......................................................................................................................Göteborg 2006-12-05

Byggnadsnämnden ................................................................Införs på www.medborgarkraften.com
Box 2554 .............................................................................och Dialog Södra Älvstranden.
403 17 Göteborg ..................................................................Sänds även till Banverket V banregionen

Program för detaljplaner
SÖDRA ÄLVSTRANDEN .............................................Synpunkter!
Delen Rosenlund - Lilla Bommen

Med hjälp av Dialog Södra Älvstranden och parallella stadsanalyser har en målbild och ett program i form av ett diskussionsunderlag tagits fram. Området skall bli ett levande attraktivt centrumområde för hela regionen. Trafikfrågorna har tillåtits träda tillbaka för frågor kring innehåll och gestaltning. Det är hög tid att genomlysa helheten. Hur skall till exempel den lokala trafiken lösas för att målbilden skall kunna förverkligas?

Trafiken: Hittills är det genomfartstrafiken som behandlas och åtgärder som kan finansieras med hjälp av statliga medel som prioriteras. Biltunneln (Götatunneln), tågtunneln (Västlänken) och spårvagnsleden (Kringen), är exempel. Lokaltrafikens behov och utformning diskuteras inte. Skall Södra Älvstrandens målpunkter t ex nås av såväl den regionala som lokala kollektivtrafiken utan byte? Som det nu planeras kommer området kring Lilla Bommen att uppfylla ett sådant krav. Inte de kring Stora Bommen och Heurlins plats.
Är lösningen, för att målbilden skall kunna förverkligas, en hållplats under Stora Otterhällan, förberedd för en lokal länk till Norra Älvstranden i direkt anslutning till Stora Bommens kollektivtrafikterminal?

Förslag: Västlänkens alternativ med sträckning under Stora Otterhällan väljs och kompletteras med en hållplats under Stora Otterhällan med förberedelser för en lokal tunnel till Norra Älvstranden.
I berget (10 gånger billigare än att bygga i leran) anordnas en rymlig stationshall där genomfartstrafiken separeras från region- och pendeltågtrafiken. Huvudutgången leder till Stora Bommens kollektivtrafikterminal och sekundära utgångar till, affärs-, förvaltnings- och restaurangstråken utmed Stora Badhusgatan, Kungsgatan samt Lilla Torget anordnas. Hiss till Otterhällans topp och utsiktsplats tillkommer. Externa parkeringar och bilpooler nås via tågen.

Ett landmärke på Otterhällans topp i form av ett sjömärke får accentuera berget och annonsera hållplatsen från alla delar av området. Det kulturella arvet som omnämns i programmet förvaltas därmed väl genom att beakta forna tiders vilja.

Bildbilagor: Historiska bilder I-III. ......Förslag: Hållplats Stora Otterhällan Sid 1-8

Med vänlig hälsning

Arkitekt MSA Arne Person

Åter forum! Till bilagorna!