.

-efter vidtagna åtgärder skall en ny mätning redovisas.

Laminering
...Det är nödvändigt att en spridningsberäkning genomförs så verksamhetens lösningsmedelsutsläpp kartläggs i förhållande till
områdets fysiska miljö.

...Klagomål har visat att vid kraftig vind upplevs lukt av lösningsmedel starkare än vid andra väderleksförhållanden. Kvarstår problemet kan miljöförvaltningen komma att införa restriktioner då laminering ej får ske med hänsyn till en viss väderlek.

-Företaget bör undersöka möjligheten att leda om
processventilationen till en annan utsläppspunkt.

Transporter till och från verksamheten
Lastbildstransporter till och från verksamheten utgör en störning
då främst genom buller och avgaser. Företaget har nu infört rutiner
att transporter inte får ske, dock med visa undantag mellan 08.00
och 16.30 vardagar...

Interna transporter
Transporter inom verksamheten består till huvuddel av körning
med truckar. Två gamla och en ny kommer att förses med
avgasrening och bullerdämpning.

-Dessa åtgärder måste utvärderas i samband med en ny
bullermätning.

Upptagning, isättning samt avspolning av båtar
...företaget har utrustat befintlig travellift med ny motorhuv och ljudisolering...Miljöförvaltningen anser att användandet av eldriven
kran inte är nödvändig i dagsläget.

Ventilation
Ventilationsanläggningen är kontrollerad och är optimerad för lägre
flöden och styrd efter behov.

Bottenmålning
Påmålning av botenfärger skall ske där minst påverkan sker med
hänsyn till omgivande bostäder...

-Påmålning av bottenfärger skall ske så långt som möjligt från
bostäderna.

Tankstation
-Intyg från beskiktning av cistern skall vara miljöförvarltningen
tillhanda senast 2005-11-15

Sammmanfattning
Miljöförvaltningen anser att företaget har svarat upp till de kraven
enligt föreläggandet, 2005-06-13. På grund av verksamhetens
lokalisering, i ett känsligt område kan någon form av störning för
omgivande bebyggelse inte uteslutas. Förtetaget skall se till att
erforderliga skyddsåtgärder genomförs och att verksamhetens
störningsbild begränsas. Nya bullermätningar och genomförda åtgärder kommer att ligga till grund för vidare bedömning av verksamnheten.

För att tillgodose behovet av en mer detaljerad omgivningspåverkan
från verksamhetens laminering anser miljöförvaltningen att en spridningsberäkning av lösningsmedelsutsläppen utifrån uppmätta
värden är nödvändig.

-Redovisning av reslultat från bullermätning samt spridningsberäkning
skall vara miljöförvaltningen tillhanda senast 2005-11-15.

 

Göteborg som ovan

Robert Javin
Miljöinspektör

 

Ur
Beskrivning av verksamheten från sökanden.

Bakgrund
Nimbus Boats AB är Skandinaviens största tillverkare av fritidsbåtar
och representerar varumärkena Nimbus, Storebro, Maxi och Ryds. Tillverkningen sker i fem fristående fabriker på olika orter i Sverige. Koncernen har ca 500 anställda och omsätter drygt 800 Mkr.

Befintliga huvudkontoret med utställning, markandsföring och
administration är beläget i Göteborg. Talattagatan 10.

Inom fastigheten på Pejlingsgatan nr 13 finns teknik och
utvecklingscenter som utför design och produktutveckling för
samtliga varumärken.

Konstruktionsarbetet utförs med olika CAD-program och modelleras i
dator. Modeller för delar av båtar och komponenter byggs i viss utsträckning i fullskala av träbaserat material.

Efter en följd av år med stark expansion har behov av en större
samlad forsknings- och designavdelning accentuerats.

Byggnadens ändamål
Övre våningen, plan 2 kommer att innehålla nämnda forsknings- och designavdelning för hela koncernen med arbetsplatser i kombination
av öppna landskap och cellkontor.

Vidare anordnas utvecklingsverkstad för framtagande av delmodeller
som kontroll av designprodukter.

Laminering av glasfiber kommer inte att ske.

I denna våning förläggs även ett mindre utrymme för personal,
teknikrum för värmeproduktion, el, ventilation samt ett förråd för förnödenheter.

Man räknar med att lokalerna kommer att inhysa 15 personer, tidvis med ytterligare inhyrd personal.

Tillkomsten av byggnaden kommer att säkerställa företagets
verksamhet på platsen och bidra till dess fortbestånd och ledande
ställning på marknaden.

Parkering
Ökning av antalet parkeringsplatser enligt beräkning ger cirka 16
ytterligare platser. Genom att den allmänna parkeringen kommer att borttas, ökas det fysiska antalet platser endast med cirka 10 platser.

Transporter med gods
Transporter av båtar till fastigheten sker idag till ca 70% med lastbil
och i övrigt via sjön efter sjösättning vid Talattagatan.
Annat material till utvecking och modellframtagning transporteras huvudsakligen med lastbil.

Förhållandet mellan transportsätten kommer att bestå.

Byggnad
Placering av byggnaden på tomten utgår från funktionskrav,
användbarhet och att minimera bortfall av utsikt från omgivande
bostäder.

För att ytterligare minimera olägenheter för grannar har bottenplattan förlagts på lägsta möjliga nivå med hänsyn till förväntade framtida vattennivåer och krav från Göteborgs Stad ( Färdigt golv +12,00). Rumshöjder har satts så lågt som möjligt med beaktande av aktuella funktioner. Vidare har yttertaket utformats med låg lutning.

Befintlig förrådsbyggnad norr om parkeringsplatsen kommer att rivas.

Byggnaden utrormas som en tvåplans souterrängbyggnad. Nedre del
av byggnaden utförs som putsad mur, övre delen i skivmaterial.

Nimbus Boats AB/ Frank Andersson, Arkitekt SAR MSA

Göteborgshus AB Arkitekter

Bilder


SITUATIONSPLANSITUATIONSPLAN; DETALJ


PLAN 1


PLAN 2


FASADER MOT VÄSTER OCH ÖSTER


FASADER MOT NORR OCH SÖDER


HUVUDSEKTIONER


VY FRÅN FOTOPUNKT 1


VY FRÅN FOTOPUNKT 2


VY FRÅN FOTOPUNKT 3

ÅTER FORUM!

Till MIÄ, Vässingsö och smågatorna!

Nästa!