.debatt

...............forum...

 

 

sammanfattning{

CENTRALPOSTHUSET

 

 

cccccccccccc

bakgrund
Centralposthuset vid Drottningtorget är byggnadsminne.
Ägaren har för avsikt att bygga om posthuset till en hotell- och konferensanläggning och önskar göra en större tillbyggnad med två höghus på Posthusets gård.

2008-10-25
Detaljplan för Hotell i Centralposthuset
Planförslaget har reviderats. I stora drag innebär revideringen att tillbyggnaden hålls inom kvarteret och blir mindre och något lägre. Tillbyggnaden får en huvudsaklig byggnadskropp i stället för två och ges en enklare form.
Parkeringen planeras nu ske utanför kvarteret vilket gör att en ramp till ett p-garage tas bort ur förslaget.
Eftersom revideringen innebär en väsentlig ändring av förslaget fordras ny utstälning.

Planförslaget finns utställt för granskning under tiden 15 oktober- 11 november 2008 och visas på Stadsbyggnadskontoret, Köpmansgatan 20

2008-09-26
Ur artikel i GP av Gunilla Skoog Referat AP
Nya planer för Posthushotellet

Nu planeras ett höghus på 14 våningar och en mer diskret konferensanläggnning.
Home Properties räknar med att återställa mycket i de ursprungliga rummen. De gamla lokalerna skall bland annat utnyttjas till restaurang, barer och kafé.
Det skall bli 550 rum av hög standard säger Clas Hjort, vd på Home Properties som skall bygga nytt åt systerbolaget Choise Clarion Hotel.
Det 14 våningar höga tornet skall ligga på innegården. Konferensdelen planeras i en egen byggnad strax intill.
Investeringen beräknas kosta mellan 700 0ch 900 miljoner kronor.
Enligt stadsbyggnadskontorets bedömnning ger det nya förslaget en mindre påverkan på stadsbilden, jämfört med tidigare förslag med två torn på 13 och 15 våningar.
Byggnaderna kommer att hålla sig inom dagens kvartersgräns.
Det blir inga nya parkeringsplatser. Gäster och personal hänvisas till P-huset i Nordstan.

2008-03-10

SYNPUNKTER FRÅN MEDBORGARKRAFTEN.COM


FÖRSTORA!

 


FÖRSTORA!

 


FÖRSTORA!

2008-02-29

Storhotell i
CENTRALPOSTHUSET, DROTTNINGTORGET
Centrum för Byggnadskultur inbjuder till diskussionskväll
onsdagen den 5 mars kl 18:30
Stadsbyggnadskontorets informationssal, Köpmansgatan 20 (Traktören)

Ur kallelsen
Centralposthuset vid Drottningtorget är byggnadsminne.
Ägaren har för avsikt att bygga om posthuset till en hotell- och konferensanläggning och önskar göra en större tillbyggnad med två höghus på Posthusets gård. Förslaget påverkar stadsmiljön. Det har lett till både debattinlägg i pressen och ett upprop om att stoppa höghusbygget.

För att låta olika ståndpunkter komma till tals inbjuder Centrum för Byggnadskultur till en debattkväll, där planförslaget och den antikvariska konsekvensbeskrivningen kommer att presenteras av Malin Häggdahl och Sören Holmström från stadsbyggnadskontoret.
Professor emeritus Björn Linn kommer att berätta om Centralposthuset utifrån en arkitekturhistorisk bedömning och värdering. Ansvarig från länsstyrelsen och hotellförslagets arkitekt är också inbjudna.
Moderator: Helena Westholm, Centrum för Byggnadskultur

Förslag till detaljplan finns nu utställt på stadsbyggnadskontoret. Skriftliga synpunkter på förslaget ska lämnas till Byggnadsnämnden senast den 11 mars. Alla handlingar går att hitta på Göteborgs stads hemsida - fackförvaltningar - stadsbyggnads - nya planer -
"Hotell i Centralposthuset vid Drottningtorget".

2008-03-13
Detaljplan för Centralposthuset ställs ut
Planförslaget finns utställt för granskning under tiden 13 februari - 11 mars 2008.
Länk till kommunens planbeskrivning m m !

2008- 01- 26
Ur artikel i GP; referat AP
Tornen får en extra våning
Planeringen av det stora hotellet i Posthuset vid Drottningtorget pågår för fullt. Höghusen mot öster blir 13 respektive 15 våningar högt.
Höjden på de andra tillbyggnaderna på innergården varierar mellan två och sju våningar.
Stadsmiljön, kulturmiljön och trafiken är de stora frågor som återstår att lösaa innan allt kan börja.

BYGGNADSNÄMNDENS FÖREDRAGNINGSLISTA SAMMANTRÄDESDAGEN 2006-11-28

25/20 Detaljplan för hotell i Centralposthuset, Drottningtorget.
Programsamråd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

............